I.1 Uffelen, van, Hannes, dagloner (1871-1886); landbouwer (1875-1903); boschbaas (1912).
 
Geboren op 29-11-1834 om 01:30 uur te Voorthuizen, Barneveld, (GD) (aangifte door: Jacob van Westerneng; Hendrik Ring).
 
[Transcriptie, akte van geboorte]
In den jare een duizend acht honderd vier en dertig op den eersten december des voormiddags om elf ure, is voor ons Johannes Barend Holtenbrinck, Burgemeester der gemeente Barneveld, kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den burgerlijken staat, binnen gemelde gemeente gecompareerd:
Christiaan van Uffelen, oud zeven en veertig jaren, van beroep dagloner, binnen deze gemeente, kerspel Voorthuizen woonachtig, de welke ons een kind van het mannelijk geslacht heeft voorgesteld op den negen en twintigsten november laatstleden, des namiddags om half twee ure, uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Jacobje Profeet, mede aldaar woonachtig, oud een en veertig jaren, geboren, aan het welk hij verklaard heeft den voornaam van Hannes te willen geven.
 
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Jacob van Westerneng, oud acht en dertig jaren, van beroep horlogemaker, woonachtig in het kerspel Barneveld en Hendrik Ring, oud negen en veertig jaren, van beroep jachtopziener, woonachtig in het kerspel Barneveld beide onder deze gemeente.
En hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en na gedane voorlezing met de getuigen betekend, verklarende de vader niet te kunnen schrijven, of zijn naam tekenen.

Bij de aangifte van geboorte van zijn zoon Hannes in 1882 verklaard hij niet te kunnen schrijven, later ondertekend hij wel aktes van geboorte en overlijden van zijn kinderen
Bij zijn inschrijving voor de Nationale Militie wordt het volgende signalement genoteerd:
Aangezicht: Lang, Voorhoofd: rond, Oogen: bruin, Neus: klein, Mond: klein, Kin: plat, Haar: donker bruin, Wenkbraauwen: Donker bruin
Lengte: 1 el, 6 palmen, 6 duimen, 4 strepen
.
Overleden op 15-03-1912 om 17:30 uur te Harselaar, Barneveld, (GD) op 77-jarige leeftijd (aangifte door: Harmen Beulenkamp; Wouter Bakker).
 
[Transcriptie, akte van overlijden]
Op heden den achttienden maart des jaars negentien honderd twaalf, zijn voor mij ondergetekende, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Barneveld, Provincie Gelderland, verschenen:
Harmus Beulenkamp, zeven en twintig jaren oud, van beroep landbouwer en Wouter Bakker, twee en dertig jaren ouud, van beroep gemeentebode, beiden onende in deze gemeente, die mij hebben verklaard, dat op vrijdag den vijftienden maart dezes jaars, des avonds ten half zes ure, Hannes van Uffelen, boschbaas, geboren en wonende in deze gemeente, zoon van wijlen de echtelieden Christiaan van Uffelen en Jacobje Profeet, eerst weduwenaar van Heintje Kortus, daarna van Hendrikje Boeschoten, in den ouderdom van zeven en zeventig jaren, in de buurtschap Harselaar binnen deze gemeente, is overleden.
Waarvan deze akte is opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten en mij is geteekend.

Zoon van Uffelen, van, Christiaan, dagloner, (1834), en Barten Profeet, Jacobje.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 07-01-1864 te Barneveld, (GD).
 
Echtgenote is Cortus, Mijntje, 26 jaar oud, boerenmeid (1864).
 
Geboren op 04-01-1838 om 21:00 uur te Stoutenburg, (UT) (aangifte door: Lambertus Voskuilen; Jan van den Berg).
 
Overleden op 08-03-1869 te Harselaar, Barneveld, (GD) op 31-jarige leeftijd.
 
Dochter van Cortus, Hendrik, landbouwer; daghuurder, en Doorn, van, Teuntje, landbouwster.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 22-06-1871 te Barneveld, (GD).
(getuige(n): Antonie van den Bogert; Wouterus Blokhuis; Hendrik Bouwhuis; Jan Davids).
 
[Transcriptie, akte van huwelijk]
Op heden den twee en twintigsten junij des jaars achttien honderd een en zeventig, compareerden voor mij, ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand dezer gemeente, provincie Gelderland, Hannes van Uffelen, weduwenaar van Mijntje Cortus, oud zes en dertig jaren, van beroep daglooner, geboren te Barneveld, en wonende alhier, meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Christiaan van Uffelen en Jacobje Profeet, en
 
Hendrikje Boeschoten, jonge dochter; oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmeid, geboren te Ermelo en wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van wijlen Jan Boeschoten, en diens huisvrouw Jannetje de Ruiter; zonder beroep, wonende alhier.
Zijnde de moeder der bruid alhier tegenwoordig en hare toestemming tot dit huwelijk gevende, welke comparanten mij in tegenwoordigheid van de vier hierna genoemde getuigen hebben verzocht, om over te gaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen huwelijk.
En heb ik voornoemde ambtenaar, aan dit verzoek voldoende:
Gezien de aangemelde aan mij overgelegde stukken:
1e Geboortevewijs van den bruidegom
2e Overlijdens bewijs zijner vorige echtgenoote
3e Bewijs zijne voldoening aan de dienst der nationale militie
4e Geboortebewijs der bruid
5e Overlijdens bewijs van de vader der bruid
 
Gelet, dat de acte der huwelijks afkondigingen gedaan zijn in deze gemeente op de zondagen van den elfden en achttienden junij jongstleden.
In aanmerking nemende dat geene stuiting van dit huwelijk ter mijner kennis gekomen is:
Gehoord de verklaring der partijen, dat zij elkander tot ectgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn:
In naam der wet verklaard dat Hannes van Uffelen en Hendrikje Boeschoten door het huwelijk zijn verbonden.
 
Waarvan deze acte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Antonie van den Bogert, oud vijf en dertig jaren, gemeentesecretaris, Wouterus Blokhuis, oud een en viftig jaren, brievengaarder, Hendrik Bouwhuis, oud negen en twintig jaren, bode, en Jan Davids, oud zeventig jaren, schoenmaker, allen wonende in deze gemeente, zijnde geen hunner bloedverwant, noch aangehuwd van bruidegom en bruid, uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke na voorlezing, door den bruidgom, de getuigen en mij is geteekend, verklarende de bruid en de moeder der bruid niet te kunnen schrijven.

Echtgenote is Boeschoten, Hendrikje, 25 jaar oud, dienstmeid (1871).
 
