Eerste blad    Vorig blad    Blad 4 van 79 bladen Volgend blad    Laatste blad

IX.11 Boeschoten, van, Gijsbertus, Milicien (1830-1835); grutter; postbode (1870).
 
Geboren op 22-10-1811 te Wijk bij Duurstede, (UT) (aangifte door: Gerrit ....;).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, grutter, wonende in deze gemeente, en verklarende deze comparant dat zijne echtgenote heden morgen was verlost van een zoon aan welke de naam zal gegeven worden van Gijsbertus.
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 27-10-1811 te Wijk bij Duurstede, (UT).

Gijsbertus van Boeschoten is op den 1e mei 1830 ingedeeld als milicien voor den tijd van vijf jaren, zijnde loteling van de lichting van 1830.

Overleden op 15-12-1880 om 18:30 uur te Wijk bij Duurstede, (UT) op 69-jarige leeftijd (aangifte door: Cornelis Herman van Markestijn; Arend Groen).
 
Overlijden is aangegeven door Cornelis Herman van Markestijn, oud 40 jaren, van beroep smid, neef van de overleden, en Arend Groen, oud 70 jaren, van beroep cipier, niet verwant, beiden woonachtig alhier.
Overlijden heeft plaats gevonden binnen deze gemeente geteekend wijk A numero 119, oud 69 jaren, zonder beroep, geboren en laatstgewoond hebbende alhier, weduwenaar van Catharina Antoinetta Raland, zoon van Cornelis van Boeschoten, en van Gijsberta Oorschot, beiden overleden.

 
Zoon van Boeschoten, van, Cornelis (zie VIII.10) en Oorschot, van, Gijsberta.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-09-1837 te Wijk bij Duurstede, (UT).
(getuige(n): Jacobus la Riviére; Brunis Veldhuizen; Nicolaas Wouter van Doesburgh; Herman van Markestijn).
 
Gijsbertus van Boeschoten, oud 25 jaren, grutter (grendier), geboren alhier blijkens het geboorteregister onder ons berustende, wonende binnen deze stad, meerderjarige zoon van Cornelis van Boeschoten, oud 64 jaren, grutter, en Gijsberta Oorschot, oud 54 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Wijk bij Duurstede, alhier tegenwoordig en hunne toestemming gevende.
 
En Catharina Antonetta Raland, oud 33 jaren, zonder beroep, weduwe van Frederik George Stuurbrink, overleden te ? Jerolle den dertigste december 1831.
Binnen deze stad woonachtig, meerderjarige dochter van Emanuel Raland en Cathrina ten Cate, beide alhier overleden.
 
Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus de la Riviera, oud 70 jaren, commies der stedelijke belastingen; Brunis Veldhuizen, oud 32 jaren, veldwachter; Nicolaas Wouter van Doesburgh, oud 21 jaren, kantoorbediende; en Herman van Markestijn, oud 34 jaren, smid, de drie eerste genoemden goede bekenden en de laatstgenoemde behuwd broeder van den comperant Gijsbertus van Boeschoten, allen alhier woonachtig.

Echtgenote is Raland, Catharina Antonetta, 33 jaar oud.
 
Geboren op 12-02-1804 te Wijk bij Duurstede, (UT).
 
Dochter van Emanuel Raland en van Cathrina ten Cate.
Overleden <15121880.
 
 
Dochter van Raland, Emanuel en Cate, ten, Cathrina.
Uit dit huwelijk:
1.  Boeschoten, van, Gijsbarta Catharina.
 
Geboren op 14-08-1839 te Ijsselstein, (UT).
 
Overleden op 21-08-1845 te Suriname op 6-jarige leeftijd.
 
 
2.  Boeschoten, van, Cornelis Emanuel.
 
Geboren op 13-09-1843 te Schoonhoven, (ZH).
 
(gezindte: Nederlands Hervormd).

Is ongehuwd gebleven.
Verbleef als verpleegde van 1842-1884 in het Stads Krinkzinnig en Beterhuis te Dordrecht, (ZH)
.
Overleden op 02-04-1870 om 9.00 uur te Dordrecht, (ZH) op 26-jarige leeftijd.
 
Bij de Ambtenaar van de Burgerlijken stand van de gemeente Wijk bij Duurstede is ingeschreven het navolgende extract uit het overlijdensregister van de gemeente Dordrecht Zuid-Holland en luiden alsvolgt; Uit het overlijdensregister van Dordrecht is getrokken dat op den 28 maart des jaar 1870 des voormiddags ten 9 ure in het huis getekend letter G no. 1046 aan de Lindegracht overleden is Cornelis Emanuel van Boeschoten, zonder beroep, oud 27 jaren, geboren te Schoonhoven, wonende te Wijk bij Duurstede, ongehuwd, zoon van Gijsbertus van Boeschoten, postbode, en van Catharina Antoinetta Ralland, zonder beroep, beiden wonende te Wijk bij Duurstede.......
 

IX.13 Boeschoten, van, Heinricus, winkelier (1845-1853), grutter (1848-1858), stoomfabrikant (1856), molenaar, landeigenaar.
 
Geboren op 04-08-1816 om 06:00 uur te Wijk bij Duurstede, (UT).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, oud 63 jaren, van Beroep grutter, welke ons een kind van het mannelijk geslacht heeft voorgesteld, den vierde augustus, 's-morgens om 6.00 uur, uit hem en Gijsberta van Oorschot deszelfde huisvrouw gebooren, en aan hetwelk hij verklaard heeft den voornaam van Heinricus te willen geven.
Deze comparering is verklaard in tegenwoordigheid van Rijk van ...., oud 24 jaar, van beroep molenaar, en Gijsberus van Waveren getuige, alle wonende alhier.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Molenaar op molen "Stoomgrutter" te Wijk bij Duurstede, dit wordt echter niet terug gevonden in het archief van Wijk bij Duurstede.
25-06-1859 is het gehele gezin vanuit Wijk bij Duurstede vertrokken naar Zuid-Afrika, mogelijk zijn ze eerst nog naar Zeist vertrokken.
Het waarom is niet geheel duidelijk: Als molenaar, of 'Stoomgrutter', grondeigenaar en winkelier was Heinrikus tamelijk welgesteld, maar hij had een groot gezin en de tijden waren moeilijk.
In een aanbevelingsbrief van 15 juli 1859 staat; dat H.v.Boeschoten als grondeigenaar en stoomgrutter bekend staat als braaf en eiverig mensch, die altijd getoond heeft te zijn een burger waarop de gemeente prijs stelde, die door ondernemingsgeest, gepaard met doorzicht en overleg getoond heeft te willen mede werken ter bevordering van algemeen welvaren.
Zijn vertrek naar onze stamgenoten in Z.Afrika wordt dan ook betreurd.
In een andere aanbevelingsbrief van de predikant van Tholen in Zeeland staat dat Heinrikus vertrekt in de hoop rijk te worden en zijn kinderen een betere toekomst te verschaffen, wat hier moeilijk is bij de vele concurentie in alle takken van bestaan.
In het begin van de jaren '50 was het eerste goud in Transvaal gevonden, maar het is niet erg waarschijnlijk dat dat een motief tot vertrek is geweest: het waren vooral de 'uitlanders', en de Engelsen die geinteresseerd in goud waren. terwijl de Boeren van Nederlandse afkomst zich vooral met de landbouw bezig hielden en als streng hervormden bang waren voor het verderf dat de goudzucht met zich mee zou brengen.
 
Eind 1859 vertrekt de familie dus aan boord van het Nederlandse schip 'Estafette' naar Kaapstad.
Zij vestigen zich eerst in Maritsburg.
In een aanbevelingsbrief van februari 1862 schrijft de predikant van Lijdensburg dat hij gedurende 2 jaar de heer van Boeschoten en zijn vrouw gekend heeft als respectabele eerlijke, werkzame en onbesproken menschen.
Na een briefwisseling met staatspresident Pretorius in verband met een landbouwnederzetting die hij in de Zuid-Afrikaanse republiek wilde vestigen, verhuisden zij naar het district Zoutpansberg, waar ze op de plaats Baratto en Lunsklip een experimentele koffieplantage opzetten.
Zij woonden daar in Schoemansdal, wat in die tijd herhaaldelijk door Bantoestammen bestormd werd en tenslotte door de Boeren ontruimd werd.
In 1866 sterven beide ouders aan malaria en daarna moest de oudste zoon, Cornelis, verder voor zijn broers en zusjes zorgen, onder toezicht van J.J.A. Vercueil voor de 5 minderjarigen.

Overleden 1866 te Transvaal, (Zuid-Afrika).
 
Is overleden aan malaria.
 
Zoon van Boeschoten, van, Cornelis (zie VIII.10) en Oorschot, van, Gijsberta.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-04-1842 te Bergschenhoek, (ZH).
 
Gehuwd voor de kerk 1845 te Nieuwveen, (ZH).
Echtgenote is Weerdt, de, Antje (Anna), 23 jaar oud.
 
Geboren op 11-06-1818 om 14:00 uur te Nieuwveen, (ZH) (aangifte door: Arie van de Geer; Willem Groenedijk).
 
[Transcriptie akte van geboorte]
Den jare achttienhonderd achttien, den twaalfden junij, des middags ten twaalf uren is voor Ons Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Nieuwveen met den uitterbuurt, kanton Mijdrecht, Provincie Zuid-Holland, gecompareerd de Eerwaarde Heer Johannes de Weerdt, oud negen en twintig jaren, Predikant, wonende alhier, welke ons een kind van het vrouwelijk geslacht heeft voorgesteld, den elfden der tegewoordige maand Junij, des namiddags ten twee uren, uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Catharina Wilhelmina Becker, ten zijnen huize binnen deze gemeente geboren, aan hetwelk hij heeft verklaard de voornaam van Antje te willen geven.
 
Deze verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van zijne geburen, Arie van der Geer, oud negen en dertig jaren, winkelier en Willem Groenendijk, oud vijf en veertig jaren, veldwachter, beiden alhier woonachtig; en hebben de vader en getuigen deze acte na gedane vorlezing nevens ons onderteekend.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden 1866 te Transvaal, (Zuid-Afrika).
 
Is overleden aan Malaria.
 
Begraven 1866 te Schoemansdal, (Zuid-Afrika).
Dochter van Weerdt, de, Johannes, predikant (1818), en Becker, Catharina Wilhelmina.
Uit dit huwelijk:
1.  Boeschoten, van, Catharina Wilhelmina.
 
Geboren op 16-10-1843 om 23:00 uur te Wijk bij Duurstede, (UT) (aangifte door: Nicolaas Wouter van Doesburgh; Gijsbertus van Waveren).
 

[Transcriptie acte van geboorte]
Heden den zeventienden ocotber achttien honderd drie en veertig, is voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Wijk bij Duurstede, verschenen:
Henricus van Boeschoten, oud zeven en twintig jaren, grutter, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat opden zestienden dezer maand, des avonds ten elf ure, ten zijne huize, uit hem, comparant en Antje de Weerdt, zonder beroep, wonende in deze gemeente, deszelve huisvrouw is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, hetwelk genaamd zal worden Catharina Wilhelmina
 
En hebben wij van gemelde verklaring deze acte opgemaakt, in tegenwoordigheid van Nicolaas Wouter van Doesburgh, oud zeven en twintig jaren, aspirant notaris; en Gijsbertus van Waveren, oud zeven en vijftig jaren, huisschilder, beide alhier woonachtig.
Na voorlezing hebben wij deze acte met den comparant en de getuigen geteekend.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
 
 
2.  Boeschoten, van, Cornelis, geboren op 26-02-1845 te Wijk bij Duurstede, (UT) (zie X.23).
3.  Boeschoten, van, Gijsberta.
 
Geboren op 09-12-1846 om 11.00 uur te Wijk bij Duurstede, (UT) (aangifte door: Nicolaas Wouter van Doesburgh; Gijsbertus van Waveren).
 
De geboorte is aangegeven door Henricus van Boeschoten, oud 30 jaren, van beroep grutter, wonende alhier.
Is geboren binnen deze gemeente ten zijne huize uit hem comparant en Anna de Weerdt, zonder beroep, wonende in deze gemeente.
En hebben wij van gemelde verklaring deze acte opgemaakt in tegenwoordigheid van Nicolaas Wouter van Doesburgh, oud 29 jaren, van beroep kandidaat notaris, en Gijsbertus van Waveren, oud 55 jaren, van beroep huisschilder, beide wonende alhier.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 15-11-1859 te Kaap de goede hoop op 12-jarige leeftijd.
 
In het jaar 1860 den negenden dag der maand maart is door ons Wethouder Ambtenaar ban de Burgelijken stand der gemeente Zeijst, Arondisement Amersfoort, Provincie Utrecht ingeschreven, dat op den vijftienden november 1859 aan boord van het Nederlandsche schip ''Estafette'', Kapt. A.H.H. Rietveld verlied op de reis van Amsterdam naar Kaap de Goede Hoop op 32', 47' Zob en 6', 10' Lw, Gijsberta van Boeschoten, geboren te Wijk bij Duurstede, den negenden december 1846.
 
4.  Boeschoten, van, Johanna Wilhelmina.
 
Geboren op 30-11-1848 om 10.00 uur te Wijk bij Duurstede, (UT) (aangifte door: Cornelis Carel Hermsen; Nicolaas Wouter van Doesburgh).
 
De geboorte is aangegeven door Henricus van Boeschoten, oud 32 jaren, van beroep grutter, wonende alhier.
Is geboren ten zijne huize uit hem comparant en Antje de Weerdt, zonder beroep, wonende in deze gemeente, dezelfde huisvrouw.
En hebben wij van gemelde verklaring deze acte opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Carel Hermsen, oud 44 jaren, van beroep secretaris, en Nicolaas Wouter van Doesburgh, oud 31 jaren, van beroep notaris, alhier woonachtig.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
In 1870 geeft zij gratis onderwijs aan de dochters van de familie Verdoorn en Smit in Nijlstroom Zuid-Afrika.
 
 
5.  Boeschoten, van, Johannes Gerard.
 
Geboren op 21-02-1851 om 23:00 uur te Wijk bij Duurstede, (UT) (aangifte door: Jacob van Willegenburg; Johannes Philippus de Ronde).
 

[Transcriptie akte van geboorte]
Heden den een en twintigsten februarij achttien honderd een en vijftig, is voor ons wethouder Ambtenaar van den burgerlijken stand der stad Wijk bij Duurstede, verschenen:
Heinrikus van Boeschoten, oud vier en dertig jaren, winkelier, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat op den een en twintigsten dezer maand des avonds ten elf ure, ten zijne huize uit hem, comparant en zijne huisvrouw Antje de Weerdt, zonder beroep, wonende in deze gemeente, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, hetwelk zal genaamd worden Johannes Gerard.
En hebben wij van gemelde verklaring deze acte opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jacob van Willigenburg, oud negen en twintig jaren, van beroep tuinman; en Johannes Philippus de Ronde, oud drie en vijftig jaren, van beroep veldwachter, beide alhier woonachtig.
Na voorlezing hebben wij deze acte met den comparant en de getuigen onderteekend.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 08-05-1858 om 11:30 uur te Wijk bij Duurstede, (UT) op 7-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Abraham Adriaan Huijgens; Jan Hendrik Gladbeek).
 

[Transcriptie, akte van overlijden]
Heden den Achtsten der maand mei achttien honderd acht en vijftig, zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken stand der stad Wijk bij duurstede, verschenen:
Willem Abraham Adriaan Huijgens, oud negen en veertig jaren, van beroep gemeentesecretaris, niet verwant van de na te noemen overledene, en Jan Hendrik Gladbeek, van beroep timmerman, oud negen en dertig jaren, niet verwant, beiden alhier woonachtig, welke ons hebben verklaard, dat op den achtsten dezer maand mei, des voormiddags ten half twaalf uren, in deze gemeente in het huis geteekend wijk A numero 121, is overleden Johannes Bernardus van Boeschoten, zonder beroep, oud zeven jaren, geboren en gewoond hebbende alhier, zoon van Heinricus van Boeschoten, grutter en Antje de Weerdt, zonder beroep, dezelfde huisvrouw beiden wonende alhier.
Na voorlezing hebben wij deze acte met de comparanten geteekend.

 
6.  Boeschoten, van, Jeanette Wilhelmina, geboren 1852 (zie X.29).
7.  Boeschoten, van, Antje Johanna Barta.
 
Geboren op 11-06-1853 om 18:00 uur te Wijk bij Duurstede, (UT) (aangifte door: Johannes Philippus de Ronde; Anthonius Jarus Cornelius Marianus van Waveren).
 

[Transcriptie, akte van geboorte]
Heden den dertienden der maand junij achttienhonderd drie en vijftig, is voor ons wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der stad Wijk bij Duurstede, verschenen:
Heinrikus van Boeschoten, oud zes en dertig jaren, winkelier, wonende alhier welke ons heeft verklaard dat op den elfden dezer maand junij des avonds ten zes ure, ten zijne huize, uit hem comparant en zijne huisvrouw Antje de Weerdt, zonder beroep, wonende in deze gemeente, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, hetwelk zal genaamd worden Antje Johanna Barta.
En hebben wij van gemelde verklaring deze acte opgemaakt in tegenwoordigheid van: Johannes Philippus de Ronde, oud vijf en vijftig jaren, van beroep veldwachter; en Anthonius Jarus Cornelius Marianus van Waveren, oud twee en dertig jaren, van beroep stadsbode, beide woonachtig alhier.
Na voorlezing hebben wij met den comparant en de getuigen deze acte geteekend.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 13-06-1853 om 13:00 uur te Wijk bij Duurstede, (UT), 2 dagen oud (aangifte door: Heinrikus van Boeschoten, Johanne Philippus de Ronde).
 

[Transcriptie, akte van overlijden]
Heden den veertienden der maand junij achttien honderd drie en vijftig, zijn voor ons, wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der stad Wijk bij Duurstede, verschenen:
Heinrikus van Boeschoten, oud zes en dertig jaren, winkelier, vader van de overleden, en Johannes Philippus de Ronde, veldwachter, oud vijf en vijftig jaren, goede bekende van de overledene, beide hier woonachtig, welke ons hebben verklaard, dat op den dertienden dezer maand junij des namiddags ten een uren, ten huize den eersten comparant is overleden Antje Johanna Barta van Boeschoten, in den ouderdom van twee dagen, zonder beroep, geboren en gewoond hebbende in deze gemeente, dochter van Heinrikus van Boeschoten, voornoemd, en van Antje de Weerdt, zonder beroep, mede alhier woonachtig.
Na voorlezing hebben wij met de comparanten deze onderteekend.

 
8.  Boeschoten, van, Heinrikus, particulier ( -1889).
 
Geboren op 28-04-1854 om 08:30 uur te Wijk bij Duurstede, (UT) (aangifte door: Anthonius Janus Cornelius Marinus van Waveren; Hermanus Eenhuizen).
 

[Transcriptie, akte van geboorte]
In het jaar achttien honderd vier en vijftig, den acht en twintigsten dag der maand april verscheen voor ons wethouder, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Wijk bij Duurstede, Provincie Utrecht, Henrikus van Boeschoten, oud zeven en dertig jaren, van beroep grutter, wonende te Wijk bij Duurstede.
Dewelke ons verklaarde. dat op den acht en twintigsten dag der maand april dezes jaars, des morgens ten half negen ure, binnen deze gemeente in het huis Wijk A no 121, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne huisvrouw Antje de Weerdt, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornaam van Heinrikus.
 
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Anthonius Janus Cornelius Marinus van Waveren, oud drie en dertig jaren, van beroep gemeentebode, en Hermanus Eenhuizen, oud zeven en veertif jaren, van beroep veldwachter, wonende beide te Wijk bij Duurstede als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige akte, na voorlezing, onderteekend met den comparant en de getuigenn.

(gezindte: Nederlands Hervormd).

Heinrikus van Boeschoten is van Wijk bij Duurstede verhuisd naar Haarlem.

Overleden op 30-01-1889 te Pietermaritzburg, Natal, (Zuid-Afrika) op 34-jarige leeftijd.
 

[Transcriptie akte van overlijden]
Sterfkennis
Overeenkomstig wet op de weeskamer
10 november 1869
Naam van overledene: Heinricus van Boeschoten
Geboorteplaats van de overledene: Wijk bij Duurstede, Nederland
Naam van ouders: Henricus van Boeschote en Antje van Boeschoten, geboren de Weerdt.
Ouderdom: 33 of 34 jaar
Beroep: particulier
Getrouwd of ongetrouwd: ongetrouwd
Datum van overlijden: 30 januari 1889
Waar gestorven: Pietermaritzburg, Natal
Of testament bekend is: nee
Of roerende of onroerende goederen bij beiden zijn gelaten: Beiden
Is de boedel naar gissing boven de 25.-: Ja.

 
9.  Boeschoten, van, Antje.
 
Geboren op 23-11-1856 om 17:30 uur te Wijk bij Duurstede, (UT) (aangifte door: Willem Abraham Aduaars Huijgens; Jan Henrik Gladbeek).
 

[Transcriptie akte van geboorte]
Heden den vijf en twintigsten november achttien honderd zes en vijftig, is voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der stad Wijk bij Duurstede, verschenen:
Henricus van Boeschoten, oud veertig jaren, van beroep stoomfabrikant, wonende alhier wijk A no 121 welke ons heeft verklaard dat op den drie en twintigsten dezer maand, des namiddags ten half zes ure, ten zijne huize uit zijne huisvrouw Antje de Weerdt, zonder beroep, wonende in deze gemeente, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, hetwelk zal genaamd worden: Antje.
En hebben wij van gemelde verklaring deze acte opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Abraham Aduaard Huijgens, oud zes en veertig jaren, van beroep secretaris, en Jan Hendrik Gladbeek, oud negen en dertig jaren, van beroep bouwmeester, beide alhier woonachtig.
Na voorlezing hebben wij deze acte met de comparant en getuigen geteekend.

(gezindte: Nederlands Hervormd).

Antje van Boeschoten was bij haar overlijden ongehuwd.

Overleden op 13-06-1884 te Pretoria, Transvaal, (Zuid-Afrika) op 27-jarige leeftijd.
 

[Transcriptie akte van overlijden]
Sterfkennis.
Overeenkomstig de wet op de weeskamer, 10 november 1869.
1.-Naam van de overledene- Antje van Boeschoten
2.- Geboorteplaats der overledene Wijk bij Duurstede, Provincie Utrecht, Nederland
3.-Namen der ouders- Heinricus van Boeschoten en Antje de Weerdt
4.-Ouderdom- 26 jaren
5.-Beroep- Geen beroep
6.-Getrouwd of ongetrouwd- Ongehuwd
7.-Datum van overlijden- 13 junij 1884
8.-Waar gestorven- te Pretoria
9.-Of er testament bekend is- Geen testament bekend
10.-Of er roerende of onroerende goederen of beiden zijn nagelaten- Roerenden
11.-Is de boedel naar gissing boven de 25.- ?
12.-Namen der kinderen-mondig of onmondig- NB.-Namen der onmondige voluit met datum der geboorte- is doorgehaald
.
 
10.  Boeschoten, van, Sir. Johannes Gerard (John), geboren op 19-04-1862 te Pretoria, (Zuid-Afrika) (zie X.33).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 4 van 79 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail