Eerste blad    Vorig blad    Blad 36 van 75 bladen Volgend blad    Laatste blad

X.127 Boeschoten, van, Carolina, dienstbode (1907).
Geboren op 18-11-1887 om 13:00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Antonius van Steenbruggen, Jan Tjabing).
[Transcriptie akte van geboorte]
Op heden den negentienden november achttien honderd zeven en tachtig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente verschenen:
Carel Cornelis van Boeschoten, koetsier, oud zes en dertig jaren, wonende alhier in de Cellebroederstraat 414 (Wijk G.), welke ons verklaard heeft, dat op den achttienden dezer maand des middags te een uur, zijne wettige vrouw, Wilhelmina de Kruijf, zonder beroep, ten zijne huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal de voornaam Carolina
.
Deze verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van: Anthonius van Steenbruggen, koetsier, oud vijf en veertig jaren; en jan Tjabing, bode oud een en veertig jaren, wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan de aangever en de getuigen, die met ons getekend hebben.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Dochter van Boeschoten, van, Carel Cornelis (zie IX.71) en Kruijf, de, Wilhelmina.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 29-09-1910 te Utrecht, (UT).
(getuige(n): Petrus Franciscus van der Meijden; Johannes van Engelenburg; Willem Frederik Hennevelt; Carel fruchtegold Bles).

[Transcriptie akte van huwelijk]
Op heden dn negenentwintigsten september negentien honderd tien, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der stad Utrecht, in het huis der gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
 
Gijsbertus Wilhelmus van Leur, huisknecht, geboren en wonende alhier, oudzeven en twintig jaren, meerderjarige zoon van Gijsbertus Wilhelmus van Leur, overleden, en van Antje Noordraven, zonder beroep, wonende alhier.
 
En Carolina van Boeschoten, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud twee ne twintig jaren, meerderjarige dochter van Carel Cornelis van Boeschoten, koetsier, wonende alhier, en van Wilhelmina de kruijf, overleden.
 
De afkondigingen hebben alhier zonder stuiting plaats gehad den achttienden en vijfentwintigsten dezer maand.
Zij hebben tot dat einde aan ons overlegd hunne geboorte extracten, doodextracten van den vader des bruidegom en de moeder der bruid, akte van toestemming van de moeder des bruidegoms en certificaat van voldoening aan de militie.
De vader der bruid, alhier tegenwoordig verklaarde zijne toestemming te geven tot dit huwelijk en tevens te weten dat de namen van Boeschoten en Boeschoten voorkomende in de overgelegde sukken op hem betrekking hebben.
 
Waarna wij hun bij name en afzonderlijk hebben afgevraagd of zij elkander aannamen als man en vrouw en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen ieder in het bijzonder met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd.
Alles in het openbaar, ingevolge de vierde afdeeling van den derden titel van het brugerlijk wetboek en in tegenwoordigheid van: Petrus Franciscus van der Meijden, concierge, oud drie en vijftig jaren;
Johannes van Engelenburg, oud twee en zestig jaren;
Willem Frederik Hennevelt, oud zeven en veertig jaren; Carel Furchtegold Bles, oud negen en dertig jaren, stadsboden, wonende allen alhier.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan de comparanten, die met ons geteekend hebben.

Gescheiden na 16 jaar op 09-02-1927 te Utrecht, (UT).

[Transcriptie akte van scheiding]
Op heden den negenden februari negentienhonderd zeven en twintig is voor ons ondergetekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Utrecht, in het huis der gemeente verschenen:
Carolina van Boeschoten, zonder beroep, wonende alhier, oud acht en dertig jaren, die ons ter inschrijving in de registers van de Burgerlijken Stand heeft overhandigd een vonnis van de arrondissement rechtbank te Utrecht bij verstek gewezen den vijjftienden september des vorigen jaars, waarbij is verklaard geworden dat het huwelijk tussen: Cornelia van Boeschoten, voornoemd en Gijsbertus Wilhelmus van Leur, wiens beroep en verblijfplaats onbekend zijn, voltrokken te Utrecht, den negen en twintigsten september negentienhonderd tien, door echtscheiding is ontbonden, op grond van kwaadwillige verlating, door den gedaagde gepleegd.
Dit vonnis is op den twee en twintigsten september des vorige jaars aan den gedaagde beteekend en openbaar gemaakt in de Nederlandsche staatscourant van den vier en twintigsten en vijf en twintigsten september des vorigen jaars.
Hierbij is overlegd eene verklaring van den griffier der vermelde rechtbank van den achtsten der vorige maand, ten bewijze strekkende dat op zijn register geene aanteekening van verzet tegen gemeld vonnis is ingediend.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Echtgenoot is Leur, van, Gijsbertus Wilhelmus, huisknecht (1910), varende, planter (1931).
Geboren op 14-01-1883 om 12:00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Johannes Veldhuizen, Cornelis van den Wijngaard).
[Transcriptie akte van geboorte]
Op heden den zestienden januari achttien honderd drie en tachtig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het huis der gemeente, verschenen:
Gijsbertus Wilhelmus van Leur, huisknecht, oud twee en dertig jaren, wonende alhier in de Knipstraat L 20, welke ons verklaard heeft, dat op den veertienden dezer maand, des middags ten twaalf ure zijne wettige vrouw Antje Noordraven, zonder beroep, ten zijner huize bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan men geven zal de voornamen; Gijsbertus Wilhelmus
 
Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Johannes Veldhuizen, oud zeven en veertig jaren, en Cornelis van den Wijngaard, oud drie en veertig jaren, bodes, wonende beide alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan de aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden na 1952.
Zoon van Leur, van, Gijsbertus Wilhelmus, bediende, huisknecht (1880-1883); koetsier (1896), en Noordraven, Antje.
Gehuwd (2) na 1926.
Echtgenoot is 3872, ? Millitair of politieagent.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Leur, van, Antje.
Geboren op 19-11-1913 te Utrecht, (UT).
Overleden in 2004 te Leusden, (UT) op 90-jarige leeftijd.
Is nooit gehuwd geweest.

IX.74 Boeschoten, van, Johanna Jacoba.
Geboren op 02-07-1856 om 22.00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Christiaan Johannes Donk; Karel Frederik Zwesche).
Geboorte is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, metselaar, oud 44 jaren, wonende alhier in de Tuinstraat Wijk B no. 722.
Geboorte heeft plaats gevonden uit zijne wettige vrouw Willemina Antonia Slijkhuijsen, ten hunne huize.
Deze verklaring is opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Johannes Donk, oud 29 jaren; en Karel Frederik Zweche, oud 32 jaren, timmerlieden, wonende beide alhier.

Overleden op 28-06-1897 om 15.00 uur te Utrecht, (UT) op 40-jarige leeftijd (aangifte door: Johannes Pieter Moos; Johannes Veldhuizen).
Overlijden is aangegeven door Johannes Pieter Moos, portier, oud 50 jaren; en Johannes Veldhuizen, bode, oud 62 jaren.
Overlijden heeft plaats gevonden binnen deze gemeente in den ouderdom van 40 jaren, zonder beroep, geboren te Utrecht, wonende alhier aan den Heerenweg 24, weduwe van Gijsbertus Wilhelmus Vermaak, dochter van Cornelis van Boeschoten, overleden, en van Wilhelmina Antonia Slijkhuijsen, zonder beroep, wonende alhier.

Dochter van Boeschoten, van, Cornelis (zie VIII.30) en Slijkhuijsen, Wilhelmina Antonia.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-02-1880 te Utrecht, (UT).
(getuige(n): Cornelis van Gelderen; Willem Le.. van der Gulden; Pieter Buisman; Jan Tjebing).
Gijsbertus Wilhelmus Vermaak, geboren en wonende alhier, oud 27 jaren, meerderjarige zoon van Willem Frederik Johannes Vermaak, ploegbaas, wonende alhier, en van Johanna van Deventer, overleden.
 
En Johanna Jacoba van Boeschoten, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Cornelis van Boeschoten, overleden en van Wilhelmina Antonia Slijkhuijsen, zonder beroep, wonende alhier.
 
Akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis van Gelderen, concierge, oud 58 jaren; Willem Leander van der Gulden, oud 63 jaren; Pieter Buisman, oud 37 jaren; en Jan Tjebbing, oud 40 jaren, stadsbode. wonende allen alhier.

Echtgenoot is Vermaak, Gijsbertus Wilhelmus, 27 jaar oud, sigarenmaker (1881).
Geboren op 10-06-1852 om 00.30 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Dirk van den Bogaard, Johannes van Embden).
Overleden op 23-03-1895 om 6.00 uur te Utrecht, (UT) op 42-jarige leeftijd (aangifte door: Johan van Geelkerken; Cornelis van den Wijngaard).
Overlijden is aangegeven door Johan van Geelkerken, aanspreker, oud 42 jaren; en Cornelis van den Wijngaard, bode, oud 56 jaren.
Overlijden heeft plaats gevonden alhier in den ouderdom van 42 jaren, sigarenmaker, geboren te Utrecht, wonende alhier aan den Heerenweg 24, gehuwd met Johanna Jacoba van Boeschoten, zoon van Willem Frederik Johannes Vermaak, zonder beroep, wonende alhier, en van Johanna van Deventer, overleden.

Zoon van Vermaak, Willem Frederik Johannes, Kleerbleker (1852), Ploegbaas, en Deventer, van, Johanna.
Uit dit huwelijk:
1.  Vermaak, Willem Frederik Johannes, kleermaker (1914).
Geboren op 05-01-1881 om 16.00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Johannes Gerardus Langenberg, Loedevieus Hessing).
Geboorte is aangegeven door Gijsbertus Wilhelmus Vermaak, van beroep sigarenmaker, oud 29 jaren, wonende alhier aan den Springweg B. 872.
De geboorte heeft plaats gevonden uit zijns wettige vrouw, Johanna Jacoba van Boeschoten, zonder beroep, te zijne huize.
Deze verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van: Johannes Gerardus Langenberg, oud 43 jaren; en Loedevieus Hessing, oud 36 jaren, sigarenmakers, wonende beiden alhier.

Overleden op 06-12-1956 te Rotterdam, (ZH) op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-06-1906 te Rotterdam.
Echtgenote is Klippel, Pieternella Sara, 25 jaar oud.
Geboren op 05-10-1880 te Sint Maartensdijk, (ZL).
Overleden na 1956.
Dochter van Klippel, Marinus Johannes en Boogert, Jacoba.
2.  Vermaak, Wilhelmina Antonia.
Geboren circa 1883 te Utrecht, (UT).
Overleden op 14-08-1963 om 22:20 uur te Delft, (ZH) (aangifte door: Annechinus Dodde).
Ondertrouwd op 14-11-1914 te Utrecht, (UT).
Gehuwd op 25-11-1914 te Utrecht, (UT).
(getuige(n): Johan Jacob Flenter, Willem frederik Johannes Vermaak).
Jan Bertus Flenter, van beroep leraar, geboren alhier, wonende te Amsterdam, oud 28 jaren, meerderjarige zoon van Johan Jacob Flenter, en van Johanna Christina Bongers, beiden overleden.
 
En, Wilhelmina Antonia Vermaak, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud 31 jaren, meerderjarige dochter van Gijsbertus Wilhelmus Vermaak en van Johanna Jacoba van Boeschoten, beiden overleden.
 
Als getuigen waren tegenwoordig: Johan Jacob Flenter, oud 42 jaren, broeder des bruidegom en Willem Frederik Johannes Vermaak, oud 33 jaren, broeder des bruid, van beroep kleermakers, wonende beiden alhier.

Echtgenoot is Flenter, Jan Bertus, 28 jaar oud, Leraar (1914).
Geboren op 23-12-1885 te Utrecht, (UT).
Overleden op 02-01-1955 te Zeist, UT) op 69-jarige leeftijd.
3.  Vermaak, Johanna Gijsberta.
Geboren op 28-12-1885 te Utrecht, (UT).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-11-1913 te Utrecht, (UT).
Echtgenoot is Heesbeen, Arnold Wilhelm Bernardus, 29 jaar oud, Bediende (1917).
Geboren op 26-06-1884 te Utrecht, (UT).
4.  Vermaak, Carolina Petronella.
Geboren op 01-01-1891 te Utrecht, (UT).
Overleden in 1974 te Velp, (GD) op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-12-1917 te Utrecht, (UT).
(getuige(n): Willem Frederik Johannes Vermaak; Arnoldus Heesbeen).
Johan Zwagerman, fourier, geboren te Amsterdam, wonende te Amersfoort, oud 27 jaren, meerderjarige erkende zoon van Cornelis Zwagerman, perroncontroleur, oud 52 jaren, en van Trijntje Velt, zonder beroep, oud 50 jaren, wonende beiden alhier. en
 
Carolina Petronella Vermaak, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud 26 jaren, meerderjarige dochter van Gijsbertus Wilhelmus Vermaak en van Johanna Jacoba van Boeschoten, beiden overleden.
De ouders des bruidegoms alhier tegenwoordig verklaarden hunne toestemming te geven tot dit huwelijk.
 
Als getuigen waren tegenwoordig: Willem Frederik Johannes Vermaak, coupeur, oud 36 jaren, wonende te Rotterdam, broeder der bruid, en Arnoldus Heesbeen, bediende, oud 33 jaren, wonende alhier, zwager der bruid.

Echtgenoot is Zwagerman, Johan, Fourier (1917).
Geboren circa 1890 te Amsterdam, (NH).
Overleden 1963 te Steenwijk, (OV).
5.  Vermaak, Jantje Catharina.
Geboren circa 1894 te Utrecht, (UT).
Gehuwd op 22-07-1920 te Maartensdijk, (UT).
(getuige(n): Cornelis Johannes de Jong; Willem Frederik Johannes Vermaak).
Echtgenoot is Jong, de, Marinus.
Geboren circa 1895 te Voorst?

V.14 Corneliszn Boeschoten, van, Wouter.
Geboren 1700.
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 07-04-1700 te Lunteren, (GD).
Overleden op 29-03-1769 te Breukelen, (UT).
Begraven te Breukelen, (UT).
ba342.jpg
Is in de kerk begraven.
[Bron: van papier naar digitaal]
.
Volgens notariële acte d.d. 13-09-1760 aktenummer 78 opgemaakt door Notaris C van Keulen te Utrecht wordt gemeld dat Wouter van Boeschoten, wonende te Breukelen voor de duur van 4 jaren van Christiaan Sanderson, rentmeester des Capittuls van St Marie, wonende te Utrecht, 6 mergen weyland huurt. [Bron: www.hetutrechtsarchief.nl].
Zoon van Melissen Boeschoten, van, Cornelis (zie IV.1) en Jans, Hendrickjen.
Gehuwd voor de kerk op 17-02-1732 te Breukelen, (UT) (Nederlands gereformeerd).
Wouter Cornelissen van Boeschoten [341] trouwt als jogeman van Ederveen, wonend te Breukelen, met consent (toestemming) van zijn moeder Hendrikje [344], weduwe van Cornelis Melissen [286]
Niesje Jansze van Mourik [342] trouwt met consent (toestemming) van haar moeder Hendrikje Theunisse van Wijk [372].

Echtgenote is Jansze Mourik, van, Niesje.
Geboren te Beusichem,.
Overleden op 20-08-1789 te Breukelen, (UT).
Begraven op 20-08-1789 te Breukelen, (UT).
ba343.jpg
Op den 20 Aug in de kerk begraven, Niesje van Mourik, weduwe van Wouter van Boeschoten
[Bron:van papier naar digitaal]
.
Dochter van Mourik, van, Jan en Theunisse Wijk, van, Hendrikje.
Uit dit huwelijk:
1.  Wouters Boeschoten, van, Hendrikje.
Geboren 1733.
Gedoopt (Nederlands gereformeerd) op 08-03-1733 te Breukelen, (UT) (getuige(n): Weijntje van Woudenberg).
Gehuwd op 23-12-1757 te Bennekom, (GD).
Kan ook kerkelijk huwelijk zijn.
Echtgenoot is n.n.376.
Geboren circa 1733.
2.  Wouters Boeschoten, van, Geertjen.
Geboren 1735.
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 08-04-1735 te Breukelen, (UT) (getuige(n): Evert van Boeschoten (de broer van de vader)).
Den 8e april, zijnde op goede vrijdag
Een kind gedoopt dat genaamd is Geertjen
De vader Wouter van Boeschoten
De moeder Niesje Jansz van Boesschoten
De Peeter Evert van Boeschoten (broer van de vader)
.
Overleden op 10-06-1751.
Begraven op 10-06-1751 te Breukelen, (UT).
ba334.jpg
1751 den 10en junij is een kind van Wouter van Boeschoten genaamd Geertje van Boeschoten alhier op 't kerkhof begraven.
[Bron:van papier naar digitaal]
.
3.  Boeschoten, van, Geertruijd.
Geboren 1736.
Getuige: Hendrikje Jans [345], vrouw van Cornelis van Boeschoten [287].
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 26-12-1736 te Breukelen, (UT) (getuige(n): Hendrikj Jansz [345];).
4.  Boeschoten, van, Jannitje.
Geboren 1739.
Getuige: Hendrikje Teunisse van Wijk [374], vrouw van Jan van Mourik [373].
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 25-06-1739 te Breukelen, (UT) (getuige(n): Hendrikje Teunisse [374];).
Gehuwd voor de kerk (1) op 02-01-1767 te Amsterdam, (NH) (Nederlands gereformeerd).
Echtgenoot is Barends, Hendrik.
Geboren te Elburg,.
Was eerder gehuwd met Neeltje Mor.
Gehuwd voor de kerk (2) op 17-06-1785 te Amsterdam, (NH) (Nederlands gereformeerd).
Echtgenoot is Palm, Johannes.
5.  Boeschoten, van, Cornelis.
Geboren 1741.
Gedoopt (Nederlands gereformeerd) op 05-11-1741 te Breukelen, (UT) (getuige(n): Cornelis Cornelisz van Boeschoten [1830]).
Overleden <29-3-1743.
Cornelis 'Cornelisz.'?.
6.  Boeschoten, van, Cornelis, geboren 03-1743 (zie VI.13).
7.  Boeschoten, van, Weijntje, geboren 1745 (zie VI.16).
8.  Boeschoten, van, Hendrijntje.
Geboren 1748.
Gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 02-06-1748 te Breukelen, (UT) (getuige(n): Willemijntje van Boeschoten;).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 36 van 75 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail