Eerste blad    Vorig blad    Blad 37 van 59 bladen Volgend blad    Laatste blad

VIII.43 Boegschooten, Willem, timmermansknecht, timmerman (1880).
Geboren op 06-01-1826 om 4:00 uur te Hilversum, (NH) (aangifte door: Eldert Houthuijs; Gerrit Groen).
[Transcriptie akte van geboorte]
Den achtsten dag der maand Januarij van 't jaar Achttienhonderd zes en twintig ten twaalf ure, op den middag
Acte van Geboorte van Willem Boegschooten, geboren den zesden dezer des morgens ten vier ure, zoon van Wouter Boegschoten, werkman, oud drie en dertig jaren en van Aagje van Zetten echtelieden wonende alhier.
 
Het kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
Getuigen: Eldert Houthuijs, oud twee en vijftig jaren, van beroep wever, wonende alhier, en Gerrit Groen, oud een en zestig jaren, van beroep wever, wonende alhier.
Op het verzoek aan ons gedaan door den vader die verklaarde niet te kunnen schrijven.
Zijnde deze acte na mijne voorlezing geteekend door de getuigen en bevestigd, ingevolge de wet door mij ondergeteekende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hilversum.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 05-03-1890 om 14:00 uur te 's-Graveland, (NH) op 64-jarige leeftijd (aangifte door: Wouter Boekschoten; Gijsbertus van Santen).
[Transcriptie akte van overlijden]
Heden den zesden maart Achttienhonderd Negentig, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland
Wouter Boekschoten van beroep agent van politie oud vijf en dertig jaren, wonende te Amsterdam, zoon van de na te noemen overledene, en Gijsbertus van Santen, van beroep kruidenier, oud drie en veertig jaren, wonende te 's-Graveland, aangehuwd neef van de overledene, die verklaarden, dat op den vijfden maart dezes jaars des namiddags ten twee ure, binnen deze gemeente in het huis staande te 's-Graveland nummer tweehonderd drie en vijftig in den ouderdom van vier en zestig jaren is overleden.
 
Willem Boekschoten, van beroep timmerman, geboren te Hilversum, en wonende te 's-Graveland, gehuwd met Gijsberta Ruisendaal, zoon van Wouter Boekschoten en van Aagje van Zetten, beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons is onderteekend, met de comparanten.

Op de geboorteakte en in de huwelijksakte wordt de naam Boegschooten gebruikt, hetgeen verklaard kan worden omdat de vader aangeeft niet te kunnen schrijven.
Op de overlijdensakte wordt de naam Boekschoten gebruikt
 
.
Zoon van Boegschoten, Wouter (zie VII.26) en Zetten, van, Eichje, dienstbode.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-08-1853 te 's-Graveland, (NH).
(getuige(n): Gerrit van den Berg, Gerrit Ashoff, Johannes Wallenburg, Pieter Bosdam).
[Transcriptie huwelijks akte]
Heden den zesden augustus Achttienhonderd drie en vijftig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland in het huis dezelve gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, Willem Boegschooten, geboren te Hilversum, en wonende te 's-Graveland, timmerman, oud zeven en twintig jaren, meerderjarige zoon van Wouter Boegschooten, overleden, en van Aagje van Zetten, zonder beroep, mede te 's-Graveland woonachtig.
 
En Gijsbertje Ruizendaal, geboren en wonende te Eemnes, dienstbode, oud twee en twintig jaren, minderjarige dochter van Gijsbert Ruizendaal, overleden, en van Gerritje grootveld, zonder beroep, mede te Eemnes woonachtig.
 
En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de bruidegom aan de Nationale Milietie heeft voldaan
ten tweede hunne geboorteacten
ten derde de acte van overlijden van de vader des bruidegoms
ten vierde de acte van overlijden van de vader des bruid en
ten vijfde het bewijs dat de beide afkondigingen van het huwelijk te Eemnes onverhinderd hebben plaats gehad, terwijl op gelijke zondagen namelijk den vier en twintigsten en den een en dertigsten julij dezes jaars bij afkondigingen alhier mede onverhinderd zijn geschied.
Zijnde de moeder des bruidegom en de moeder des bruid mede gecompareerd dewelke verklaarde hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
 
Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met Ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn verenigd, in tegenwoordigheid van:
 
Gerrit van den Berg, zonder beroep, oud twee en veertig jaren
Gerrit Ashoff, schoenmaker, oud drie en veertig jaren
Johannes Wallenburg, van beroep arbeider, oud vijf en twintig jaren
Pieter Bosdam, van beroep veldwachter, oud drie en vijftig jaren, allen in de gemeente 's-Graveland woonachtig.
 
En is hiervan door ons opgemaakt: deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend met uitzondering des bruid en de moeder des bruidegom, dewelke verklaarden door onkunde niet te kunnen schrijven.

Echtgenote is Ruizendaal, Gijsbertje, 22 jaar oud, Dienstbode.
Geboren op 04-04-1831 te Eemnes, (UT).
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 23-04-1921 om 5:15 uur te 's-Graveland, (NH) op 90-jarige leeftijd (aangifte door: Jacob Hoogendoorn; Willem van de Meent).
[Transcriptie akte van overlijden]
In het jaar negentienhonderd een en twintig, den drie en twintigsten der maand april verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der Gemeente 's-Graveland:
Jacob Hoogendoorn, oud drie en vijftig jaren, van beroep aanspreker, wonende te 's-Graveland, en Willem van der Meent, oud een en veertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te 's-Graveland, die verklaarden, dat op den drie en twintigsten der maand april dezes jaars, des voormiddags te kwart over vijf ure, binnen deze gemeente in het huis nommer tweehonderd negen is overleden;
Gijsbertje Ruizendaal, oud negentig jaren, van beroep zonder, geboren te Eemnes en wonende te 's-Graveland, weduwe van Willem Boekschooten, dochter van Gijsbert Ruizendaal en Gerritje Grootveld, beide overleden.
Na voorlezing is deze akte door ons onderteekend met de comparanten.

Dochter van Ruizendaal, Gijsbert en Grootveld, Gerritje.
Uit dit huwelijk:
1.  Boekschoten, Wouter.
Geboren op 25-01-1854 om 7.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Pieter Osdam; Johannes Theodorus Eggink).
Geboorte is aangegeven door Willem Boekscho(o)ten (tekent Boekschoten), van beroep timmermansknecht, oud 28 jaren, wonende te 's Graveland, Is geboren uit Gijsbertje Ruisendaal, zonder beroep, en wonende te 's Graveland.
Getuigen: Pieter Osdam van beroep veldwachter, oud 47 jaren, wonende te 's Graveland, en van Johannes Theodorus Eggink, van beroep veldwachter, oud 47 jaren, en wonende te Kortenhoef.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 16-05-1854 om 19.00 uur te 's-Graveland, (NH), 111 dagen oud (aangifte door: Willem Boekschoten; Pieter Bosdam).
Overlijden is aangegeven door Willem Boekschoten, van beroep timmermansknecht, oud 28 jaren, wonende te 's Graveland, vader van de overledene, en Pieter Bosdam, van beroep veldwachter, oud 54 jaren, wonende mede te 's Graveland, geen familie van de overledene.
Is overleden te 's Graveland, niet genummerd, in de ouderdom van 3 maanden, geboren te 's Graveland, en wonende te 's Graveland zoon van Willem Boekschoten, bovengenoemde, en van dezelfde echtgenoot, Gijsberta Ruisendaal, zonder beroep mede woonachtig te 's Graveland.

2.  Boekschoten (Boekschooten), Wouter, geboren op 26-02-1855 te 's-Graveland, (NH) (zie IX.139).
3.  Boekschoten, Gerritje.
Geboren op 16-10-1857 om 3.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Pieter Bosdam; Johannes Theodorus Eggink).
Geboorte is aangegeven door Willem Boekschoten, van beroep timmermansknecht, oud 31 jaren, wonende te 's-Graveland.
Is geboren te 's-Graveland uit Gijsbertje Ruisendaal, zonder beroep mede woonachtig te 's-Graveland.
Getuige: Pieter Bosdam, van beroep veldwachter, oud 58 jaren, wonende te 's-Graveland, en van Johannes Theodorus Eggink, van beroep veldwachter, oud 51 jaren, wonende te Kortenhoef.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 10-03-1858 om 6.00 uur te 's-Graveland, (NH), 145 dagen oud (aangifte door: Cornelis boekschoten; David Leeflang).
Overlijden is aangegeven door Cornelis Boeschoten, van beroep dagloner, oud 25 jaren, wonende te 's-Graveland, oom van de overledene, en David Leeflang, van beroep dagloner, oud 37 jaren, wonende mede te 's-Graveland, geen familie.
Is overleden in het huis staande te 's-Graveland nummer eenhonderd vier en dertig in den ouderdom van vier maanden, geboren en wonende te 's-Graveland, dochter van Willem Boekschoten, en van Gijsbertje Ruisendaal, zonder beroep, beiden te 's-Graveland woonachtig.

4.  Boekschoten, Gijsbertus, timmerman.
Geboren op 30-10-1859 om 17.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Gerardus Spekschoor; Pieter Bosdam).
Geboorte is aangegeven door Willem Boekschoten, van beroep timmermansknecht, oud 33 jaren, wonende te 's-Graveland.
Is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Gijsbertje Ruisendaal zijne echtgenote, zonder beroep, wonende mede te 's-Graveland.
Getuige: Gerardus Spekschoor, van beroep gemeente ontvanger, oud 51 jaren, wonende te 's-Graveland, en van Pieter Bosdam van beroep veldwachter, oud 60 jaren, wonende mede te 's-Graveland.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 12-08-1887 om 15.30 uur te 's-Graveland, (NH) op 27-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Boekschoten; Gijsbertus van Santen).
Overlijden is aangegeven door Willem Boekschoten, van beroep timmerman, oud 61 jaren, wonende te 's-Graveland, vader van de overledene, en Gijsbertus van Santen, van beroep timmermansknecht, oud 41 jaren, wonende te 's-Graveland, behuwd neef van de overledene, Is overleden in het huis staande te 's-Graveland no. 253 in den ouderdom van 27 jaren, van beroep timmerman, en wonende te 's-Graveland, ongehuwd, zoon van Willem Boekschoten bovengemeld, en van Gijsertje Ruisendaal, zonder beroep, mede te 's-Graveland woonachtig.
Is ongehuwd gebleven.
5.  Boekschoten, Cornelis.
Geboren op 15-02-1862 om 22.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Pieter Bosdam; Albert Vree).
Geboorte is aangegeven door Willem Boekschoten, van beroep timmermansknecht, oud 36 jaren, wonende te 's-Graveland, Is geboren in het huis staande te 's-Graveland, nr 253 van het mannelijk geslacht uit Gijsbertje Ruisendaal, zijne echtgenote, zonder beroep, wonende mede te 's-Graveland.
Getuigen: Pieter Bosdam, van beroep veldwachter, oud 62 jaren, wonende te 's-Graveland, en van Albert Vree, van beroep veldwachter, oud 39 jaren, wonende te Kortenhoef.

Overleden op 10-03-1863 om 10.00 uur te 's-Graveland, (NH) op 1-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Boekschoten; Evert van Doorn).
Overlijden is aangegeven door Willem Boekschoten, van beroep timmermansknecht, oud 37 jaren, wonende te 's-Graveland, vader van de overledene, en Evert van Doorn, van beroep kleerbleker, oud 27 jaren, wonende mede te 's-Graveland, oom van de overledene, Is overleden in het huis staande te 's-Graveland no. 253 in den ouderdom vam een jaar.
Geboren te 's-Graveland, Zoon van Willem Boekschoten bovengenoemd, en van Gijsbertje Ruisendaal, zonder beroep, mede te 's Graveland woonachtig.

6.  Boekschoten, Cornelis, geboren op 10-04-1864 te 's-Graveland, (NH) (zie IX.145).
7.  Boekschoten, Evert.
Geboren op 03-09-1867 om 1 uur uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Gerrit Schipper; Albert Vree).
Geboorte is aangegeven door Willem Boekschoten(vader), van beroep timmermansknecht, oud 41 jaren, wonende te 's-Graveland.
Is geboren in het huis staande te 's-Graveland op no. 253 uit Gijsbertje Ruisendaal zijn echtgenote, zonder beroep, wonende mede te 's-Graveland.
Getuigen: Gerrit Schipper, van beroep arbeider, oud 43 jaren, wonende te 's-Graveland, en van Albert Vree, van beroep veldwachter, oud 44 jaren, wonende mede te 's-Graveland.

Overleden op 04-02-1869 om 5.00 uur te 's-Graveland, (NH) op 1-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Boekschoten; Evert Ruizendaal).
Overlijden is aangegeven door Willem Boekschoten(vader), van beroep timmermansknecht, oud 43 jaren, wonende te 's-Graveland, en Evert Ruizendaal, van beroep boerenknecht, oud 30 jaren, wonende te Weespercarspel, oom van de overledene.
Is overleden in het huis staande te 's-Graveland nummer 253 in den ouderdom van 1 jaar, geboren en wonende te 's-Graveland, zoon van Willem Boekschoten bovengenoemde, en van Gijsbertje Ruizendaal, zonder beroep mede te 's-Graveland woonachtig.

8.  Boekschoten, Gerritje.
Geboren op 16-04-1870 om 9.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Dirk Willem Sjoenit; Albert Vree).
Aangifte van geboorte door Willem Boekschoten (vader) van beroep timmermansknecht, oud 44 jaren, wonende te 's-Graveland.
Is geboren in het huis staande te 's-Graveland nummer 253 uit Gijsbertje Ruisendaal zijn echtgenote, zonder beroep, wonende te 's-Graveland.
Getuigen: Dirk, Willem Sjoenit, van beroep tapper, 66 jaar oud, wonende te 's-Graveland. en Albert Vree, van beroep veldwachter, oud 47 jaren, wonende mede te 's-Graveland.

Overleden op 18-06-1871 om 2.00 uur te 's-Graveland, (NH) op 1-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Boekschoten; Jan Tobias Kost).
Aangifte van overlijden door Willem Boekschoten (vader), en Jan Tobias Kost, gemeentelijke veldwachter, 34 jaar oud, wonende te Kortenhoef.
9.  Boekschoten, Jan, geboren op 21-10-1872 te 's-Graveland, (NH) (zie IX.149).

IX.139 Boekschoten (Boekschooten), Wouter, timmerman (1880); politieagent (1890-1904).
Geboren op 26-02-1855 om 23.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Pieter Bosdam; Johannes Theodorus Eggink).
Aangifte geboorte op 28 februari 1855 door Willem Boekschoten, van beroep timmermansknecht, oud 29 jaren, wonende te 's Graveland.
Getuigen: Pieter Bosdam, van beroep veldwachter, oud 55 jaren, wonende te 's Graveland, en van Johannes Theodorus Eggink, van beroep veldwachter, oud 46 jaren, wonende te Kortenhoef.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 05-06-1908 om 19:00 uur te Amsterdam, (NH) op 53-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Rijkers; Hendrikus Kools).
Overlijden is aangegeven door Willem Rijkers, van beroep beambte, oud 43 jaren, wonende alhier en Hendrikus Kools, van beroep beambte, oud 79 jaren, wonende alhier.
Is overleden in de gemeente Amsterdam, beroep agent van politie, wonende alhier, oud 53 jaren, geboren te 's-Graveland, echtgenoot van Neeltje Cornelia Koet, weduwenaar van Hendrika Jacoba Donker, zoon van Willem Boekschooten, overleden en Gijsbertje Ruizendaal, zonder beroep, wonende te 's-Graveland.

Zoon van Boegschooten, Willem (zie VIII.43) en Ruizendaal, Gijsbertje, Dienstbode.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 05-06-1880 te 's-Graveland, (NH).
(getuige(n): Jacobus van Heeningen, Wouter Boekschooten, Gerrit Schipper, Johan Heiman).
Wouter Boekschooten, geboren en wonende te 's-Graveland, nog kortlings te Amsterdam woonachtig, timmerman, oud 25 jaren, meerderjarige zoon van Willem Boekschooten, timmerman, en van Gijsbertje Ruisendaal, zonder beroep, beide te 's-Graveland woonachtig.
 
En Hendrika Jacoba Donker, geboren te Amsterdam en wonende te 's-Graveland, zonder beroep, oud 28 jaren, meerderjarige dochter van Cornelis Donker en van Catharina Dixon, beide overleden.
 
Getuigen: Jacobus van Heeningen, timmerman oud 35 jaren, wonende te Amsterdam, Zwager van de bruid, Wouter Boekschooten, timmerman, oud 23 jaren, wonende te 's-Graveland, Neef van de bruidegom, Gerrit Schipper, 55 jaren, en Johan Heiman, van beroep kapper, oud 25 jaren, beiden te 's-Graveland woonachtig.

Echtgenote is Donker, Hendrika Jacoba, 28 jaar oud.
Geboren op 15-11-1851 te Amsterdam, (NH).
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 13-12-1905 te Amsterdam, (NH) op 54-jarige leeftijd.
Dochter van Donker, Cornelis, zeeman (1842), en Dixon, Catharina.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 21-02-1907 te Amsterdam, (NH).
Echtgenote is Koet, Neeltje Cornelia, 51 jaar oud.
Geboren op 23-08-1855 te Helder.
Dochter van Koet, Arij en Nijbakker, Cornelia.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Boekschoten, Willem Cornelis.
Geboren op 18-03-1881 om 1:00 uur te Amsterdam, (NH) (aangifte door: Jacobus van Keeningen; Gerrit Bennink).
Geboorte is aangegeven door Wouter Boekschooten, van beroep timmerman, oud 26 jaren, wonende Wagenaarstraat 108.
Is geboren in het huis staande als bovenstaande uit Hendrika Jacoba Donker, zonder beroep, wonende als boven, zijne echtgenoote.
Aangifte is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus van Keeningen, van beroep timmerman, oud 36 jaren, wonende Wagenaarstraat 108, en van Gerrit Bennink, van beroep timmerman, oud 51 jaren, wonende van setenstraat 83.

Overleden op 23-11-1881 om 7:00 uur te Amsterdam, (NH), 250 dagen oud (aangifte door: Nicolaas Bont; Dirk van Alphen).
Overlijden is aangegeven door Nicolaas Bont, van beroep aanspreker, oud 51 jaren, wonende aan de Lindegracht 49, bekende van de overledene, en Dirk van Alphen, van beroep aanspreker, oud 68 jaren, wonende Lindegracht 38, bekende van de overledene.
Is overleden in het huis staande Wagenaarstraat 112, zonder beroep, wonende alsboven in den ouderdom van 8 maanden, geboren alhier, zoon van Wouter Boekschooten, en Hendrika Jacoba Donker.

2.  Boekschooten, Willem Cornelis, geboren op 09-10-1882 te Amsterdam, (NH) (zie X.188).
3.  Boekschoten, Maria Wilhelmina Helena.
Geboren op 09-04-1884 om 23:00 uur te Amsterdam, (NH) (aangifte door: Cornelis Houtsman; Karel Gompchaan).
Geboorte is aangegeven door Wouter Boekschooten, van beroep timmerman, oud 29 jaren, wonende Wagenaarstraat 112
Is geboren in het huis als boven, uit Hendrika Jacoba Donker, alhier, zijne echtgenoote.
Is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Houtsma, van beroep timmerman, oud 25 jaren, wonende Govert flinkstraat 238, en van Karel Gomphaan, van beroep timmerman, oud 24 jaren, wonende Looiersgracht 46.

Overleden op 25-06-1886 om 11:00 uur te Amsterdam, (NH) op 2-jarige leeftijd (aangifte door: Nicolaas Bont; Dirk van Alphen).
Overlijden is aangegeven door Nicolaas Bont, van beroep aanspreker, oud 55 jaren, wonende Hamerstraat 98, bekende van de overledene, en Dirk van Alphen, van beroep aanspreker, oud 71 jaren, wonende Lindegracht 38, bekende van de overledene.
Is overleden in het huis staande Sarphatistraat no. 104, zonder beroep, wonende Wagenaarstraat 112, in den ouderdom van 2 jaren, geboren alhier, dochter van Wouter Boekschooten en Hendrika Jacoba Donker.
ob1079.jpg
.
4.  Boekschooten, Maria Wilhelmina Helena, dienstbode (1908).
Geboren op 23-08-1886 te Amsterdam, (NH).
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-08-1914 te Amsterdam, (NH).
Echtgenoot is Tau, Gerardus, tramwagnbestuurder (1914).
Geboren 1888 te Nieuwer-Amstel, (NH).
Zoon van Lodewijk Matthijs Tau en van Akke van Klaveren.
.

5.  Boekschooten, Gijsbertus (Bep), geboren op 03-02-1890 te Amsterdam, (NH) (zie X.193).
6.  Boekschoten, Catharina Christina Wilhelmina.
Geboren op 27-12-1890 te Amsterdam, (NH).
7.  Boekschoten, Catharina Wilhelmina.
Geboren te Amsterdam, (NH).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 37 van 59 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail