Eerste blad    Vorig blad    Blad 37 van 58 bladen Volgend blad    Laatste blad

IX.139 Wouter BOEKSCHOTEN (Boekschooten), timmerman (1880); politieagent (1890-1904).
Geboren op 26-02-1855 om 23.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Pieter Bosdam; Johannes Theodorus Eggink).
Aangifte geboorte op 28 februari 1855 door Willem Boekschoten, van beroep timmermansknecht, oud 29 jaren, wonende te 's Graveland.
Getuigen: Pieter Bosdam, van beroep veldwachter, oud 55 jaren, wonende te 's Graveland, en van Johannes Theodorus Eggink, van beroep veldwachter, oud 46 jaren, wonende te Kortenhoef.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 05-06-1908 om 19:00 uur te Amsterdam, (NH) op 53-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Rijkers; Hendrikus Kools).
Overlijden is aangegeven door Willem Rijkers, van beroep beambte, oud 43 jaren, wonende alhier en Hendrikus Kools, van beroep beambte, oud 79 jaren, wonende alhier.
Is overleden in de gemeente Amsterdam, beroep agent van politie, wonende alhier, oud 53 jaren, geboren te 's-Graveland, echtgenoot van Neeltje Cornelia Koet, weduwenaar van Hendrika Jacoba Donker, zoon van Willem Boekschooten, overleden en Gijsbertje Ruizendaal, zonder beroep, wonende te 's-Graveland.

Zoon van Willem BOEGSCHOOTEN (zie VIII.43) en Gijsbertje RUIZENDAAL, Dienstbode.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 05-06-1880 te 's-Graveland, (NH).
(getuige(n): Jacobus van Heeningen, Wouter Boekschooten, Gerrit Schipper, Johan Heiman).
Wouter Boekschooten, geboren en wonende te 's-Graveland, nog kortlings te Amsterdam woonachtig, timmerman, oud 25 jaren, meerderjarige zoon van Willem Boekschooten, timmerman, en van Gijsbertje Ruisendaal, zonder beroep, beide te 's-Graveland woonachtig.
 
En Hendrika Jacoba Donker, geboren te Amsterdam en wonende te 's-Graveland, zonder beroep, oud 28 jaren, meerderjarige dochter van Cornelis Donker en van Catharina Dixon, beide overleden.
 
Getuigen: Jacobus van Heeningen, timmerman oud 35 jaren, wonende te Amsterdam, Zwager van de bruid, Wouter Boekschooten, timmerman, oud 23 jaren, wonende te 's-Graveland, Neef van de bruidegom, Gerrit Schipper, 55 jaren, en Johan Heiman, van beroep kapper, oud 25 jaren, beiden te 's-Graveland woonachtig.

Echtgenote is Hendrika Jacoba DONKER, 28 jaar oud.
Geboren op 15-11-1851 te Amsterdam, (NH).
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 13-12-1905 te Amsterdam, (NH) op 54-jarige leeftijd.
Dochter van Cornelis DONKER, zeeman (1842), en Catharina DIXON.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 21-02-1907 te Amsterdam, (NH).
Echtgenote is Neeltje Cornelia KOET, 51 jaar oud.
Geboren op 23-08-1855 te Helder.
Dochter van Arij KOET en Cornelia NIJBAKKER.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Willem Cornelis BOEKSCHOTEN.
Geboren op 18-03-1881 om 1:00 uur te Amsterdam, (NH) (aangifte door: Jacobus van Keeningen; Gerrit Bennink).
Geboorte is aangegeven door Wouter Boekschooten, van beroep timmerman, oud 26 jaren, wonende Wagenaarstraat 108.
Is geboren in het huis staande als bovenstaande uit Hendrika Jacoba Donker, zonder beroep, wonende als boven, zijne echtgenoote.
Aangifte is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus van Keeningen, van beroep timmerman, oud 36 jaren, wonende Wagenaarstraat 108, en van Gerrit Bennink, van beroep timmerman, oud 51 jaren, wonende van setenstraat 83.

Overleden op 23-11-1881 om 7:00 uur te Amsterdam, (NH), 250 dagen oud (aangifte door: Nicolaas Bont; Dirk van Alphen).
Overlijden is aangegeven door Nicolaas Bont, van beroep aanspreker, oud 51 jaren, wonende aan de Lindegracht 49, bekende van de overledene, en Dirk van Alphen, van beroep aanspreker, oud 68 jaren, wonende Lindegracht 38, bekende van de overledene.
Is overleden in het huis staande Wagenaarstraat 112, zonder beroep, wonende alsboven in den ouderdom van 8 maanden, geboren alhier, zoon van Wouter Boekschooten, en Hendrika Jacoba Donker.

2.  Willem Cornelis BOEKSCHOOTEN, geboren op 09-10-1882 te Amsterdam, (NH) (zie X.188).
3.  Maria Wilhelmina Helena BOEKSCHOTEN.
Geboren op 09-04-1884 om 23:00 uur te Amsterdam, (NH) (aangifte door: Cornelis Houtsman; Karel Gompchaan).
Geboorte is aangegeven door Wouter Boekschooten, van beroep timmerman, oud 29 jaren, wonende Wagenaarstraat 112
Is geboren in het huis als boven, uit Hendrika Jacoba Donker, alhier, zijne echtgenoote.
Is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Houtsma, van beroep timmerman, oud 25 jaren, wonende Govert flinkstraat 238, en van Karel Gomphaan, van beroep timmerman, oud 24 jaren, wonende Looiersgracht 46.

Overleden op 25-06-1886 om 11:00 uur te Amsterdam, (NH) op 2-jarige leeftijd (aangifte door: Nicolaas Bont; Dirk van Alphen).
Overlijden is aangegeven door Nicolaas Bont, van beroep aanspreker, oud 55 jaren, wonende Hamerstraat 98, bekende van de overledene, en Dirk van Alphen, van beroep aanspreker, oud 71 jaren, wonende Lindegracht 38, bekende van de overledene.
Is overleden in het huis staande Sarphatistraat no. 104, zonder beroep, wonende Wagenaarstraat 112, in den ouderdom van 2 jaren, geboren alhier, dochter van Wouter Boekschooten en Hendrika Jacoba Donker.
ob1079.jpg
.
4.  Maria Wilhelmina Helena BOEKSCHOOTEN, dienstbode (1908).
Geboren op 23-08-1886 te Amsterdam, (NH).
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-08-1914 te Amsterdam, (NH).
Echtgenoot is Gerardus TAU, tramwagnbestuurder (1914).
Geboren 1888 te Nieuwer-Amstel, (NH).
Zoon van Lodewijk Matthijs Tau en van Akke van Klaveren.
.

5.  Gijsbertus (Bep) BOEKSCHOOTEN, geboren op 03-02-1890 te Amsterdam, (NH) (zie X.193).
6.  Catharina Christina Wilhelmina BOEKSCHOTEN.
Geboren op 27-12-1890 te Amsterdam, (NH).
7.  Catharina Wilhelmina BOEKSCHOTEN.
Geboren te Amsterdam, (NH).

Willem Cornelis BOEKSCHOOTEN

Willem Cornelis BOEKSCHOOTEN

X.188 Willem Cornelis BOEKSCHOOTEN, timmermansknecht (1904-1910), timmerman (1911).
Geboren op 09-10-1882 om 5:00 uur te Amsterdam, (NH) (aangifte door: Gerrit Bennink; Jan Cornelis van Oosbree).
[Transcriptie geboorteakte]
Op heden tien october Achttienhonderd Twee en Tachtig is voor ons ondergetekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
Wouter Boekschooten, van beroep timmerman, oud zeven en twintig jaren, wonende Wagenaarstraat 112, welke heeft verklaard dat op negen dezer des voormiddags ten vijf ure, in het huis staande als boven, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit; Hendrika Jacoba Donker, zonder beroep, wondende alsboven, zijne echtgenoote, welk kind zal genaamd worden: Willem Cornelis.
van welke Verklaring wij dze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Gerrit Bennink, van beroep timmerman, oud acht en vijftig jaren, wonende van zesenstraat 40;
en van Johan Cornelis van Oosbree, van beroep timmerman, oud een en dertig jaren, wonende Oetgenspad 94 en is deze akte door ons, benevens aangever en de getuigen, na voorlezing geteekend.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden in 1962 te 's-Graveland, (NH) op 79-jarige leeftijd.
Toen Willem Cornelis Boekschooten ziek werd is hij bij zijn dochter Rie Jansen- Boekschooten en haar man Jan Jansen gaan wonen op de Gooilust 420 te 's-Graveland, waar hij ook is overleden en van daar uit ook begraven.
Begraven in 1962 te 's-Graveland, (NH).
Is begraven op de algemene begraafplaats Berestein te 's-Graveland, (NH).
Zoon van Wouter BOEKSCHOTEN (Boekschooten) (zie IX.139) en Hendrika Jacoba DONKER.
Ondertrouwd 00-03-1904 te 's-Graveland, (NH).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-03-1904 te 's-Graveland, (NH).
(getuige(n): Tobias Kost; Cornelis Kost; Nicolaas Gerardus Slootweg; Cornelis de Haan).
[Transcriptie van de huwelijksakte]
In het jaar negentienhonderd vier, den een en dertigsten der maand maart zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der Gemeente 's-Graveland, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Willem Cornelis Boekschooten, oud een en twintig jaren, van beroep timmermansknecht, geboren te Amsterdam en wonende te Amsterdam, minderjarige zoon van Wouter Boekschooten, politiebeambte, en Hendrika Jacoba Donker, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam.
 
en Pietje Groothuis, oud twee en twintig jaren, zonder beroep, geboren te 's-Graveland en wonende alhier, minderjarige dochter van Gerrit Jan Groothuis, schoenmaker, en Jannetje Haverkamp, zonder beroep, beiden wonende alhier.
De ouders der bruidegom en die des bruid, hierbij tegenwoordig verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
 
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter Onzer kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente en in de gemeente Amsterdam op Zondagen, den twintigsten en zeven en twintigsten maart dezes jaars, zonder stuiting zijn afgeloopen, hebben wij de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden.
Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door ons in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
 
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Jan Tobias Kost, oud zeven en zestig jaren, van beroep gemeentebode, wonende te 's-Graveland;
Cornelis Kost, oud zes en dertig jaren, van beroep werkman, wonende te 's-Graveland;
Nicolaas Gerardus Slootweg, oud zes en twintig jaren, van beroep gemeenteveldwachter, wonende te 's-Graveland;
Cornelis de Haan, oud een en dertig jaren, van beroep slager, wonende te Kortenhoef.
 
En is deze acte door ons ondertekend met alle comparanten, de ouders der bruidegom, die der bruid en de getuigen.
Toevoeging:
De bruidegom en de bruid verklaarden hierbij als het hunne te erkennen een kind van het vrouwelijke geslacht, te 's-Graveland geboren op 30 maart 1903 in het geboorteregister is ingeschreven onder den naam Jannetje.

Echtgenote is
Pietje GROOTHUIS

Pietje GROOTHUIS

Pietje GROOTHUIS, 22 jaar oud.
Geboren op 27-03-1882 om 18:00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Cornelis Hendrikus Snooij; Jan Tobias Kost).
[Transcriptie geboorte akte]
Heden den Acht en twintigsten maart Achttienhonderd twee en twintig, is voor ons ondergetekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland verschenen
Gerrit Jan Groothuis, van beroep schoenmaker, oud een en twintig jaren, wonende te 's-Graveland. welke ons heeft verklaard, dat op den zeven en twintigsten maart dezes jaars des namiddags ten zes ure, in het huis staande te 's-Graveland no. vier en tachtig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Jannetje Haverkamp, zijne echtgenoot, zonder beroep, woonende mede te 's-Graveland in gemeld huisnummer, welk kind zal genaamd worden Pietje
 
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Cornelis Hendrikus Snooij, van beroep arbeider, oud vijftig jaren, wonende te Ouder Amstel,
en Jan Tobias Kost, van beroep gemeenteveldwachter, oud vijf en zeventig jaren, wonende te 's-Graveland, en is deze akte na voorlezing door ons benevens den vader en de getuigen onderteekend.

Overleden op 13-10-1948 om 15:00 uur te 's-Graveland, (NH) op 66-jarige leeftijd (aangifte door: Charles Louis van Wettum).
[Transcriptie overlijdensakte]
Heden de veertiende october negentienhonderd acht en veertig verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente 's-Graveland:
van Wettum, Charles Louis, oud vier en vijftig jaren, van beroep aanspreker, wonende te Hilversum, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op dertien october dezes jaars, te vijftien uur in deze gemeente is overleden Groothuis, Pietje, oud zes en zestig jaren, zonder beroep, geboren te 's-Graveland en wonende te 's-Graveland, echtgenote van Boekschoten, Willem Cornelis, dochter van Groothuis, Gerrit Jans, overleden en van Haverkamp, Jannetje, zonder beroep, wonende te 's-Graveland.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Begraven op 16-10-1948 te 's-Graveland, (NH).
Is begraven op de algemene begraaplaats Berestein te 's-Graveland, (NH).
Dochter van Gerrit Jan GROOTHUIS, Schoenmaker (1881-1904), en pasfoto (schoon-)ouders Jannetje HAVERKAMP.
Uit dit huwelijk:
1.  Jannetje BOEKSCHOOTEN (tante Zus), geboren op 30-03-1903 te 's-Graveland, (NH) (zie XI.196).
2.  Wouter (Wout) BOEKSCHOOTEN, geboren op 28-01-1905 te Ankeveen, (NH) (zie XI.197).
3.  Gerrit Jan BOEKSCHOOTEN.
Geboren op 05-07-1906 om 20:30 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Gerrit Jan Groothuis; Nicolaas Gerardus Slootweg).
Geboorte is aangegeven door Willem Cornelis Boekschooten, oud 23 jaren, van beroep timmermansknecht, wonende te 's-Graveland.
Is geboren uit Pietje Groothuis, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende mede te 's-Graveland.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Groothuis, oud 45 jaren, van beroep schoenmaker, en van Nicolaas Gerardus Slootweg, oud 28 jaren, van beroep gemeenteveldwachter wonende te 's-Graveland.
 

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 01-11-1906 om 08.30 uur te 's-Graveland, (NH), 119 dagen oud (aangifte door: Willen Cornelis Boekschooten; Jan Tobias Kost).
[Transcriptie van akte van overlijden]
In het jaar negentienhonderd zes, den tweeden der maand november verschenen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der Gemeente 's-Graveland:
Willem Cornelis Boekschooten, oud vier en twintig jaren, van beroep timmermansknecht, wonende te 's Graveland, vader van den overledene, en Jan Tobias Kost, oud zeventig jaren, van beroep gemeentebode, wonende te 's Graveland, die verklaarden, dat op den eersten des maand november dezes jaars, des voormiddags ten half negen ure, binnen deze Gemeente in het huis nommer een honderd zes en twintig is overleden:
Gerrit Jan Boekschoten, oud drie maanden, zonder beroep, geboren en wonende te 's graveland, zoon van Willem Cornelis Boekschooten, bovengenoemd, en Pietje Groothuis, zonder beroep, wonende alhier.
Na voorlezing is deze akte door Ons ondertekend met de comparanten.

4.  Hendrika Jacoba (Coba) BOEKSCHOOTEN, geboren op 26-08-1907 te 's-Graveland, (NH) (zie XI.201).
5.  Petronella (Nellie) BOEKSCHOOTEN, geboren op 09-10-1908 te 's-Graveland, (NH) (zie XI.203).
6.  Maria Wilhelmina Helena BOEKSCHOOTEN.
Geboren op 04-01-1910 om 5:00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Cornelis Martinus van der Linden; Willem van de Meent).
Geboorte is aangegeven door Willem Cornelis Boekschooten, oud 27 jaren, van beroep timmermansknecht, wonende te 's-Graveland.
Is geboren uit Pietje Groothuis, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende mede te 's-Graveland.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van: Cornelis Martinus van der Linden, oud 35 jaren, van beroep smidsknecht, wonende te 's-Graveland; en van Willem van de Meent, oud 30 jaren, van beroep gemeenteveldwachter, wonende te Ankeveen.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 23-07-1910 om 22:30 uur te 's-Graveland, (NH), 200 dagen oud (aangifte door: Cornelis Marinus van der Linden).
[Transcriptie van acte van overlijden]
In het jaar negentienhonderd tien, den vijf en twintigsten der maand juli verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland:
Willem Cornelis Boekschooten, oud zeven en twintig jaren, van beroep timmermansknecht, wonende te 's-Graveland, vader van de overledene en Cornelis Martinus van der Linden, oud vijf en dertig jaren, van beroep smidsknecht, wonende te 's-Graveland, die verklaarden, dat op den drie en twintigsten der maand juli dezes jaars, des namiddags ten half elf ure, binnen deze gemeente in het huis nommer twee honderd tien is overleden:
Maria Wilhelmina Helena Boekschooten, oud zes maanden, zonder beroep, geboren en wonende te 's-Graveland, dochter van Willem Cornelis Boekschooten, boven gemeld en van Pietje Groothuis, zonder beroep, wonende te 's-Graveland.
Na voorlezing is deze akte door ons ondertekend met de comparanten.

7.  Gerrit Jan BOEKSCHOOTEN, geboren op 02-04-1911 te 's-Graveland, (NH) (zie XI.205).
Maria Wilhelmina Helena BOEKSCHOOTEN

Maria Wilhelmina Helena BOEKSCHOOTEN

8.  Maria Wilhelmina Helena (Rie) BOEKSCHOOTEN (Tante Rie).
Geboren in 1913 te 's-Graveland, (NH).
Overleden in 2004 te Kortenhoef, (NH) op 90-jarige leeftijd.
Begraven in 2004 te 's-Graveland, (NH).

Ligt begraven op de algemene begraafplaats Berestein te 's-Graveland, (Noord-Holland)
.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd in 1941.
Echtgenoot is
Jan Dirk JANSEN

Jan Dirk JANSEN

Jan Dirk JANSEN, 35 jaar oud, medewerker natuurmonumenten; boswachter van Gooilust in 's-Graveland.
Geboren op 12-12-1905.
Overleden in 1994 te 's-Graveland, (NH) op 88-jarige leeftijd.
Begraven in 1994 te 's-Graveland, (NH).

Ligt begraven op de algemene begraafplaats Berestein te 's-Graveland, (NH)
 
.
Woonde in het boswachtershuis Gooilust
.
Er zijn uit dit huwelijk geen kinderen geboren.

9.  Willem Cornelis Gijsbertus (Wim) BOEKSCHOOTEN, geboren in 1915 te 's-Graveland, (NH) (zie XI.209).
Johanna Maria Catherina BOEKSCHOOTEN

Johanna Maria Catherina BOEKSCHOOTEN

10.  Johanna Maria Catherina (Jopie) BOEKSCHOOTEN.
Geboren in 1917 te 's-Graveland, (NH).
Overleden in 1997 te Huis ter Heide, (UT) op 79-jarige leeftijd.
Begraven in 1997 te 's-Graveland, (NH).

Ze is begraven bij haar ouders in het graf op de algemene begraafplaats Berestein te 's Graveland.


Johanna Maria Catherina kreeg hersenvliesontsteking toen ze een week of 6 was, hierdoor raakte zij gehandicapt.
Ze woonde eerst bij Tante Rie Jansen-Boekschooten en oom Jan Jansen op Gooilust te 's-Graveland.
Later verbleef ze telkens 2 maanden bij haar broers en zussen.
Toen dat niet meer ging, ging ze in 1960 terug naar Tante Rie Jansen-Boekschooten.
Ongeveer in 1965 is ze geplaatst in een gezins vervangend tehuis in Vaassen.
Per september 1980 woonde ze in de Sterrenberg, Sirius 5 in Huis ter Heide bij Amersfoort, alwaar zij is overleden.
Ze is 79 jaar geworden.

11.  Pietje BOEKSCHOOTEN.
Geboren in 1919 te 's-Graveland, (NH).
Overleden op 11-10-1920 om 0:30 uur te 's-Graveland, (NH) op 1-jarige leeftijd (aangifte door: Cornelis Martinus van der Linden).
[Transcriptie van de akte van overlijden]
In het jaar negentienhonderd twintig, den elfden der maand oktober verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der Gemeente 's-Graveland:
Willem Cornelis Boekschooten, oud acht en dertig jaren, van beroep timmerman, wonende te 's-Graveland, vader van de overledene, en Cornelis Martinus van der Linden, oud vijf en veertig jaren, van beroep smid, wonende te 's-Graveland, die verklaarden, dat op den elfden der maand october dezes jaars, des voormiddags ten half een ure, binnen deze gemeente in het huis nommer tweehonderd negen is overleden:
Pietje Boekschooten, , oud twintig maanden, zonder beroep, geboren en wonende te 's-Graveland, dochter van Willem Cornelis Boekschooten, voornoemd, en van Pietje Groothuis, zonder beroep, wonende te 's-Graveland.
Na voorlezing is deze akte door ons ondertekend met de comparanten
.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 37 van 58 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail