Eerste blad    Vorig blad    Blad 6 van 75 bladen Volgend blad    Laatste blad

XI.3 Boeschoten, van (tante Aa), Agatha Cornelia (Aa).
Geboren op 14-08-1882 te Pretoria (Zuid-Afrika).
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 24-05-1951 om 09:15 uur te 's-Gravenhage, (ZH) op 68-jarige leeftijd.

Heden vijfentwintig mei negentienhonderd een en vijftig verscheen voor mij Ambtenaar van de burgerlijken stand van 's-Gravenhage; Johannes Schrencke, oud twee en vijftig jaren, van beroep bedienaar, wonende te 's-Gravenhage, die verklaarde, dat op vier en twintig mei negentien honderd twee en vijftig te negen uur vijftien in de gemeente 's-Gravenhage is overleden.
van Boeschoten, Agatha Cornelia, oud acht en zestig jaren, zonder beroep, geboren te Pretoria, Zuid-Afrika, wonende te 's-Gravenhage.
Echtgenote van, van der Flier, Marinus Jacobus, dochter van, van Boeschoten, Cornelis en Agatha Cornelia, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschp van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Begraven op 24-05-1951 te Scheveningen, (ZH).
Dochter van Boeschoten, van, Cornelis (zie X.23) en Hendriks, Agatha Cornelia, hulponderwijzeres.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-07-1909 te 's-Gravenhage, (ZH).
(getuige(n): Abraham van der Flier; Gerrit Jacobus van der Flier; Adriaan Cornelis Pieter Brill; Hermanus Johanes de Ligt).

[Transcriptie akte van huwelijk]
Heden den twintigsten juli negentien honderd negen zijn voor ons, Ambtenaar van de Burgelijken stand der gemeente 's-Gravenhage, in het raadhuis verschenen:
Meester Doctor Marius Jacobus van der Flier, oud acht en twintig jaren, advocaat en procureur, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Doctor Gerrit Jacobus van der Flier, predikant en van Maria ten Bosch, zonder beroep, beiden wonende alhier, de vader toestemmende bij notariele akte, de moeder alhier tegenwoordig en consenteerende.
 
en Agatha Cornelia van Boeschoten, oud zes en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Pretoria in Zuid-Afrika, wonende alhier, meerderjarige dochter van Cornelis van Boeschoten en van Agatha Cornelia van Boeschoten, beiden zonder beroep en wonende alhier, alhier tegenwoordig en consenteerende.
 
die ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de aafkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op den vierden en elfden dezer
De comparanten hebben overgelegd de bij de wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten door de wet aan den huwelijken staat verbonden, waarna wij in naam der wet hebben verklaard dat hun huwelijk is voltrokken, het welk heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Abraham van der Flier, oud veertig jaren, wonende te Middelburg, van Gerrit Jacobus van der Flier, oud dertig jaren, wonende te Ootmarsum, predikanten, broeders van den bruidegom, van Adriaan Cornelis Pieter brill, oud twee en zestig jaren, wonende alhier, en van Hermanus Johannes de Ligt, oud zeven en vijftig jaren, wonende te Utrecht, beiden zonder beroep, ooms des bruid.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten, zijne moeder, haar ouders en de getuigen.

Echtgenoot is Doctor Flier, van der (oom Moor), Meester Marius Jacobus (Moor), 28 jaar oud, kantonrechter-plaatsvervanger en onder meer voorzitter van de Nederlandse Reisvereniging; advocaat en procureur (1909-1972).
Geboren op 24-08-1880 om 11:00 uur te 's-Gravenhage, (ZH) (aangifte door: Frederik Hendrik Vaupelkleijn; Aart Kruit).

[Transcriptie akte van geboorte]
Heden den zeven en twintigsten augustus achttien honderd tachtig, compareerde voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Gravenhage:
Gerrit Jacobus van der Flier, oud acht en dertig jaren, predikant
Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem comparant en zijne huisvrouw Maria ten Bosch, zonder beroep, beiden wonende alhier op den vier en twintigsten dezer, des morgens ten elf uur is geboren alhier een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de namen te geven van Marius Jacobus, deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Frederik Hendrik Vaupelkleijn, oud zeven en vijftig jaren, zonder beroep en Aart Kruit, oud acht en dertig jaren, ambtenaar, beiden wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze acte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met den comparant en de getuigen.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden in 1972 te 's-Gravenhage, (ZH) op 91-jarige leeftijd.
Gecremeerd in 1972 te Loosduinen, (ZH).
Zoon van Flier, van der, Doctor Gerrit Jacobus, Predikant bij de Hervormde Gemeente te Leimuiden, en Bosch, ten, Maria.
Uit dit huwelijk:
1.  Flier, van der, Hermine Agatha.
Geboren op 01-06-1913 te 's-Gravenhage, (ZH).
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden na 1971 te Lottum?
2.  Flier, van der, Jan Marius.
Geboren op 16-04-1916 te 's-Gravenhage, (ZH).
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden in 2002 te Voorburg, (ZH) op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-09-1943 te Kampen, (OV).
Echtgenote is Walkate, Alida Philipina Johanna, 25 jaar oud.
Geboren op 23-07-1918 te Kampen, (OV).
Overleden in 2003 te Voorburg, (ZH) op 85-jarige leeftijd.
Dochter van Walkate, Jacob Andries en Stork, Alida Philippina Johanna.
3.  Flier, van der, Anton.
Geboren op 27-05-1918 te 's-Gravenhage, (ZH).
(gezindte: Nederlands hervormd).
Overleden in 2007 te Inverness, Schotland op 89-jarige leeftijd.
Gecremeerd.
Was buitengewoon dienstplichtig.
Gehuwd (1) 1949 te Enschede, (OV).
Echtgenote is Spruijt, Cornelia Adriana Bartholomea Anna.
Geboren in 1922 te Batavia / Jakarta.
Dochter van Spruijt, Bartholomeus en Leiwesmeier, Anna Maria Gertrud (Mika).
Relatie (2).
Partner is Jones, Midge.
4.  Flier, van der, Nora, schilderes.
Geboren in 1920 te 's-Gravenhage, (ZH).
Overleden in 2018 te Scheveningen, (ZH) op 97-jarige leeftijd.

Van der Flier volgde de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.
Ze was in Scheveningen/Den Haag en in Voorburg actief als schilder en tekenaar, met figuratieve voorstellingen, strandgezichten, straatscènes en landschappen.
In 1950 was zij een winnaar van de Koninklijke Prijs voor Schilderkunst.
Ze won bovendien de Willink van Collenprijs (1954), Jacob Hartogprijs (1960) en Jacob Marisprijs (1961).
Ze was lid van de kunstenaarssociëteit Pulchri in Den Haag, waar zij onder meer in 1978 (samen met Cootje Horst) en 1983 exposeerde.

Gehuwd op 33-jarige leeftijd in 1954 te 's-Gravenhage, (ZH).
Echtgenoot is Rooijackers, Rudolf (Rudi), 33 jaar oud, beeldhouwer.
Geboren in 1920 te Batavia, Nederlands-Indië.
Overleden 1998.
Zoon van Rooijackers, Felix Henricus Wilhelmus, K.N.I.L. millitair; bestuursambtenaar, en Jeanne/Sjaan Poepaart, Jeanette Alexandrine.
5.  Flier, van der, Elizabeth Maria (Liesbeth).
Geboren in 1925 te Voorburg, (ZH).
Overleden in 2016 te Wassenaar, (ZH) op 91-jarige leeftijd.
Gecremeerd.
Tijdens de oorlog volgde zij een opleiding op de Koninklijke academie voor beeldende kunsten te Den Haag en daarna aan de Academie des Beaux Arts in Brussel, als schilderes, verbonden aan de Pulchri studio, heeft ze de nodige prijzen ontvangen waaronder de Koninklijke subsisie (1951), de materiaal prijs Jacob Maris stichting, de 3e Willink van Collenprijs, 2e Jacob Hartog prijs en de Hofwijck prijs
Ze heeft veel in Frankrijk gewerkt.

Gehuwd 1953 te 's-Gravenhage, (ZH).
Echtgenoot is Harthoorn, Ir. E.F. (Edia).
Overleden voor 2017 te Wassenaar?

XI.5 Boeschoten, van (tante Dolly), Johanna Wilhelmina (Dolly).
Geboren op 16-10-1884 te Pretoria (ZA).
Overleden >10111927.
Dochter van Boeschoten, van, Cornelis (zie X.23) en Hendriks, Agatha Cornelia, hulponderwijzeres.
Ondertrouwd op 28-04-1912 te Rijswijk, (ZH).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-05-1912 te Rijswijk, (ZH).
Heden, den negenden mei negentienhonderd twaalf verschenen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Eijswijk, in het huis der gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
 
Wilhelm Erwin Auer, oud vijf en dertig jaren, directeur ener melkfabriek, geboren te Reutin en wonende te Riekenbach, gemeente Reutin in Beieren (Duitsland(, meerderjarige zoon van Wilhelm Auer, overleden en van Paulina Stütz, zonder beroep, wonende te Riekenbach, voornoemd
 
Johanna Wilhelmina van Boeschoten, oud zeven en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Pretoria en wonende alhier, meerderjarige dochter van Cornelis van Boeschoten, oud zevn en zestig jaren en van Agatha Cornelia Hendriks, oud twee en zestig jaren, beiden zonder beroep en alhier woonachtig.
Verklarende de ouders van de bruid hierbij tegenwoordig, hunne toestemming te geven tot de voltrekking van dit huwelijk.
 
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk te mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente op zondagen den een en twintigsten en den acht en twintigsten april zonder stuiting zijn geloopen, heb ik de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.
Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord weren, is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkaar zijn verbonden.
 
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van: Marius Jacobus van der Flier, oud een en dertig jaren, advocaat en procureur, wonende te 's-Gravenhage, zwager des bruid; Cornelis George van Boeschoten, oud een en twintig jaren, student, wonende te Delft, broeder des bruid; Alexander Karel Willem Arntzenius, oud zes en twintig jaren, student, wonende te Leiden, en Herman Johannes de Ligt, oud zestig jaren, zonder beroep, wonende te Utrecht, oom van de bruid.
Na voorlezing van de akte, geteekend door de gehuwden, de ouders van de bruid, de getuigen en mij, Ambtenaar voornoemd.
ha545.jpg
.
Echtgenoot is Auer, Wilhelm Erwin, directeur ener melkfabriek (1912).
Geboren 1877 te Reutin, Beieren.
Overleden >10111927.
Zoon van Auer, Wilhelm en Stütz, Paulina.
Uit dit huwelijk:
1.  Auer, E.

XI.7 Boeschoten, van (tante Tilly), Liana Johanna (Tilly).
Geboren op 08-11-1888 te Pretoria, (Zuid-Afrika).
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 25-04-1954 te Wassenaar, (ZH) op 65-jarige leeftijd.
Dochter van Boeschoten, van, Cornelis (zie X.23) en Hendriks, Agatha Cornelia, hulponderwijzeres.
Ondertrouwd op 15-05-1920 te 's-Gravenhage, (ZH).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01-06-1920 te 's-Gravenhage, (ZH).
(getuige(n): Cornelis van Boeschoten; Doctor Alexander Karel Willem Arntzenius; Meester Doctor Marius Jacobus van der Flier; Cornelis George van Boeschoten).
[Transcriptie akte van huwelijk]
Heden den eersten juni negentien honderd twintig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, in het openbaar, in het huis der gemeente verschenen ten einde een uwelijk aan te gaan:
Doctor Alexander Karel Willem Arntzenius, oud vier en dertig jaren, van beroep arts, geboren te Amsterdam, wonende alhier, meerderjarige zoon van Doctor Alexander Karel Willem Arntzenius, arts, en van Antonette Josephine Johanna Hendrika Drost, zonder beroep, beiden wonende alhier.
 
En Liana Johanna van Boeschoten, oud een en dertig jaren, zonder beroep, geboren te Pretoria in Transvaal, wonende alhier, meerderjarige dochter van Cornelis van Boeschoten en van Agatha Cornelia Hendriks, beiden zonder beroep en wonende alhier.
 
De afkondigingen van dit huwelijk had zonder stuiting alhier plaats op den vijftienden mei dezes jaars.
 
Bruidegom en bruid hebben ons overlegd de bij de wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle plichten door de wet aan den huwelijkens staat verbonden, waarna wij in naam der wet hebben verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, als getuigen waren tegenwoordig: Cornelis van Boeschoten, oud zes en zeventig jaren, zonder beroep, vader van de bruid; Doctor Alexander Karel Willem Arntzenius, oud negen en zeventig jaren, arts, vader van de bruidegom, beiden wonende alhier; Meester Doctor Marius Jacobus van der Flier, oud negen en dertig jaren, advocaat, wonende te Scheveningen; en Cornelis George van Boeschoten, oud negen en twintig jaren, zonder beroep, wonende te Delft, broeder der bruid.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.

Echtgenoot is Arntzenius, Dr. Alexander Karel Willem, 34 jaar oud, kinderarts te 's-Gravenhage.
Geboren op 29-04-1886 om 06:00 uur te Amsterdam, (NH) (aangifte door: Meester Charles Marius Dozij; Meester Johan Allison Baiza).
[Transcriptie akte van geboorte]
Op heden dertig april Achttienhonderd zes en tachtig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den BUrgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
Doctor Alexander Karel Willem Arntzenius, van beroep medicinae - docter, oud vijf en veertig jaren, wonende Amsteldijk no. 6, welke heeft verklaard dat op negen en twintig dezer, des voormiddags ten zes ure, in het huis staande als boven, is geboren een Kind van het mannelijk geslacht, uit Antonette Josephine Johanna Hendrika Drost, van beroep geen, wonende als boven, zijne echtgenoot, welk kind zal genaamd worden Alexander Karel Willem, van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Meester Charles Marius Dozij, van beroep adjunct archivaris, oud drie en dertig jaren, wonende tweede Parkstraat 171 en van Meester Johan Allison Baiza, van beroep Ambtenaar, oud vier en dertig jaren, wonende Jan Steenstraat 270 en is deze akte door ons, benevens den vader en de getuigen na voorlezing onderteekend.

(gezindte: Evangelisch Luthers).
Overleden op 26-07-1955 om 10:15 uur te 's-Gravenhage, (ZH) op 69-jarige leeftijd.
[Transcriptie akte van overlijden]
Heden, acht en twintig juli negentienhonderd ijf en vijftig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van 's-Gravenhage:
van Heerendonk, Willem Philippus Frederik, oud vier en zestig jaren, bedienaar, wonende te 's-Gravenhage, die verklaarde, dat op zes en twintig juli negentienhonderd vijf en vijftig, te tien uur, vijftien minuten, in de gemeente 's-Gravenhage is overleden:
Arntzenius, Alexander Karel Willem, oud negen en zestig jaren, arts, geboren te Amsterdam, wonende te 's-Gravenhage, gehuwd geweest met:
van Boeschoten, Liena Johanna, zoon van Arntzenius, Alexander Karel Willem en van Drost, Antonette Josephina Johanna hendrika, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Begraven op 29-07-1955 te 's-Gravenhage, (ZH).
Zoon van Arntzenius, Dr. Alexander Karel Willem, medicinae, en Drost, Antonette Josephine Johanna Hendrika.
Uit dit huwelijk:
1.  Arntzenius, Hanna Lina.
Geboren in 1921 te 's-Gravenhage, (ZH).
Overleden in 2000 te 's-Gravenhage, (ZH) op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd 1947.
Gescheiden.
Echtgenoot is Veltman, Willem Frederik, leraar Frans, Kunstgeschiedenis, Muziekgeschiedenis, Menskunde (Biologie); Regisseur van toneelstukken.
Geboren in 1923 te Den Haag, (ZH).
http://www.wfveltman.nl/levensverhaal.html
.
Zoon van Veltman, Theodorus Jacobus en Rovers, Pauline Maria.
2.  Arntzenius, Alexander Cornelis (Lex).
Geboren in 1922 te 's-Gravenhage, (ZH).
Overleden in 1995 op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd 1951 te Kilmacolm, (Schotland).
Echtgenote is Burnet, Mary Rose.
Geboren in 1924 te Kilmacolm, (Schotland).
Overleden in 2014 te Den Haag, (ZH) op 90-jarige leeftijd.
Gecremeerd in 2014 te Den Haag, (ZH).
3.  Arntzenius, Jan.
Geboren in 1924 te 's-Gravenhage, (ZH).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd in 1955 te 's-Gravenhage, (ZH).
Echtgenote is Koch, L.E.
4.  Arntzenius, Else (Els), geboren in 1924 te 's-Gravenhage, (ZH) (zie XII.19).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 6 van 75 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail