Eerste blad    Vorig blad    Blad 31 van 79 bladen Volgend blad    Laatste blad

X.98 Boeschoten, van, Johanna Cornelia, huishoudster.
 
Geboren op 20-08-1874 te Velp, (GD).
 
(gezindte: Nederlands-Hervormd).
Was van 1905 tot 1906 huishoudster bij de familie Baer in Hengelo, (Ov).
Overleden op 13-05-1945 om 19:30 uur te Groningen, (GR) op 70-jarige leeftijd.
 
Heden den veertienden mei negentienhonderd vijf en eertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Groningen: Klip, Heine, oud veertig jaren, bode, wonende te Groningen, die verklaarde - daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende - dat op den dertiende mei dezes jaars, te negentien uur, dertig minuten, in deze gemeente is overleden: van Boeschoten, Johanna Cornelia, oud zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Velp, gemeente Rheden, weduwe van: Kortrijk, Geert Jan, dochter van: van Boeschoten, Dirk en van: Scholten, Nicolasina Bernardina Carolina, beiden overleden.
 
Begraven 00-05-1945 te Groningen, (GR), gs2798.jpg
Ligt begraven op de begraafplaats Esserveld.

Dochter van Boeschoten, van, Dirk (zie IX.50) en Scholten, Nicolasina Bernardina Carolina, winkelierster (1874).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-12-1905 te Hengelo, (OV).
(getuige(n): Jilles de Helling; Hermanus Johannes Hulshoff; Gerrit Johannes Baer; Johannes ten Braake).
 
Geert Jan Kortrijk, oud 33 jaren, graanhandelaar, geboren en wonende te Groningen, meerderjarige zoon van Jan Kortrijk, overleden en van Grietje Huisman, zonder beroep, wonende te Groningen.
en,
Johanna Cornelia van Boeschoten, oud 31 jaren, geboren te Velp, gemeente Rheden, wonende te Hengelo, meerderjarige dochter van Dirk van Boeschoten en van Nicolasina Bernardina Carolina Scholten, echtelieden zonder beroep, wonende te Rheden.
 
Welk huwelijk is opgemaakt in tegenwoordigheid van: Jilles de Helling, oud 38 jaren, handelsagent, wonende te Groningen; Hermanus Johannes Hulshoff, oud 35 jaren, stalhouder, wonende te Velp, halfbroeder van de Comparant; Gerrit Johannes Baer, oud 36 jaren, Ingenieur, wonende te Hengelo; en Johannes ten Braake, oud 42 jaren, handelsreiziger, wonende te Hengelo.

Echtgenoot is Kortrijk, Geert Jan, 33 jaar oud, graanhandelaar; koopman (1907).
 
Geboren op 15-07-1872 te Groningen, (GR).
 
Overleden op 24-08-1938 om 16:45 uur te Hoogkerk, (GR) op 66-jarige leeftijd.
 
Heden vijf en twintig augustus negentienhonderd acht en dertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stande der Gemeente Hoogkerk: van der Wal, Jacob oud zeven en vijftig jaren, aanspreker, wonende te Groningen die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op vier en twintig augustus dezes jaars , de namiddags te kwart voor vijf uur, in deze gemeente is overleden: Kortrijk, Geert Jan, oud zes en zestig jaren, zonder beroep, geboren te Groningen, wonende te Hoogkerk, zoon van Kortrik, Jan en Huisman, Grietje, beiden overleden, echtgenoot van: van Boeschoten, Johanna Cornelia.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.

 
Begraven te Groningen (GR).
Zoon van Kortrijk, Jan, cargadoor (1871), en Huisman, Grietje.
Uit dit huwelijk:
1.  Kortrijk, Jan, handelsreiziger (1932).
 
Geboren op 04-01-1907 om 13:00 uur te Groningen, (GR) (aangifte door: Taeke Henstra; Wessel Deelman).
 
Heden den vijfden januari duizend negenhonderd en zeven, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen:
Geert Jan Kortrijk, oud vier en dertig jaren van beroep koopman, alhier wonende, die ons heeft verklaard, dat op den vierden der maand Januari dezes jaars, des namiddags te een uur, in het perceel gemerkt nummer acht a aan de noordzijde van de spilhuizen in deze Gemeente, een kind is geboren van het mannelijke geslacht, waaraan de voornaam van Jan gegeven zal worden, van welk kind ouders zijn, hij comparant en zijne echtgenote Johanna Cornelia van Boeschoten, zonder beroep, wonende alhier.
 
En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Taeke Henstra, oud zes en twintig jaren, van beroep schrijver en van Wessel Deelman oud twee en veertig jaren, van beroep schrijver, beide wonende te Groningen, als hiertoe door den belanghebbende verzochte getuigen,
En is deze acte na voorlezing geteekend door ons, den comparant en de getuigen.

 
 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-06-1932 te Groningen, (GR).
(getuige(n): Hendricus Tros; Paul van Eerden).
 
Heden den zeven en twintigsten Juni negentienhonderd twee en dertig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken stand der Gemeente Groningen verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jan Kortrijk, geboren te Groningen, oud vijf en twintig jaren, handelsreiziger, wonende te Hoogkerk, meerderjarige zoon van Geert Jan Kortrijk en van Johanna Cornelia van Boeschoten, beiden zonder beroep en wonende te Hoogkerk en
Bernhardina Hendrika Walekamp, geboren te Mülheim aan de Ruhr in Duitsland, od twee en twintig jaren, zonder beroep, wonende te Groningen, meerderjarige dochter van Gerardus Franciscus Walekamp en van Hillechien Mensinga, beiden zonder beroep en wonende te Groningen.
 
De afkondiging betreffende dit huwelijk heeft zonder stuiting plaats gehad alhier en te Hoogkerk, wordende hierbij mede overlegd een toestemming van bruidegoms vader en ene toestemming van bruidegoms moeder; alsmede een afschrift van een proces verbaal van tussenkomst van den kantonrechter te Groningen waaruit blijkt dat de vader der bruid niet voor den rechtbank is verschenen, terwijl de moeder des bruid alsnog hare toestemming heeft gegeven.
 
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.
Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
 
Als getuigen waren tegenwoordig:
Henderikus Tros, oud acht en twintig jaren, kleermaker en
Paul van Eerden, oud vier en twintig jaren, bakker, beiden wonende te Groningen
Waarvan akte, welke is voorgelezen.

Echtgenote is Walekamp, Bernhardina Hendrika.
 
Geboren 1910 te Mülheim, (Duitsland).
 
 
 
Dochter van Walekamp, Gerardus Franciscus en Mensinga, Hillechien.
2.  Kortrijk, Grietje Cornelia.
 
Geboren op 24-01-1909 te Groningen, (GR).
 
 
 

X.100 Boeschoten, van, Christina Nicolasina Berendina Carolina, kelnarin (1899).
 
Geboren op 04-12-1876 te Rheden, (GD).
 
 
 
Dochter van Boeschoten, van, Dirk (zie IX.50) en Scholten, Nicolasina Bernardina Carolina, winkelierster (1874).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-04-1908 te Rheden, (GD).
 
Echtgenoot is Duijnen, van, Johannes Petrus, 23 jaar oud, kok (1908).
 
Geboren op 26-07-1884 te Rotterdam, (ZH).
 
Zoon van Frank Karel van Duijnen, cafehouder en Johanna Maria Francisca Odems.
 
 
Uit dit huwelijk:
1.  Duijnen, van, Frank Karel.
 
Geboren op 08-07-1908 te Arnhem,.
 
 
 

X.102 Boeschoten, van, Agnetia Berendina, caféhoudster te Amsterdam.
 
Geboren op 10-07-1880 te Velp, (GD).
 
In de Nieuwe Rotterdamsche courant van 15-02-1911 staat vermeld dat het fallisement van haar als café-houdster te Amsterdam is beëindigd.
Overleden >06101937.
 
 
Dochter van Boeschoten, van, Dirk (zie IX.50) en Scholten, Nicolasina Bernardina Carolina, winkelierster (1874).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 14-11-1901 te Rheden, (GD).
 
Echtgenoot is Boerboom, Antoon, 24 jaar oud, Kelner (1901).
 
Geboren op 30-12-1876 om 23:00 uur te Doetinchem-Ambt, (aangifte door: Gerrit Willem te Pas Arbeider, 40 jaren; Steven Horsting Secretaris 37 jaar).
 
De geboorte is aangegeven door Frans Patricius Maandag, van beroep timmerman, oud 34 jaren, woonachtig in deze gemeente, te Lungenade, welke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van een zoon welke Sophia de Longte, zonder beroep, ongehuwd, wonende binnen deze gemeente op zaterdag den dertigsten der maand December dezes jaars, des avonds ten elf uren, te zijne huis in zijn tegenwoordigheid ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft dat zal worden gegeven de voornaam van Antoon.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Willem te Pas, van beroep arbeider, oud 40 jaren; en van Steven Horsting, secretaris, oud 37 jaren, beide woonachtig binnen deze gemeente.
 
Kanttekening geboorteakte:
Erkent en gerechtigd bij huwelijk Hendrikus Theodorus Wilhelmus Boerboom, en Sophia Angelis de Longte voltrokken voor den ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Arnhem 26-09-1883.
En wordt hiervan naar aanleiding van artikel 25... melding gemaakt ... de Burgelijke stand van Ambt Doetinchem.
 
Antoon Boerboom is bij zijn geboorte ingeschreven onder de naam van zijn moeder en bij het huwelijk van haar geecht.

 
 
Zoon van Boerboom, Hendricus Theodorus Wlhelmus, draaier (1883), en Longte, de, Sophia Angelis.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 09-08-1911 te Amsterdam, (NH).
 
Echtgenoot is Pilaar, Hendrik Cornelis, 47 jaar oud, opzichter; ingenieur.
 
Geboren op 30-09-1863 om 18.30 uur te Zierikzee, (ZL) (aangifte door: Paulus Johannes ...; Johan George Bethe).
 
Geboorte is aangegeven door Jan Carel Pilaar, oud 21 jaren, van beroep telegrafist, wonende te Zierikzee.
Is geboren binnen deze gemeente in het huis, wijk A no. 346, van hem aangever en van Karolina Maria Pilaar, zonder beroep, wonende te Zierikzee, zijne huisvrouw.
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van: Paulus Johannes ...., oud 60 jaren, van beroep commies griffier, wonende te Zierikzee en van Johan George Bethe, oud 39 jaren, van beroep commies ter secretarie, wonende te Zierikzee.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 06-10-1937 te Renkum, (GD) op 74-jarige leeftijd.
 
 
Zoon van Pilaar, Jan Carel en Pilaar, Maria Karolina.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Boerboom, Antoon Dirk Hendrik.
 
Geboren op 12-03-1902 te Rotterdam, (ZH).
 
 
 
2.  Boerboom, Dirk.
 
Geboren op 02-05-1905 te Rotterdam, (ZH).
 
 
 
Uit het tweede huwelijk:
3.  Pilaar, Karolina Maria.
 
Geboren op 22-08-1912 te Amsterdam, (NH).
 
 
 
4.  Pilaar, Nicolasina Berendina Carolina.
 
Geboren op 19-07-1915 te Amsterdam, (NH).
 
 
 

IX.55 Boeschoten, van, Albert Arnoldus, timmerman/aannemer (1890).
 
Geboren op 15-12-1854 te Rheden, (GD).
 
Overleden >03021892.
 
 
Zoon van Boeschoten, van, Jan (zie VIII.25) en Tuijll, van, Aalida (Daatje).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 19-11-1890 te Arnhem, (GD).
 
Echtgenote is Jansen, Maria Hermanna.
 
Geboren ca 1860 te Arnhem, (GD).
 
Dochter van Gerrit Jan Janssen, van beroep wagenmaker en van Christina Margaretha van Meurs.
Overleden op 03-02-1892 te Velp, (GD).
 
 
Begraven op 06-02-1892 te Velp, (GD).
Ligt begraven op de Oude begraafplaats, Reinaldstraat, Velp, (GD)
 
.
Dochter van Jansen, Gerrit Jan, wagenmaker (1890), en Meurs, van, Christina Margaretha.
Uit dit huwelijk:
1.  Boeschoten, van, Jochem Johan.
 
Geboren op 28-01-1892 te Velp (Rheden), (GD).
 
Overleden op 05-02-1892 te Velp, (GD), 8 dagen oud.
 
 
Begraven te Velp, (GD).
Ligt begraven op de oude begraafplaats Reinaldstraat, Velp, (GD)
.

VIII.28 Boeschoten, van, Dora Cornelia, doenstbaar.
 
Geboren op 17-06-1806 te Est, (GD).
 
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 13-07-1806 te Est, (GD).
Overleden op 04-09-1851 om 2.00 uur te Utrecht, (UT) op 45-jarige leeftijd (aangifte door: Matthijs Willemse; Willem Martinus van Monsjou).
 
Overlijden is aangegeven door Matthijs Willemse, aanspreker, oud 39 jaren; en Willem Martinus van Monsjou, bode, oud 64 jaren, wonende beide alhier.
Het overlijden heeft plaats gevonden binnen deze stad, in de ouderdom van 43 jaren, geboren te Est in Gelderland, huisvrouw van Hermannnus Nicolaas Wismeier, tuinman, wonende alhier aan het Geertruida kerkhof B. 587, dochter van wijlen Dirk van Boeschoten en Geertrui Remie.

 
Dochter van Boeschoten, van, Dirk Cornelis (zie VII.14) en Remie, Geertruida.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-05-1835 te Utrecht, (UT).
(getuige(n): Gerrit van Maanen; Adrianus van Egmond; Dirk Wagenaar; Hendrik van Empel).
 
Hermanus Nicolaas Wismeijer, tuinman, schutter bij de mobiele schutterij van Noord-Holland, geboren te Alphen, wonende alhier, oud 28 jaren, meerderjarige zoon van Hendrik Wismeijer, tuinman, wonende te Alphen, en van Trijntje Blessius.
 
En Dora Cornelia van Boeschoten, dienstbaar, geboren te Est en Oppijne Provincie Gelderland, meerderjarige dochter van Dirk van Boeschoten, overleden, en Geertrui Remie thans huisvrouw van Aart van der Lingen, bakker, wonende te Ede provincie Gelderland ten andere zijde, en verklaarde ons de vader der bruidegom, en de moeder des bruid hunne toestemming tot dit huwelijk.
 
De akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van: Gerrit van Maanen, concierge, oud 53 jaren; Adrianus van Egmond, koetsier, oud 23 jaren; Dirk Wagenaar, steenbakker, oud 65 jaren; Hendrik van Empel, timmerman, oud 29 jaren, allen alhier woonachtig.

Echtgenoot is Wismeijer, Hermanus Nicolaas, 28 jaar oud, tuinman (1835-1852).
 
Geboren op 14-02-1807 te Alphen aan de Rijn, (ZH).
 
Gedoopt (Gereformeerd) op 22-02-1807 te Alphen aan de Rijn, (ZH).
Is ook gedoopt te Zwammerdam (gereformeerd).
Maakte rond 1835 als schutter deel uit van de mobiele schutterij van Noord-Holland.
Overleden op 08-04-1866 om 6.00 uur te Utrecht, (UT) op 59-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik Kempers; Pieter Buisman).
 
Overlijden is aangegeven door Hendrik Kempers, aanspreker, oud 40 jaren; en Pieter Buisman, stadsbode, oud 33 jaren.
Is overleden in den ouderdom van 59 jaren, tuinman, geboren te Alphen, wonende alhier in de Ganssteeg no 261, weduwenaar van Dora Cornelia van Boeschoten, thans gehuwd met Johanna Rijkenberg, zoon van Hendrik Wismeijer, en van Trijntje Blessius, beiden overleden.

 
Zoon van Wismeijer, Hermanus Hendricus (Hendrik), tuinman (-1845), en Blessius, Trijntje.
Uit dit huwelijk:
1.  Wismeijer, Geertruida Jacoba, dienstbode.
 
Geboren op 25-02-1836 om 11.00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Lineus van Laren; Maarten Schafer).
 
Geboorte is aangegeven door Hermanus Nicolaas Wismeijer, tuinman, oud 30 jaren, wonende alhier aan het Springweg wijk E no. 105.
De geboorte heeft plaats gevonden binnen deze gemeente uit zijn wettige vrouw Dora Cornelia van Boeschoten, opud 29 jaren ten zijne huize bevallen.
Deze verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van: Lineus van Laren, bloemist, oud 43 jaren, wonende alhier aan de ....straat, en Maarten Scheffer, schilder, oud 64 jaren, wonende alhier aan het ......

Overleden op 23-02-1917 om 17.00 uur te Utrecht, (UT) op 80-jarige leeftijd (aangifte door: Corstiaan van Veen; Carl Feurchtegolt).
 
Overlijden is aangegeven door Corstiaan van Veen, bediende, oud 29 jaren, en Carl Feurchtegolt Bles, bode, oud 46 jaren, wonende beiden alhier.
Het overlijden heeft plaats gevonden alhier in den ouderdom van 80 jaren, zonder beroep, geboren te Utrecht, wonende alhier, Hoopakker 38, weduwe van Gerbrand Willem Groot, dochter van Hermanus Nicolaas Wismeier en van Dora Cornelia van Boeschoten, beiden overleden.

 
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 23-06-1880 te Utrecht, (UT).
(getuige(n): Dirk Jan Wismeier; Teunis Hendrikus van daalen; Gerrit Peteresen; Jan van Zijdenveld).
 
Gerbrand Willem Groot, courantbesteller, geboren en wonende alhier, oud 33 jaren, meerderjarige zoon van Roelof Cornelis Groot, en van Elisabeth Hendrika van Galen, beide overleden.
En Geertruida Jacoba Wismeier, dienstbode, geboren en wonende alhier, oud 44 jaren, meerderjarige dochter van Hermanus Nicolaas Wismeier en van Dora Cornelia van Boeschoten, beide overleden.
 
Zijnde deze verklaring opgemaakt in tegenwoordigheid van: Dirk Jan Wismeier, grutter, oud 34 jaren, broeder des bruid; Teunis Hendrikus van Daalen, sigarenmaker, oud 30 jaren, zwager des bruid; Gerrit Peterse, bode, oud 49 jaren,; en Jan van Zijdeveld, sigarenmaker, oud 36 jaren, wonende allen alhier.

Echtgenoot is Groot, Gerbrand Willem, 33 jaar oud, Courantbesteller.
 
Geboren op 26-01-1847 om 4.00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Pieter Brakke; Pieter van den ...).
 
Zoon van Roelof Cornelis Groot en Elisabeth Hendrika van Galen.
Overleden op 11-12-1901 op 54-jarige leeftijd.
 
 
2.  Wismeijer, Hendrica Theodora.
 
Geboren op 05-09-1837 om 23.00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Johannes van Veen; Anthonie Gerard Kuppers).
 
Geboorte is aangegeven door Hermanus Nicolaas Wismeijer, tuinman, oud 30 jaren, wonende alhier aan het Springweg wijk B no. 895.
Is geboren uit zijn wettige vrouw Dora Cornelia van Boeschoten, oud 30 jaren, ten zijne huize.
Deze verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van: Johannes van Veen, schrijnwerker, oud 23 jaren, wonende alhier aan het Koningweg; en Albert Gerard Kuppers, kleermaker, oud 42 jaren, wonende mede alhier.

Overleden op 15-09-1837 om 10.00 uur te Utrecht, (UT), 10 dagen oud (aangifte door: Theodorus Walsmit; Johannes van Linden).
 
Overlijden is aangegeven door Theodorus Walsmit, grafbidder, oud 38 jaren, wonende alhier aan de Voorhage; en Johannes van linden, bediende, oud 56 jaren, wonende alhier achter den Dom.
Is overleden te Utrecht ten huize van den ouders aan het Springweg 895, wijk B, oud 10 dagen, geboren te Utrecht, dochter van Hermanus Nicolaas Wismeijer, tuinman, en van Dora Cornelia van Boeschoten.

 
3.  Wismeijer, Hendrica Theodora.
 
Geboren op 11-11-1838 om 22.00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Johannes van Veen; Albert Gerard Kuppers).
 
Geboorte is aangegeven door Hermanus Nicolaas Wismeijer, tuinman, oud 33 jaren, wonende alhier aan het Springweg wijk B no. 97.
Is geboren uit zijn wettige vrouw Dora Cornelia van Boeschoten, oud 33 jaren, ten zijne huize.
Deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes van Veen, schipper; en Alberd Gerard Kuppers, kleermaker, oud 33 jaren, wonende beide alhier aan het Springweg.

Overleden op 23-12-1842 om 20.00 uur te Utrecht, (UT) op 4-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik van Ko...).
 
Overlijden is aangegevn door Hermanus Nicolaas Wismeier, tuinman, oud 36 jaren, wonende alhier in de Brandsteeg wijk B no. 823, en Hendrik van Ko...... werkman, oud 32 jaren, wonende alhier.
Is overleden in den ouderdom van 4 jaren, dochter van eerste comparant en van Dora Cornelia van Boeschoten.

 
4.  Wismeijer, Hermanus Nicolaas.
 
Geboren op 01-08-1841 om 11.00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Johannes Jacous van Rijn, Jan Beekes).
 
Geboorte is aangegeven door Hermanus Nicolaas Wismeijer, timmerman, oud 34 jaren, wonende alhier in de Broodsteeg wijk B no. 223.
Is geboren uit Dora Cornelia van Boeschoten, oud 34 jaren, ten zijne huize.
Deze verklaring is opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Jacobus van Rijn, kleermaker, oud 43 jaren, en Jan Beekes, kleermaker, oud 46 jaren, wonende beide alhier.

Overleden op 06-12-1849 om 11.00 uur te Utrecht, (UT) op 8-jarige leeftijd (aangifte door: Matthijs Willemsen; Johannes van Embden).
 
Overlijden is aangegevn door Matthijs Willemsen, aanspreker, oud 37 jaren; en Johannes van Ebden, bediende, oud 75 jaren, wonende beide alhier.
Die ons verklaarden dat Hermanus Nicolaas Wismeijer, geboren te Utrecht, zoon van Hermanus Nicolaas Wismeijer, tuinman, en Dora Cornelia van Boeschoten, wonende alhier in de Broodsteeg E 185d aldaar overleden is, oud 8 jaren en 4 maanden.

 
5.  Wismeijer, Dirk Jan, Voorman (1877), Werkman (1878), Grutter (1880), Expediteur, Besteller (1900).
 
Geboren op 04-11-1844 om 23.00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Pieter Johannes Vissee; Cornelis van Boeschoten).
 
Geboorte is aangegeven door Hermanus Nicolaas Wismeier, tuinman, oud 38 jaren, wonende alhier aan de Brandsteeg B. 826.
De geboorte heeft plaats gevonden binnen deze stad uit zijn wettige vrouw Dora Cornelia van Boeschoten.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van: Pieter Johannes Vissee, steenhouwer, oud 29 jaren; en Cornelis van Boeschoten, winkelier, oud 33 jaren,
.
Overleden op 30-07-1900 om 11.30 uur te Utrecht, (UT) op 55-jarige leeftijd (aangifte door: Gerardus van der Veer; Johannes Veldhuizen).
 
Overlijden is aangegeven door Gerardus van der Veer, aanspreker, oud 41 jaren, en Johannes Veldhuizen, bode, oud 65 jaren, wonende beiden alhier.
Het overlijden heeft plaats gevonden binnen deze stad in den ouderdom van 55 jaren, besteller, geboren te Utrecht, wonende alhier aan de Kalverstraat 2bis, gehuwd met Aaltje van Leijen, zoon van Hermanus Nicolaas Wismeijer, en van Dora Cornelia van Boeschoten, beiden overleden.

 
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 28-11-1877 te Utrecht, (UT).
(getuige(n): Cornelis van Gelderen; Leendert Willem van der Gulden; Pieter Buisman; Jan Tjabring).
 
Dirk Jan Wismeier, voorman, geboren en wonende alhier, oud 33 jaren, meerderjarige zoon van Hermannus Nicolaas Wismeier, en van Dora Cornelia van Boeschoten, beide overleden.
En, Aaltje van Leijen, dienstbode, geboren te Rhenen, wonende alhier, oud 32 jaren, meerderjarige dochter van Klaas van Leijen, en van Cornelia van Schoneveld, beide overleden.
Deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van: Cornelis van Gelderen, concierge, oud 56 jaren; Willem Leendert van den Gulden, oud 60 jaren; Pieter Buisman, oud 45 jaren; en Jan Tjabring, oud 37 jaren, stadsboden, wonende allen alhier.

Echtgenote is Leijen, van, Aaltje, 32 jaar oud, Dienstbode (1877).
 
Geboren op 27-09-1845 te Rhenen, (UT).
 
Dochter van Klaas van Leijen en Cornelia van Schoneveld.
Overleden op 14-02-1923 te Amsterdam, (NH) op 77-jarige leeftijd.
 
 
6.  Wismeijer, Cornelia Theodora.
 
Geboren op 28-03-1849 om 1.00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Cornelis van Boeschoten; Jan Beekes).
 
Geboorte is aangegeven door Hermanus Nicolaas Wismeijer, tuinman, oud 41 jaren, wonende alhier inde Brandsteeg, B 823.
Is geboren uit zijn wettige vrouw Dora Cornelia van Boeschoten, ten zijne huize.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis van Boeschoten, metselaar, oud 38 jaren, en Jan Beekes, kleermaker, oud 53 jaren, wonende beide alhier.

Overleden op 21-02-1850 om 19.00 uur te Utrecht, (UT), 330 dagen oud (aangifte door: Matthijs Willemse; Johannes van Embden).
 
Overlijden is aangegeven door Matthijs Willemse, aanspreker, oud 38 jaren, en Johannes van Embden, bediende, oud 75 jaren, wonende beide alhier.
Is alhier overleden, geboren te Utrecht, dochter van Hermanus Nicolaas Wismeijer, tuinman, en Dora Cornelia van Boeschoten, wonende alhier in de Stroosteeg, wijk E no. 185, aldaar overleden in den ouderdom van 11 maanden.

 
7.  Wismeijer, Arnoldus Theodorus.
 
Geboren op 23-12-1850 om 3.30 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Johannes Bernardus Kragting; Johannes Ignatius de Bres).
 
Geboorte is aangegeven door Hermanus Nicolaas Wismeier, tuinman, oud 44 jaren, wonende alhier aan het Geertekerkhof wijk B no. 537.
Is geboren uit zijn wettige vrouw Dora Cornelia van Boeschoten, ten zijne huize.
Deze verklaring gedaan en akte daarvan opgemaakt in tegenwoordigheid van: Johannes Bernardus Kragting, timmerman, oud 25 jaren, en Johannes Ignatius de Bres, barbier, oud 23 jaren, beiden woonachtig alhier.

Overleden op 15-06-1851 om 13.00 uur te Utrecht, (UT), 174 dagen oud (aangifte door: Matthijs Willemse; Johannes van Embden).
 
Overlijden is aangegeven door Matthijs Willemse, aanspreker, oud 39 jaren en Johannes van Embden, bediende, oud 76 jaren, wonende beiden alhier.
Is overleden in den ouderdom van bijna 6 maanden, geboren te Utrecht, zoon van Hermanus Nicolaas Wismeier, tuinman, en van Dora Cornelia van Boeschoten, wonende alhier aan het Geerte Kerkhof B no. 537.

 


Eerste blad    Vorig blad    Blad 31 van 79 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail