Parenteel van Jan BOUTE
 
I.1 Jan BOUTE, arbeider (1900).
Geboren op 02-01-1872 te Putten, (GD).
Zoon van Louis Boute en van Harmpje van Beek.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-02-1900 te Putten, (GD).
Echtgenote is Willempje POLHOUD, 19 jaar oud.
Geboren op 17-06-1880 te Putten, (GD).
Overleden op 22-02-1931 te Putten, (GD) op 50-jarige leeftijd.
Dochter van Gerrit Polhoud en van Evertje Vierwind.
Uit dit huwelijk:
1.  Harmen BOUTE, geboren op 29-08-1904 te Putten, (GD) (zie II.1).

Harmen BOUTE

Harmen BOUTE

II.1 Harmen BOUTE, arbeider (1930); bosarbeider (1949).
Geboren op 29-08-1904 om 23:00 uur te Putten, (GD) (aangifte door: Dirk Cebes Horseling; Aart Gardenbroek).
[Transcriptie akte van geboorte]
Op heden den dertigsten augustus des jaars negentienhonderd vier, is voor Ons ondergeteekende, Amtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Putten, Provincie Gelderland, verschenen:
Jan Boute, oud twee en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Putten, welke ons heeft verklaard, dat zijn huisvrouw Willempje Polhoud, zonder beroep, wonende te Putten op maandag, den negen en twintigsten augustus dezes jaars des avonds ten elf ure, in het huis, wijk E honderd veertig A binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft, dat de voornaam is gegeven van Harmen.
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Dirk Cebes Horseling, oud twee en zeventig jaren, van beroep winkelier en Aart Gardenbroek, oud drie en zestig jaren, van beroep stalhouder, wonende beiden te Putten, opzettelijk daartoe medegebrachte getuigen; en is hiervan opgemaakt deze acte, die na voorlezing is onderteekend door Onsa, Ambtenaar, den comparant en de getuigen.
 

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Zoon van Jan BOUTE (zie I.1) en Willempje POLHOUD.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-12-1925 te Putten, (GD).
(getuige(n): Wouter van den Hoorn; Dirk Cebes Bedijn).

[Transcriptie akte van huwelijk]
Op heden den vierden december negentienhonderd vijf en twintig, verschenen voor Ons ondergetekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Putten, in het Gemeentehuis:
Harmen Boute, oud een en twintig jaren, arbeider, geboren en wonende te Putten, meerderjarige zoon van Jan Boute, oud drie en vijftig jaren, arbeider en van Willempje Polhoud, oud vijf en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Putten, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende en
Gerritje van Boeschoten, oud een en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Putten, meerderjarige dochter van Jannes van Boeschoten, oud acht en zestig jaren, arbeider en van Gerritje Ruiter, oud twee en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Putten, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende.
 
Genoemde comparanten verzochten Ons, onder overlegging der vereischte stukken, om tot de voltrekking van hunne voorgenomen huwelijk over te gaan.
De afkondiging heeft alhier, zonder stuiting, plaats gehad op Zaterdag den een en twintigsten november laatstleden.
 
Nadat voornoemde comparanten Ons verklaard hebben, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben Wij in naam der wet verklaard dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.
 
Aldus gedaan in het openbaar en in tegenwoordigheid van:
Wouter van den Hoorn, oud negen en twintig jaren, arbeider en Dirk Cebes Bedijn, oud dertig jaren, horlogemaker, beiden wonende te Putten.
 
Van welke voltrekking Wij deze acte hebben opgemaakt, en, na voorlezing, onderteekend met de comparanten, de ouders van de comparant, de moeder van de comparante en de getuigen verklarende de vader der comparante niet te kunnen schrijven.
 

Echtgenote is
Gerritje BOESCHOTEN, VAN

Gerritje BOESCHOTEN, VAN

Gerritje (Gerremeu) BOESCHOTEN, VAN, 21 jaar oud.
Geboren op 11-10-1904 om 15:00 uur te Putten, (GD).

[Transcriptie acte van geboorte]
Op heden den twaalfden october des jaars negentienhonderd vier, is voor ons ondergeteekende ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Putten, provincie Gelderland, verschenen:
Jannes van Boeschoten, oud zeven en veertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Putten, welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Gerritje Ruiter, zonder beroep, wonende te Putten op dinsdag, den elfden october dezes jaars, des namiddags ten drie ure, in het huis, wijk E honderdnegen en veertig binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft, dat de voornaam is gegeven van Gerritje.
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Wolbert Ruiter, oud negen en dertig jaren, van beroep arbeider en Johannes van Kasteel, oud acht en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Putten, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen; en is hiervan opgemaakt deze Acte, die na voorlezing is onderteekend door Ons, Ambtenaar, en de getuigen, verklarende de comparant de schrijfkunst niet te verstaan.
 

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 07-06-1953 om 9:00 uur te Ermelo, (GD) op 48-jarige leeftijd.

[Transcriptie akte van overlijden]
Heden acht juni negentienhonderd drie en vijftig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Ermelo:
van Beek, Renger, oud zeven en zestig jaar, zonder beroep, wonende te Putten, die verklaarde dat op zeven juni negentienhonderd drie en vijftig, te negen uur, nul minuten, in de gemeente Ermelo is overleden:
van Boeschoten, Gerritje, oud acht en veertig jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Putten, gehuwd met: Boute, Harmen, dochter van: van Boeschoten, Jannes en Ruiter, Gerritje, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
 

Dochter van Jannes BOESCHOTEN, VAN, arbeider (1886-1928); landbouwer (1915), en pasfoto (schoon-)ouders Gerritje RUITER.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan BOUTE.
Geboren in 1926 te Putten, (GD).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd in 1952 te Putten, (GD).
Echtgenote is Hendrika GREVENGOED, VAN, 25 jaar oud.
Geboren in 1926 te Putten, (GD).
Dochter van Jan GREVENGOED, VAN en Elsje FAUW, DE.
Willempje BOUTE

Willempje BOUTE

2.  Willempje BOUTE.
Geboren in 1928 te Putten, (GD).
Relatie.
Partner is Jan KIEFT.
3.  Gerrit BOUTE.
Geboren 00-02-1930 te Putten, (GD).
Overleden op 30-10-1930 om 14:30 uur te Putten, (GD) (aangifte door: Renger van Beek; Aart Everts).
[Transcriptie akte van overlijden]
In het jaar negentienhonderd dertig, den een en dertigsten october verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Putten,
Renger van Beek, oud vier en veertig jaren, arbeider en Aart Everts, oud twee en veertig jaren, arbeider, beidenn wonende alhier, die verklaarden, dat op den dertigsten october dezes jaars, des namiddags ten half drie ure, binnen deze gemeente in het huis Wijk E Nummer honderd acht en zestig b is overleden:
Gerrit Boute, oud acht maanden, zonder beroep, geboren en wonende te Putten, zoon van Harmen Boute, arbeider en van Gerritje van Boeschoten, zonder beroep, beiden wonende te Putten.

4.  Aartje BOUTE.
Geboren in 1932 te Putten, (GD).
Overleden in 1964 te Ermelo, (GD) op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd in 1955 te Putten, (GD).
Echtgenoot is Jan KIEFT, 28 jaar oud.
Geboren in 1927 te Putten, (GD).
Overleden in 2001 te Putten, (GD) op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk wordt 1 zoon geboren: Wouter 25-06-1960 te Putten
5.  Gerrit BOUTE.
Geboren 1933 te Putten, (GD).
6.  Teuntje BOUTE.
Geboren 1938 te Putten, GD).
Overleden op 08-04-1939 te Putten, (GD).
7.  Harmen BOUTE.
Geboren 00-07-1948 te Putten, (GD).
Overleden op 25-01-1949 om 18:45 uur te Ermelo, (GD) (aangifte door: Renger van Beek;).
[Transcriptie acte van overlijden]
Heden zes en teintig januari negentienhonderd negen en veertig, verscheen voor mij Ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Emelo:
van Beek, Renger, oud drie en zestig jaren, landbouwer, wonende te Putten die op grond van eigen wetenschap, dat op vijf en twintig januari dezes jaars, te achttien uur vijf en veertig minuten, in deze gemeente is overleden:
Boute, Harmen, zonder beroep, oud zes maanden, geboren en wonende te Putten, zoon van: Boute, Harmen, bosarbeider en van: van Boeschoten, Gerritje, zonder beroep, beiden wonende te Putten.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.


Homepage | E-mail