Geboren op 03-07-1845 om 2:00 uur te Speuld, Ermelo, (GD) (aangifte door: Hendrik Mulder; Willem Vlijm).
 
[Transcriptie, acte van geboorte]
Op heden den derden julij des jaars achttien honderd vijf en veertig, is voor Ons; Meester Campegius Lambertus Vitringa, burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand, der gemeente Ermelo, Provincie Gelderland, verschenen: Jan Boeschooten, oud veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende binnen deze gemeente welke ons heeft verklaard, dat Jannetje Ruiter, oud drie en twintig jaren, zijne huisvrouw op donderdag den derden julij dezes jaars des nachts ten twee ure, ten zijne huize in de buurschap Speuld binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Hendrikje wordt gegeven.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Mulder, oud drie en dertig jaren, van beroep daghuurder, en Willem Vlijm, oud vier en twintig jaren, van beroep daghuurder, wonende beide binnen deze gemeente opzettelijk daartoe medegebrachte getuigen: en is daarvan opgemaakt deze acte die na voorlezing door de beide getuigen en ons is getekend, terwijl de comparant op de hem daartoe gedane aanvrage, heeft verklaard niet te kunnen schrijven.

Is vermoedelijk in het kraambed overleden.
Overleden op 11-03-1887 om 8:00 uur te Harselaar, Barneveld, (GD) op 41-jarige leeftijd (aangifte door: Hannes van Uffelen; Evert van Beek).
 
[Transcriptie, acte van overlijden]
Op heden den twaalfden maart des jaars achttien honderd zeven en tachtig, zijn voor mij ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand dezer gemeente, Provincie Gelderland, verschenen: Hannes van Uffelen, twee en vijftig jaren oud, van beroep daglooner, en Evert van Beek, vijf en veertig jaren oud, van beroep landbouwer, beiden woonende in deze gemeente welke ons hebben verklaard, dat op vrijdag den elfden maart dezes jaars, des morgens ten acht ure, Hendrikje Boeschooten, zonder beroep, geboren te Ermelo en wonende in deze gemeente, dochter van de echtelieden Jan Boeschoten, overleden, en Jannetje de Ruiter, zonder beroep, wonendein deze gemeente, gehuwd met eersten comparant, in den ouderdom van een en veertig jaren, ten haren huize in de buurtschap Harselaar binnen deze gemeente is overleden.
Waarvan deze akte is opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten en mij is geteekend.

Begraven op 16-03-1887 te Voorthuizen, (GD).
Dochter van Aartsen Boeschoten (Boeschooten), Jan, landbouwer (1845-1846), en Ruiter, de, Jannetje.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Uffelen, van, Jan, landbouwer (1903); jachtopziener (1922-1958).
 
Geboren op 06-10-1872 om 02:00 uur te Harselaar, Barneveld, (GD) (aangifte door: Antonie van den Bogert; Hendrik Bouwheer).
 
[Transcriptie, akte van geboorte]
Op heden den zevenden october des jaars achttien honderd twee en zeventig, is voor mij, ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand dezer gemeente, provincie Gelderland, verschenen: Hannes van Uffelen, achtendertig jaren oud, van beroep dagloner, wonende in deze gemeente, welke mij heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Hendrikje Boeschoten, zeven en twintig jaren, oud, zonder beroep, wonende alhier, op zondag den zesden october dezes jaars des nachts ten twee ure, ten zijne huize in de buurtschap Harselaar binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Jan wordt gegeven.
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Antonie van den Bogert, eenendertig jaren oud, van beroep gemeentesecretaris en Hendrik Bouwheer, dertig jaren oud, van beroep bode, beiden wonende in deze gemeente, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen: en is daarvan opgemaakt deze acte die na voorlezing door den vader, de getuigen en mij is geteekend.

Overleden op 30-12-1958 om 17:15 uur te Barneveld, (GD) op 86-jarige leeftijd (aangifte door: Johannis Aris Hagens).
 
[Transcriptie, akte van overlijden]
Heden, een en dertig december negentienhonderd achtenvijftig, is voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Barneveld, verschenen:
Hagens, Johannes Aris, oud negenendertig jaren, metselaar, wonende te Barneveld, die verklaarde, dat hij uit eigen wetenschap kennis draagt, dat op dertig december dezes jaars, om zeventien uur, vijftien minuten, in deze gemeente is overleden:
van Uffelen, Jan, oud zesentachtig jaren, jachtopziener, geboren en wonende te Barneveld, weduwenaar van: Mulderij, Reintje, eerder weduwenaar van: Verhoef, Evertje, zoon van: van Uffelen, Hannes, en van: Boeschoten, Hendrikje, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Begraven 00-01-1959 te Terschuur, (GD). Ligt begraven op de Algemene begraafplaats Westerveld aan de Leemweg te Terschuur.
 

Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 08-05-1903 te Barneveld, (GD).
(getuige(n): Antonie van den Bogert; Hendrik Cornelis Rutgers; Hendrik Bouwheer; Hendrik van den Brink).
 
[Transcriptie, acte van huwelijk]
Op heden den achtsten mei des jaars negentien honderd drie, compareerden voor mij ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Barneveld, provincie Gelderland, in het openbaar, in het huis der gemeente
Jan van Uffelen, oud dertig jaren, van beroep landbouwer, geboren te Barneveld en wonende aldaar, meerderjarige zoon van de echtelieden Hannes van Uffelen, landbouwer, wonende in deze gemeente en Hendrikje Boeschoten, overleden. en
 
Evertje Verhoef, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstbode, geboren te Putten en wonende te Barneveld, meerderjarige dochter van de echtelieden Lammert Verhoef en Teuntje van den Brink, beiden overleden, welke comparanten mij, in tegenwoordigheid van de vier hierna genoemde getuigen hebben verzocht, om over te gaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen huwelijk.
En heb ik, voornoemde ambtenaar, aan dit verzoek voldoende;
1e geboorte akte des bruidegoms
2e Bewijs van zijne voldoening aan de Nationale Militie
3e Geboorte akte der bruid
4e Overlijdensakte van de vader der bruid
5e Overlijdensakte van de moeder der bruid
 
Gelet dat de akten der huwelijks-afkondigingen gedaan zijn in deze gemeente op zondagen den zes en twintigsten april en derden mei jongstleden.
In aanmerking nemende dat gene stuiting van dit huwelijk ter mijner kennis gekomen is.
Gehoord de verklaring der partijen, dat zij elkander tot echtgenooten aannemen, en dat wij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn;
In naam der wet verklaard dat Jan van Uffelen en Evertje Verhoef door het huwelijk zijn verbonden.
Waarvan ik deze akte heb opgemaakt in tegenwoordigheid van Antonie van den Bogert, oud zeven en zestig jaren, gemeente sicretaris, Hendrik Cornelis Rutgers, oud twee en veertig jaren, commies ter secretarie, Hendrik Bouwheer, oud een en zestig jaren, gemeente bode en Hendrik van den Brink, oud acht en dertig jaren, gemeenteveldwachter, allen wonende in deze gemeente, uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing, door den bruidegom, de bruid, de getuigen en mij is geteekend.

Echtgenote is Verhoef, Evertje, 25 jaar oud, dienstbode (1903).
 
Geboren op 02-08-1877 om 07:00 uur te Putten, (GD) (aangifte door: Gerrit Schuitemaker; Adriaan Adam Ooms).
 
[Transcriptie, akte van geboorte]
Op heden den tweeden augustus des jaars achttienhonderd zeven en zeventig, is voor ons ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stan der gemeente Putten, provincie Gelderland, verschenen: Lammert Verhoef, oud twee en vijftig jaren, van beroep arbeider, wonende te Putten, welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Teuntje van den Brink, oud een en veertig jaren, zonder beroep, op donderdag, den tweeden augustus dezes jaars, des morgens ten zeven ure, ten zijnen woonhuize E honderd negen en twintig, binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Evertje is gegeven.
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Schuitemaker, oud twee en veertig jaren, van beroep bakker en Adriaan Adam Ooms, oud negen en veertig jaren, van beroep wagenmaker, wonende beiden te Putten, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen; en is hiervan opgemaakt deze acte, die na voorlezing is onderteekend door ons Ambtenaar en de getuigen verklarende de aangever niet te kunnen schrijven.

Overleden op 15-09-1918 om 05:30 uur te Harselaar, Barneveld, (GD) op 41-jarige leeftijd (aangifte door: Peter Bakker; Wouter Bakker).
 
[Transcriptie, akte van overijden]
Op heden den zestienden september des jaars negentien honderd achttien, zijn voor mij ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Barneveld, provincie Gelderland, verschenen: Peter Bakker, drie en zestig jaren oud, van beroep daglooner, en Wouter Bakker, negen en dertig jaren oud, van beroep bode, beiden wonende in deze gemeente, die mij hebben verklaard, dat op zondag den vijftienden september dezes jaars, des morgens ten half zes ure, Wvertje Verhoef, zonder beroep, geboren te Putten en wonende te Barneveld, dochter van wijlen de echtelieden Lammert Verhoef en Teuntje van den Brink, gehuwd met Jan van Uffelen, in den ouderdom van een en veertig jaren, in de buurtschap Harselaar binnen deze gemeente, is overleden.
Waarvan deze akte is opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten en mij is geteekend.

Dochter van Verhoef, Lammert, arbeider (1877), en Brink, van den, Teuntje.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 06-07-1922 te Apeldoorn, (GD).
(getuige(n): Hendrik Muis; Hendrik Jan Bos).
 
[Transcriptie, akte van huwelijk]
Op heden den zesden juli negentienhonderd twee en twintig zijn voor ons ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand van Apeldoorn, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
 
Jan van Uffelen, negen en veertig jaar, jachtopziener, geboren en wonende te Barneveld, weduwenaar van Evertje Verhoef, meerderjarige zoon van Hannes van Uffelen, en van Hendrikje Boeschoten, beiden overleden en
 
Reintje Mulderij, negen en dertig jaar, zonder beroep, geboren te Ermelo en wonende te Apeldoorn, weduwe van Gijsbert Bronkhorst, meerderjarige dochter van Willem Mulderij, en van Dirkje Groeneveld, beiden overleden.
 
De afkondiging heeft alhier zonder stuiting plaats gehad, alsmede te Barneveld vier en twintig juni dezes jaars
Comparanten hebben ons overgelegd de bij de wet voorgeschreven akten en bescheiden; zij hebben verklaard elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten door de wet aan den huwelijken staat verbonden, waarna wij in naam der wet hebben verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
Waarvan wij deze akte, overeenkomstig de wet voorgelezen hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Hendrik Muis, acht en veertig jaar en Hendrik Jan Bos, een en vijftig jaar, te Apeldoorn wonende gemeenteboden.

Echtgenote is Mulderij, Reintje, 39 jaar oud.
 
Geboren op 25-04-1883 om 15:00 uur te Speuld, Ermelo, (GD) (aangifte door: Johannes Huisman; Hendrik Boeve).
 
[Transcriptie, akte van geboorte]
Op heden den zes en twintigsten april des jaars achttien honderd drie en tachtig, is voor ons ondergeteekende ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Ermelo, provincie Gelderland, verschenen:
Willem Mulderij, oud twee en vijftig jaren, van beroep landbouwer, wonende in deze gemeente, welke ons heeft verklaard, dat zijn bij hem wonende huisvrouw Dirkje Groeneveld, oud negen en dertig jaren, van beroep landbouwster, op woensdag den vijf en twintigsten april dezes jaars des namiddags ten drie ure, ten zijnen huize in de buurtschap Speuld binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Reintje is gegeven.
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Huisman, oud vijf en dertig jaren, van beroep landbouwer en Hendrik Boeve, oud drie en dertig jaren, van beroep landbouwer, beide wonende in deze gemeente, opzettelijk daartoe medegebrachte getuigen; en is daarvan opgemaakt deze acte, die na voorlezing door den aangever, de beide getuigen en ons is geteekend.

Overleden op 22-01-1954 om 11:45 uur te Barneveld, (GD) op 70-jarige leeftijd (aangifte door: Cornelis Herman ten Hoven).
 
[Transcriptie, akte van overlijden]
Heden, drie en twintig januari, negentienhonderd vier en vijftig, is voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Barneveld, verschenen:
ten Hoven, Cornelis Herman, oud vier en vijftig jaren, metselaar, wonende te Barneveld, die verklaarde, dat hij uit eigen wetenschap kennis draagt, dat op twee en twintig januari dezes jaars, om elf uur, vijf en veertig minuten, in deze gemeente is overleden:
Mulderij, Reintje, oud zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Ermelo en wonende te Barneveld, weduwe van: Bronkhorst, Gijsbert, echtgenote van: van Uffelen, Jan, dochter van: Mulderij, Willem en van: Groeneveld, Dirkje, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Begraven 00-01-1954 te Terschuur, (GD). Ligt begraven op de gemeentelijkke begraafplaats Westerveld aan de Leemweg te Terschuur.
 
Dochter van Mulderij, Willem, landbouwer (1859-1883), en Groeneveld, Dirkje, landbouwster (1883).
2.  Uffelen, van, Jaantje.
 
Geboren op 10-01-1874 om 18:00 uur te Harselaar, Barneveld, (GD) (aangifte door: Gerardus Marinus Bonting; Hendrik Bouwheer).
 
[Transcriptie, akte van geboorte]
Op heden, den twaalfden januarij des jaars achttien honderd vier en zeventig, is voor mij, ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand deze gemeente, provincie Gelderland, verschenen: Hannes van Uffelen, negen en dertig jaren oud, van beroep daglooner, wonende in deze gemeente, welke mij heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Hendrikje Boeschoten, acht en twintig jaren, oud, zonder beroep,wonende alhier, op zaterdag den tienden januarij dezes jaars, des avonds ten zes ure, ten zijne huize in de buurtschap Harselaar binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Jaantje wordt gegeven.
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerardus Marinus Bonting, zes en veertig jaren oud, van beroep gepensioneerd kapitein en Hendrik Bouwheer, een en dertig jaren oud, van beroep bode, beiden wonende in deze gemeente, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen; en is daarvan opgemaakt deze acte, die na voorlezing door den vader, de getuigen en mij is onderteekend.

Overleden op 27-10-1943 om 16:45 uur te Hillegom, (ZH) op 69-jarige leeftijd (aangifte door: Peet Willems).
 
[Transcriptie, akte van overlijden]
Heden acht en twintig october negentienhonderd drie en veertig is voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Hillegom, verschenen:
Peet Willems, oud zes en dertig jaren, van beroep winkelier, wonende te Hillegom, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op zeven en twintig october negentienhonderd drie en veertig, te zestien uur vijf en veertig minuten in deze gemeente in het huis Pastoorslaan tien a is overleden:
van Uffelen, Jaantje, oud negen en zestig jaren, zonder beroep, geboren te Barneveld en wonende te Hillegom, weduwe van: Rikkers, Gerrit, dochter van: van Uffelen, Hannes en van: Boeschoten, Hendrikje, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Begraven te Hillegom, (ZH). Ligt begraven op de algemene begraafplaats, Wilhelminalaan 3, Hillegom, (ZH)
.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-04-1901 te Barneveld, (GD).
(getuige(n): Antonie van den Bogert; Hendrik Cornelis Rutgers; Hendrik Bouwheer; Hendrik van den Brink).
 
[Transcriptie, akte van huwelijk]
Op heden den twaalfden april des jaars negentien honderd een, compareerden voor mij ondergteekende, ambtenaar van den brugerlijken stand der gemeente Barneveld, provincie Gelderland, in het openbaar, in het huis der gemeente:
 
Gerrit Rikkers, oud zes en twintig jaren, van beroep boerenknecht, geboren te Putten en wonende te Barneveld, merderjarige zoon van de echtelieden Hermanus Rikkers, daglooner, wonende te Putten en Evertje Rakhorst, overleden.
 
en; Jaantje van Uffelen, oud zeven en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van de echtelieden Harmen van Uffelen, landbouwer, wonende in deze gemeente en Hendrikje Boeschoten, overleden.
Zijnde bruidegoms vader en de vader der bruid alhier tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Verklarende de bruidegom onder eede, dat Harmanus Rikkers, voorkomende in zijne geboorteakte en Hermanus Rikkers vermeld in de overlijdensakte zijne moeder, dezelfde persoon is, welke comparanten mij, in tegenwoordigheid van de vier hierna genoemde getuigen hebben verzocht, om over te gaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen huwelijk.
En heb ik, voornoemde ambtenaar, aan dit verzoek voldoende;
Gezien de nagemelde aan ons overgelegde stukken:
1e Geboorteakte des bruidegom
2e Bewijs zijne voldoening aan de Nationale Militie
3e Overlijdensakte van bruidegoms moeder
4e Geboorteakte der bruid
5e Overlijdensakte van de moeder der bruid
 
Gelet dat de akten der huwelijks afkondigingen gedaan zijn in deze gemeente op zondagen den een en dertigsten maart en zevenden april jongstleden.
In aanmerking nemende dat gene stuiting van dit huwelijk ter mijner kennis gekomen is;
Gehoord de verklaring der partijen, dat zij elkander tot echtgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn:
In naam der wet verklaard dat Gerrit Rikkers en Jaantje van Uffelen door het huwelijk zijn verbonden.
Waarvan ik deze akte heb opgemaakt in tegenwoordigheid van Antonie van den Bogert, oud vijf en zestig jaren, gemeentesecretaris, Hendrik Cornelis Rutgers, oud veertig jaren, commies ter secretarie, Hendrik Bouwheer, oud negen en vijftig jaren, gemeentebode en Hendrik van den Brink, oud zes en dertig jaren, gemeenteveldwachter, allen wonende in deze gemeente, uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing, door de bruidegom, de bruid, bruidegoms vader, den vader der bruid, de getuigen en mij is geteekend.

Echtgenoot is Rikkers, Gerrit, 26 jaar oud, boerenknecht (1901).
 
Geboren op 09-08-1874 om 10:00 uur te Putten, (GD) (aangifte door: Gerrit Huisman; Willem van Steeg).
 
[Transcriptie, akte van geboorte]
Op heden den tienden augustus, des jaars, achttienhonderd vier en zeventig, is voor ons ondergteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Putten, provincie Gelderland, verschenen Cornelis Adriaan Pauli, zijnde bij na te melden verlossing tegenwoordig geweest, oud een en zeventig jaren, van beroep heelmeester, wonende te Putten, welke ons heeft verklaard, dat Evertje Rakhorst, oud twee en dertig jaren, zonder beroep, wonende te Putten, echtgenote van Harman Rikkers,oud drie en dertig jaren, arbeider, wonende te Putten, thans te Holland werkende, op zondag, den negenden augustus dezes jaars, des morgens ten tien ure, ten woonhuize G acht en twintig binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door de moede de voornaam van Gerrit is gegeven.
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Huisman, oud zeven en veertig jaren, van beroep molenaar en Willem van Steeg, oud veertig jaren, van beroep bouwman, wonende beide te Putten, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen; en is daarvan opgemaakt deze akte, die na voorlezing is onderteekend door ons ambtenaar en de getuigen, verklarende de aanvrager niet te kunnen schrijven.

Overleden op 11-04-1920 om 05:00 uur te Hillegom, (ZH) op 45-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Jacobus van Biezen; Willem Jan Gijselaar).
 
[Transcriptie, akte van overlijden]
In het jaar negentienhonderd twintig, den twaalfden der maand april verschenen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand in de gemeente Hillegom, Willem Jacobus van Biezen, oud een en veertig jaren, van beroep mandenmaker, wonende te Hillegom en Willem Jan Gijselaar, oud drie en vijftig jaren, van beroep ambtenaar ter secretarie, wonende te Hillegom, die verklaarden, dat op den elfden der maand april dezes jaar des voormiddags ten vijf ure, binnen deze gemeente in het huis staande Meerstraat nommer een en negentig is overleden Gerrit Rikkers, oud vijf en veertig jaren, van beroep arbeider, geboren te Putten en wonende te Hillegom, echtgenoot van Jaantje van Uffelen, zoon van Harmanus Rikkers en van Evertje Rakhorst, beiden overleden
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Zoon van Rikkers, Hermanus, boerenknecht (1870); dagloner (1901), en Rakhorst, Evertje, boerenmeid (1870).
3.  Uffelen, van, Jannetje.
 
Geboren op 06-01-1875 om 08:00 uur te Harselaar, Barneveld, (GD) (aangifte door: Gerardus Marinus Bonting; Hendrik Bouwheer).
 
[Transcriptie akte van geboorte]
Op heden den zesden januarij des jaars achttien honderd vijf en zeventig, is voor mij, ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand dezer gemeente, provincie Gelderland, verschenen:
Hannes van Uffelen, veertig jaar oud, van beroep daglooner, wonende in deze gemeente welke mij heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Hendrikje Boeschoten, negen en twintig jaren oud, zonder beroep, wonende alhier op woensdag den zesden januarij dezes jaars, des morgens ten acht ure, ten zijne huize in de buurtschap Harselaar binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Jannetje wordt gegeven.
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerardus Marinus Bonting, zeven en veertig jaren oud, van beroep gepensioneerd kapitein, en Hendrik Bouwheer, twee en dertig jaren oud, van beroep bode, beide woonende in deze gemeente, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen; en is daarvan opgemaakt deze acte, die na voorlezing door den vader, de getuigen en mij is geteekend.

Is 8 maanden oud geworden.
Overleden op 09-09-1875 om 01:00 uur te Harselaar, Barneveld, (GD), 246 dagen oud (aangifte door: Hannes van Uffelen; Jacob van de Pol).
 
[Transcriptie, akte van overlijden]
Op heden den negenden september des jaars achttien honderd vijf en zeventig, zijn voor mij ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand dezer gemeente, provincie Gelderland, verschenen:
Hannes van Uffelen, veertig jaren oud, van beroep landbouwer en Jacob van de Pol, negen en veertig jaren oud, van beroep landbouwer, beiden wonende in deze gemeente, welke mij hebben verklaard, dat op donderdag den negenden september dezes jaars, de nachts ten een ure, Jannetje van Uffelen, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, ongehuwde dochter van de echtelieden, eerste comparant en van Hendrikje Boeschoten, zonder beroep, wonende in deze gemeente in den ouderdom van acht maanden ten huize haren vader in de buurtschap Harselaar binnen deze gemeente is overleden.
Waarvan deze acte is opgemaakt, die na voorlezing door comparanten en mij is geteekend.

4.  Uffelen, van, Klaas, daglooner (1922).
 
Geboren op 27-07-1876 om 12:00 uur te Harselaar, Barneveld, (GD) (aangifte door: Gerardus Marinus Bonting; Hendrik Bouwheer).
 
[Transcriptie, akte van geboorte]
Op heden den zeven en twintigsten juli des jaars achttien honderd zes en zeventig, is voor mij, ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand, dezer gemeente, provincie Gelderland, verschenen:
Hannes van Uffelen, een en veertig jaren oud, van beroep daglooner, wonende in deze gemeente welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Hendrikje Boeschoten, een en dertig jaren oud, zonder beroep, wonende alhier op woensdag den zeven en twintigsten juli dezes jaars, des middags ten twaalf ure, ten zijnen huize in de buurtschap Harselaar binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Klaas wordt gegeven.
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerardus Marinus Bonting, acht en veertig jaren oud, van beroep gepensioneerd kapitein en Hendrik Bouwheer, vier en dertig jaren oud, van beroep bode, beiden wonende in deze gemeente opzettelijk daartoe medegebragte getuigen; en is daarvan opgemaakt deze acte die na voorlezing door den vader, de getuigen en mij is geteekend.

Overleden op 24-05-1960 om 22:30 uur te Ede, (GD) op 83-jarige leeftijd (aangifte door: Jacobus van Driesten).
 
[Transcriptie, akte van overlijden]
Heden, vijfentwintig mei negentienhonderd zestig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Ede:
van Driesten, Jacobus, achtenzestig jaren, landbouwer, wonende te Ede, die verklaarde, dat op vierentwintig mei negentienhonderd zestig, te tweeentwintig uur, dertig minuten, in de gemeente Ede is overleden:
van Uffelen, Klaas, drieentachtig jaren, zonder beroep, geboren te Barneveld en wonende te Ede, gehuwd met Jakobs, Gijsbertje, zoon van van Uffelen, Haanes en Boeschoten, Hendrikje, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Begraven te Lunteren, (GD). Ligt begraven op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhoflaan 16 te Lunteren
Er is geen grafmonument aanwezig
.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 31-03-1922 te Barneveld, (GD).
(getuige(n): Jacob Herman Romijn; Wouter Bakker).
 
[Transcriptie, akte van juwelijk]
In het jaar negentienhonderd twee en twintig, den een en dertigsten maart, zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Barneveld in het huis der gemeente, in het openbaar verschenen:
Klaas van Uffelen, oud vijf en veertig jren, daglooner, geboren en wonende te Barneveld, meerderjarige zoon van Hannes van Uffelen en Hendrikje Boeschoten, beiden overleden, en
Gijsbertje Jakobs, oud zes en dertig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Ede, weduwe van Derk Ortse, meerderjarige dochter van Wijnand Jakobs, overleden en Maartje van Butselaar, zonder beroep, wonende te Ede.
En hebben de comparanten mij verzocht het door hen voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondiging alhier, alsmede te Ede heeft plaats gehad op zaterdag den achttienden maart jongstleden te voltrekken.
 
Geene verhindering tegen gemeld huwelijk te mijner kennis gebracht zijnde, heb ik, nadat de partijen desgevraagd, elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen, hebben verklaard: dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, in naam der wet verklaard, dat
Klaas van Uffelen en Gijsbertje Jakobs voornoemd, door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
 
Als getuigen waren tegenwoordig:
Jacob Herman Romijn, oud acht en twintig jaren, van beroep adjunct commies ter secretarie, wonende te Barneveld en Wouter Bakker, oud twee en veertig jaren, van beroep gemeentebode, wonende te Barneveld.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Echtgenote is Jakobs, Gijsbertje, 36 jaar oud.
 
Geboren op 10-08-1885 om 08:00 uur te Otterlo, Ede, (GD) (aangifte door: Wijnand Jakobs; Hendrik van Raaij; Ruth van Zetten).
 
[Transcriptie, akte van geboorte]
Op heden den elfden augustus des jaars achttien honderd vijf en tachtig, verscheen voor ons Andreas Jacobus Thomas, wethouder, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Ede, provincie Gelderland, Wijnand Jakobs, oud negen en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Otterlo, die ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Maartje van Butselaar, zonder beroep op maandag den tienden augustus dezes jaars des voormiddags ten acht ure, ten woonhuize van hem, comparant binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft, dat de voornaam zal worden gegeven van Gijsbertje.
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik van Raaij, oud vijf en dertig jaren, van beroep gemeentebode en Ruth van Zetten, oud een en veertig jaren, van beroep gemeenteveldwachter, wonende beiden binnen deze gemeente; en is daarvan opgemaakt deze acte, die na voorlezing door ons ambtenaar, is onderteekend met den aangever en de getuigen.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 25-10-1965 om 02:30 uur te Ede, (GD) op 80-jarige leeftijd (aangifte door: Aalbert Dekker).
 
[Transcriptie, akte van overlijden]
Heden, zesentwintig oktober negentienhonderd vijfenzestig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Ede:
Dekker, Aalbert, vierenzestig jaren, begrafenisondernemer, wonende te Ede, die verklaarde, dat op vijfentwintig oktober negentienhonderd vijfenzestig te twee uur, dertig minuten, in de gemeente Ede is overleden: Jakobs, Gijsbertje, tachtig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Ede, laatstelijk gehuwd geweest met van Uffelen, Klaas en voordien met Ortse, Derk, dochter van Jakobs, Wijnand en: Butselaar, Maartje, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Dochter van Jakobs, Wijnand en Butselaar, van, Maartje.
5.  Uffelen, van, Teunis.
 
Geboren op 25-12-1877 om 22:00 uur te Harselaar, Barneveld, (GD) (aangifte door: Gerardus Marinus Bonting; Hendrik Bouwheer).
 
[Transcriptie, akte van geboorte]
Op heden den zes en twintigsten des jaars achttien honderd zeven en zeventig, is voor mij, ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand, dezer gemeente, provincie Gelderland, verschenen:
Hannes van Uffelen, twee en veertig jaren oud, van beroep daglooner, wonende in deze gemeente, welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Hendrikje Boeschoten, twee en dertig jaren oud, zonder beroep, wonende alhier op dinsdag den vijf en twintigsten december dezes jaars des avonds ten tien ure, ten zije huize in de buurtschap Harselaar binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Teunis wordt gegeven.
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van gerardus Marinus Bonting, vijftig jaren ud, van beroep gepensioneerd kapitein en Hendrik Bouwheer, vijf en dertig jaren oud, van beroep bode, beiden wonende in deze gemeente opzettelijk daartoe medegebragte getuigen: en is daarvan opgemaakt deze acte die na voorlezing door den vader, de getuigen en mij is geteekend.

Overleden op 26-12-1879 om 09:00 uur te Harselaar, Barneveld, (GD) op 2-jarige leeftijd (aangifte door: Hannes van Uffelen; Evert van den Brink).
 
[Transcriptie, akte van overlijden]
Op heden den zeven en twintigsten december des jaars achttien honderd negen en zeventig, zijn voor mij ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand, dezer gemeente, provincie Gelderland, verschenen:
Hannes van Uffelen, vier en veertig jaren oud, van beroep daglooner en Evert van den Brink, vijftig jaren oud, van beroep landbouwer, beiden wonende in deze gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op vrijdag den zes en twintigsten december dezes jaars, den voormiddags ten negen ure, Teunis van Uffelen, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, ongehuwde zoon van de echtelieden, eerste comparant en Hendrikje Boeschoten, zonder beroep, wonende in deze gemeente in den ouderdom van twee jaren ten huize zijne vader in de buurtschap Harselaar, binnen deze gemeente is overleden.
Waarvan deze acte is opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten en mij is onderteekend.

6.  Uffelen, van, Evert.
 
Geboren op 16-07-1879 om 08:00 uur te Harselaar, Barneveld, (GD) (aangifte door: Hannes van Uffelen; Gerardus Marinus Bonting; Hendrik Bouwheer).
 
[Transcriptie, akte van geboorte]
Op heden den zestienden julij des jaars achttien honderd negen en zeventig, is voor mij, ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand, dezer gemeente, provincie Gelderland, verschenen:
Hannes van Uffelen, vier en veertig jaren oud, van beroep daglooner, wonende in deze gemeente, welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Hendrikje Boeschoten vier en dertig jaren oud, zonder beroep, wonende alhier, op woensdag den zestienden julij dezes jaars des morgens ten acht ure, ten zijne huize in de buurtschap Harselaar binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Evert wordt gegeven.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerardus Marinus Bonting, een en vijftig jaren oud, van beroep gepensioneerd kapitein enHendrik Bouwheer, zeven en dertig jaren oud, van beroep bode, beiden wonende in deze gemeente opzettelijk daarteo medegebragte getuigen: en is daarvan opgemaakt deze acte die na voorlezing door den vader, de getuigen en mij is geteekend.

Is 9 maanden oud geworden.
Overleden op 20-04-1880 om 15:00 uur te Harselaar, Barneveld, (GD), 279 dagen oud (aangifte door: Hannes van Uffelen; Hendrik Bouwheer).
 
[Transcriptie, akte van overlijden]
Op heden den een en twintigsten april des jaars achttien honderd tachtig, zijn voor mij ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand dezer gemeente, provincie Gelderland, verschenen:
Hannes van Uffelen, vijf en veertig jaren oud, van beroep daglooner en Hendrik Bouwheer, acht en dertig jaren oud, van beroep bode, beiden wonende in deze gemeente welke ons hebben verklaard, dat op dinsdag den twintigsten april dezes jaars, des namiddags ten drie ure, Evert van Uffelen, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, ongehuwde zoon van de echtelieden, eerste comparant en Hendrikje Boeschoten, zonder beroep, wonende in deze gemeente in den ouderdom van negen maanden, ten huize zijner vader in de buurtschap Harselaar binnen deze gemeente is overleden.
Waarvan deze acte is opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten en mij is geteekend.

7.  Uffelen, van, Heintje.
 
Geboren op 08-12-1880 om 05:00 uur te Harselaar, Barneveld, (GD) (aangifte door: Hannes van Uffelen; Gerardus Marinus Bonting; Hendrik Bouwheer).
 
[Transcriptie, akte van geboorte]
Op heden den achtsten december des jaars achttien honderd tachtig, is voor mij, ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand, dezer gemeente, provincie Gelderland, verschenen:
Hannes van Uffelen, vijf en veertig jaren oud, van beroep daglooner, wonende in deze gemeente, welk ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Hendrikje Boeschoten, vijf en dertig jaren oud, zonder beroep, wonende alhier op woensdag den achtsten december dezes jaars des morgens ten vijf ure, ten zijne huize in de buurtschap Harselaar binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Heintje wordt gegeven.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerardus Marinus Bonting, drie en vijftig jaren oud, van beroep gepensioneerd kapitein en Hendrik Bouwheer, zes en dertig jaren oud, van beroep bode, beiden wonende in deze gemeente opzettelijk daartoe medegebragte getuigen: en is daarvan opgemaakt deze acte die na voorlezing door de comparanten en mij is geteekend, verklarende de vader niet te kunnen schrijven
.
Overleden op 26-02-1966 op 85-jarige leeftijd.
 
Begraven te Voorthuizen, (GD). Ligt begraven op de begraafplaats Diepenbosch aan de Runbensstraat 67 te Voorthuizen
.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-10-1901 te Barneveld, (GD).
(getuige(n): Antonie van den Bogert; Hendrik Cornelis Rutgers; Hendrik Bouwheer; Hendrik van den Brink).
 
[Transcriptie, akte van huwelijk]
Op heden den achttienden october des jaars negentien honderd een, compareerden voor mij ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Barneveld, provincie Gelderland, in het openbaar, in het huis der gemeente:
 
Aalbert van der Hoef, oud negen en twintig jaren, van beroep daglooner, geboren te Nijkerk en wonende aldaar, meerderjarige zoon van de echtelieden Gijsbert van der Hoef, overleden en Geertje Swart, zonder beroep, wonende te Nijkerk, en
 
Heintje van Uffelen, oud twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, minderjarige dochter van de echtelieden Hannes van Uffelen, landbouwer, wonende in deze gemeente en Hendrikje Boeschoten, overleden.
 
Zijnde bruidegoms moeder en de vader der bruid alhier tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Verklarende de bruidegom onder eede dat Geertje Swart, voorkomende in zijne geboorte akte en Geurtje Swart, vermeld in de overlijdens akte van zijnen vader dezelfde persoon is, welke comparanten mij, in tegenwoordigheid van de vier hierna genoemde getuigen hebben verzocht, om over te gaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen huwelijk.
En heb ik, voornoemde ambtenaar, aan dit verzoek voldoende;
Gezien de nagemelde aan ons ob=vergelegde stukken:
1e Geboorte extract des bruidegoms
2e Bewijs zijner voldoening aan de Nationale Militie
3e Overlijdensakte van bruidegoms vader
4e Geboorteakte der bruid
5e Overlijdensakte van de moeder der bruid
6e Bewijs van den onverhinderden afloop der huwelijks afkondigingen te Nijkerk
 
Gelet dat de akten der huwelijks afkondigingen gedaan zijn in deze gemeente en te Nijkerk op zondagen den zesden en dertienden october jongstleden.
In aanmerking nemende dat gene stuiting van dit huwelijk ter mijner kennis gekomen is;
Gehoord de verklaring der partijen, dat zij elkander tot echtgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn;
In naam der wet verklaard dat Aalbert van der Hoef en Heintje van Uffelen door het huwelijk zijn verbonden.
Waarvan ik deze akte heb opgemaakt in tegenwoordigheid van Antonie van den Bogert, oud zes en zestig jaren, gemeentesecretaris, Hendrik Cornelis Rutgers, oud veertig jaren, commies ten secretarie, Hendrik Bouwheer, oud negen en vijftig jaren, gemeentebode en Hendrik van den Brink, oud zes en dertig jaren, gemeente veldwachter, allen wonende in deze gemeente, uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke na voorlezing, door den bruidegom, de bruid, bruidegoms moeder, de vader der bruid, de getuigen en mij is geteekend.

Echtgenoot is Hoef, van der, Aalbert, 29 jaar oud, dagloner (1901).
 
Geboren op 23-02-1872 om 23:00 uur te Appel, Nijkerk, (GD) (aangifte door: Gijsbert van der Hoef; Petrus van Beek; Hendrik van den Brink).
 
[Transcriptie, akte van geboorte]
Op heden den vier en twintigsten februari des jaars achttien honderd twee en zeventig, is voor ons ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nijkerk, provincie Gelderland, verschenen:
Gijsbert van der Hoef, oud zes en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Nijkerk, welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Geertje Swart, landbouwster, op brijdag den drie en twintigsten februari dezes jaars des avonds ten eld ure, ten zijne huize, buurtschap Appel, binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Aalbert is gegeven.
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Petrus van Beek, oud vier en vijftig jaren, van beroep schoenmaker en Hendrik van den Brink, oud vijftig jaren, van beroep tuinman wonende beiden te Nijkerk, opzettelijk daartoe medegebragte getuigen; en is daarvan opgemaakt deze acte die na voorlezing is onderteekend door ons ambtenaar en de getuigen, hebbende de comparant verklaard niet te kunnen schrijven.

Overleden op 06-04-1937 om 01:00 uur te Barneveld, (GD) op 65-jarige leeftijd (aangifte door: Aris van Essen).
 
[Transcriptie, akte van overlijden]
Heden zes april negentienhonderd zeven en dertig, verscheen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Barneveld:
van Essen, Aris, oud zestig jaren, landbouwer, wonende te Barneveld, die verklaarde, dat hij uit eigen wetenschap kennis draagt, dat op zes april dezes jaars, des voormiddags te een uur, in deze gemeente is overleden:
van der Hoef, Aalbert, oud vijf en zestig jaren, landbouwer, geboren te Nijkerk en wonende te Barneveld, zoon van: van der Hoef, Gijsbert en van: Swart, Geertje, beiden overleden, gehuwd met: van Uffelen, Heintje.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.

Zoon van Hoef, van der, Gijsbert, landbouwer (1872), en Swart, Geertje, landbouwster (1872).
8.  Uffelen, van, Hannes.
 
Geboren op 18-06-1882 om 10:00 uur te Harselaar, Barneveld, (GD) (aangifte door: Cornelis Martinus de With; Hendrik Bouwheer).
 
[Transcriptie, akte van geboorte]
Op heden den negentienden juni des jars achttien honderd twee en tachtig, is voor mij, ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand, dezer gemeente, provincie Gelderland, verschenen:
Hannes van Uffelen, zeven en veertig jaren oud, van beroep daglooner, wonende in deze gemeente, welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Hendrikje Boeschoten, zes en derti jaren oud, zonder beroep, wonende alhier op zondag den achttienden junij dezes jaars des voormiddags ten tien ure, ten zijne huize in de buurtschap Harselaar binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Hannes wordt gegeven.
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Martinus de With, drie en twintig jaren oud, van beroep commies ter secretarie en Hendrik Bouwheer, veertig jaren oud, van beroep bode, beiden wonende in deze gemeente opzettelijk daartoe medegebragte getuigen: en is daarvan opgemaakt deze acte die na voorlezing door de getuigen en mij is geteekend, verklarende de vader niet te kunnen schrijven.

Overleden op 16-05-1883 om 17:00 uur te Harselaar, Barneveld, (GD), 332 dagen oud (aangifte door: Hannes van Uffelen; Hendrik Bouwheer).
 
[Transcriptie, akte van overlijden]
Op heden den zeventienden mei des jaars achttien honderd drie en tachtig, zijn voor mij ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand dezer gemeente, provincie Gelderland, verschenen:
Hannes van Uffelen, acht en veertig jaren oud, van beroep daglooner, en Hendrik Bouwheer, een en veertig jaren oud, van beroep gemeente bode, beide wonende in deze gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op woensdag den zestienden mei dezes jaars, den namiddags ten vijf ure, Hannes van Uffelen, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, ongehuwde zoon van de echtelieden, eerste comparant en Hendrikje Boeschoten, zonder beroep, wonende in deze gemeente, in den ouderdom van tien maanden, ten huize zijns vaders in de buurtschap Harselaar binnen deze gemeente is overleden.
Waarvan deze acte is opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten en mij is geteekend.

9.  Uffelen, van, Engeltje.
 
Geboren op 21-02-1886 om 22:00 uur te Harselaar, Barneveld, (GD) (aangifte door: Hendrik Cornelis Rutgers; Hendrik Bouwheer).
 
[Transcriptie, akte van geboorte]
Op heden den twee en twintigsten februari des jaars achttien honderd zes en tachtig, is voor mij, ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand dezer gemeente, provincie Gelderland, verschenen:
Hannes van Uffelen, een en vijftig jaren oud, van beroep daglooner, wonende in deze gemeente, welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Hendrikje Boeschoten, veertig jaren oud, zonder beroep, wonende alhier, op zondag den een en twintigsten februari dezes jaars des avonds ten tien ure, ten zijnen huize in de buurtschap Harselaar binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Engeltje wordt gegeven.
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Cornelis Rutgers, vier en twintig jaren oud, van beroep commies ter secretarie en Hendrik Bouwheer, vier en veertig jaren oud, van beroep gemeentebode, beiden wonende in deze gemeente opzettelijk daartoe medegebragte getuigen; en is daarvan opgemaakt deze akte, die na voorlezing door den vader, de getuigen en mij is geteekend.

Overleden op 18-06-1886 om 20:00 uur te Harselaar, Barneveld, (GD), 117 dagen oud (aangifte door: Hannes van Uffelen; Hendrik Bouwheer).
 
[Transcriptie, akte van overlijden]
Op heden den negentienden juni des jaars achttien honderd zes en tachtig, zijn voor mij ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand dezer gemeente, provincie Gelderland, verschenen:
Hannes van Uffelen, een en vijftig jaren oud, van beroep daglooner, en Hendrik Bouwheer, vier en veertig jaren oud, van beroep gemeentebode, beiden wonende in deze gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op vrijdag den achttienden juni dezes jaars, des avonds ten acht ure, Engeltje van Uffelen, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, ongehuwde dochter van eersten comparant en diens huisvrouw Hendrikje Boeschoten, zonder beroep, wonende in deze gemeente, in den ouderdom van drie maanden, ten huize haars vader in de buurtschap Harselaar binnen deze gemeente, is overleden.
Waarvan deze akte is opgemaakt, die na voorlezing door de comparanteen en mij is geteekend.

10.  Uffelen, van, Hannes.
 
Geboren op 04-03-1887 om 07:00 uur te Harselaar, Barneveld, (GD) (aangifte door: Hendrik Cornelis Rutgers; Hendrik Bouwheer).
 
[Transcriptie, akte van geboorte]
Op heden den vijfden maart des jaars achttien honderd zeven en tachtig, is voor mij ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand dezer gemeente, provincie Gelderland, verschenen:
Hannes van Uffelen, twee en vijftig jaren oud, van beroep daglooner, wonende in deze gemeente welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Hendrikje Boeschoten, een en veertig jaren oud, zonder beroep, wonende alhier, op vrijdag den vierden maart dezes jaars des morgens ten zeven ure, ten zijnen huize in de buurtschap Harselaar binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornaam van Hannes wordt gegeven.
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van: Hendrik Cornelis Rutgers, vijf en twintig jaren oud, van beroep commies ter secretarie en Hendrik Bouwheer, vijf en veertig jaren oud, van beroep gemeentebode, beiden wonende in deze gemeente opzettelijk daartoe medegebragte getuigen; en is daarvan opgemaakt deze akte, die na voorlezing door den vader, de getuigen en mij is onderteekend.

Overleden op 31-01-1889 om 02:00 uur te Harselaar, Barneveld, (GD) op 1-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik van de Pol; Evert van Beek).
 
[Transcriptie, akte van overlijden]
Op heden den eersten februari des jaars achttien honderd megen en tachtig, zijn voor mij ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand dezer gemeente, provincie Gelderland, verschenen:
Hendrikus van de Pol, dertig jaren oud, van beroep boerenknecht en Evert van Beek, zeven en veertig jaren oud, van beroep landbouwer, beiden wonende in deze gemeente welke ons hebben verklaard, dat op donderdag den een en dertigsten januari dezes jaars, des nachts ten twee ure, Hannes van Uffelen, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, ongehuwde zoon van de echtelieden Hannes van Uffelen, daglooner, wonende in deze gemeente en Hendrikje Boeschoten, overleden, in den ouderdom van een jaar en tien maanden, ten huize zijns vader in de buurtschap Harselaar binnen deze gemeente is overleden.
Waarvan deze akte is opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten en mij is geteekend.


Homepage | E-mail