Eerste blad    Vorig blad    Blad 36 van 77 bladen Volgend blad    Laatste blad

XII.129 Boeschoten, van, Earl.
 
Geboren circa 1946 te California, (Amerika).
 
 
Zoon van Boeschoten, van, Johannes Franciscus (Jo) (zie XI.96) en Dolmans, Julie.
Gehuwd (1).
 
Gescheiden.
Echtgenote is Chisholm, Nina.
 
Geboren te California (Amerika).
 
 
Gehuwd (2).
 
Echtgenote is Dever, Robin.
 
 
 
Uit het eerste huwelijk:
1.  Boeschoten, van, Marci Ann, Intergration Systems Engineer.
 
Geboren te California.
 
 
2.  Boeschoten, van, Derek John.
 
Geboren te California (Amerika).
 
 

X.123 Boeschoten, van, Johanna Jacoba, dienstbode (17-12-1901 08-12-1902).
 
Geboren op 03-06-1882 om 23:00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Gerrit van den Ham; Pieter Buisman).
 

[Transcriptie akte van geboorte]
Op heden den vijfden junij achttien honderd twee en tachtig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het huis der gemeente, verschenen:
Carel Cornelis van Boeschoten, koetsier, oud negen en twintig jaren, wonende alhier in het Achterom wijk A no. 1088, welke ons verklaard heeft, dat op den derden dezer maand des avonds ten elf ure zijne wettige vrouw,
Eilhelmina de Kruijf, zonder beroep, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal de voornamen Johanna Jacoba.
 
Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Gerrit van der Ham, koetsier, oud veertig jaren; en Pieter Buisman, bode, oud negen en veertig jaren, woonende beide alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen die met ons geteekend hebben.

(gezindte: Nederlands Hervormd).

Johanna was Dienstbode van beroep, zij beoefende dit beroep vanaf 17-12-1901 bij de familie Ezechiël aan de Voorstraat 35 te Utrecht, vanaf 24-04-1902 bij de weduwe Maria Louisa Boek aan de Biltstraat 35 te Utrecht, en vanaf 08-12-1902 bij de familie Brantsma aan de Plompetorengracht 26 te Utrecht.
 

Overleden op 07-12-1968 te Lunteren, (GD) op 86-jarige leeftijd.
 
Begraven op 11-12-1968 te Nunspeet, (GD).
Dochter van Boeschoten, van, Carel Cornelis (zie IX.71) en Kruijf, de, Wilhelmina.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-02-1903 te Utrecht, (UT).
(getuige(n): Jacobus van Leur; Marinus Schönhern; Cornelis Lambertus de Winter; Cornelis van de Groenekan).
 

[Transcriptie akte van huwelijk]
Op heden den vierden februari ngentien honderd drie, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, aan het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan
Marten Jans van Leur, koetsier, geboren en wonende alhier, oud twee en teintig jaren, minderjarige zoon van Gijsbertus Wilhelmus van Leur, overleden, en van Antje Noordraven, zonder beroep, wonende alhier.
En
Johanna Jacoba van Boeschoten, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud twintig jaren, minderjarige dochter van Carel Cornelis van Boeschoten, koetsier, en van Wilhelmina de Kruijf, zonder beroep wonende beiden alhier.
 
De afkondigingen hebben alhier zonder stuiting plaats gehad den vijfentwintigsten den vorige en eersten dezer maand.
Zij hebben tot het einde aan ons overlegd hunne geboorteakten, doodsextract van den vader der bruidegom en certificaat van voldoening van de militie.
De moeder der bruidegom en de ouders des bruid, alhier tegenwoordig verklaarden hunne toestemming te geven tot dit huwelijk
 
Waana wij hun bij name en afzonderlijk hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen als Man en Vrouw, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen ieder in het bijzonder met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk zijn verenigd. - Alles in het openbaar, ingevolge de vierde afdeling van den derden Titel van het Burgerlijk Wetboek, en in tegenwoordigheid van Jacobus van Leur, huisknecht, oud vier en twintig jaren, broeder des bruidegom; Marinus Schönhern, stoffeerder, oud drie en dertig jaren, zwager des bruidegom; Cornelis Lambertus de Winter, oud acht en vijftig,jaren, en Cornelis van de Groenekan, oud zeven en twintig jaren, koetsier, wonende allen alhier.
 
Waarna wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan de comparanten, die met ons geteekend hebben.

Echtgenoot is Leur, van, Marten Jans, 22 jaar oud, koetsier (1903-1906); Adj. Inspecteur van de Maatschappij voor verzekering 'Het Anker', Mariaplaats 17 te Utrecht (1911); chauffeur (1923); automobielhandelaar (1932).
 
Geboren op 27-11-1880 om 8:30 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Pieter Buisman; Johannes Veldhuizen).
 

[Trancriptie akte van geboorte]
 
Op heden den negen en twintigsten november achttien honderd tachtig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het huis der gemeente, verschenen:
Gijsbertus Wilhelmus van Leur, bediende, oud acht en twintig jaren, wonende alhier in de Knipstraat L 20, welke ons verklaard heeft, dat op den zeven en twintigsten dezer maand des morgens ten half negen ure zijne wettige vrouw Antje Noordraven, zonder beroep, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan men geven zal de voornamen Marten Jans
 
Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Pieter Buisman, oud acht en veertig jaren en Johannes Veldhuizen, oud vijf en veertig jaren, boden, wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben.
 

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 02-11-1944 om 09:00 uur te Nunspeet, (GD) op 63-jarige leeftijd (aangifte door: Albertus Mulder;).
 

[Transcriptie, akte van overlijden]
Heden twee november negentienhonderd vier en veertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Ermelo:
Mulder, Albertus, oud vier en veertig jaren, wagenmaker, wonende te Nunspeet, die, op grond van eigen wetenschap, verklaarde, dat op twee november dezes jaars te negen uur nul minuten, in deze gemeente is overleden:
van Leur, Marten Jans, zonder beroep, oud drie en zestig jaren, geboren te Utrecht, wonende te Nunspeet, gemeente Ermelo, echtgenoot van: van Boeschoten, Johanna Jacoba, zoon van: van Leur, Gijsbertus Wilhelmus, en Noordraven, Antje, beiden overleden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
 

Zoon van Leur, van, Gijsbertus Wilhelmus, bediende, huisknecht (1880-1883); koetsier (1896), en Noordraven, Antje.
Uit dit huwelijk:
1.  Leur, van, N.N.
 
Geboren op 20-05-1903 te Utrecht, (UT).
 
Overleden op 20-05-1903 om 22:30 uur te Utrecht, (UT), 0 dagen oud (aangifte door: Gerardus van der Veer; Gerrit Buisman).
 
[Transcriptie akte van overlijden]
Op heden den twee en twintigsten mei negentie honderd drie, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der stad Utrecht, in het huis der gemeente, verschenen: Gerardus van der Veer, aanspreker, oud vier en veertig jaren en Gerrit Buisman, bode, oud een en dertig jaren, wonende beiden alhier, die ons als levenloos hebben aangegeven een kind van het vrouwelijk geslacht, waarvan Johanna Jacoba van Boeschoten, zonder beroep, gehuwd met Martin Jans van Leur, koetsier, wonende beiden alhier aan de Catharijnesteeg 3, op den twintigsten dezer maand des avonds te half elf uur is bevallen.
En hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de comparanten.

2.  Leur, van, Karel Gijsbertus, handelscorrespondent (1932).
 
Geboren op 21-05-1904 om 10:00 uur te Baarn, (UT) (aangifte door: Marten Jans van Leur; Jan Smit; Teun van Ooik).
 

[Transcriptie akte van geboorte]
In het jaar negentien honderd vier, den een en twintigsten der maand mei, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Baarn, Provincie Utrecht, verschenen: Marten Jans van Leur, oud vier en twintig jaren, van beroep Koetsier, wonende te Baarn, die ons heeft verklaard, dat op den een en twintigsten der maand mei, dezes jaars, des voormiddags ten tien ure, te Baarn, wijk C Numero tweehonderd een en veertig is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit hem declarant en zijne echtgenoote Johanna Jacoba van Boeschoten, zonder beroep, wonende te Baarn en aan dat kind te willen geven de voornamen van Karel Gijsbertus.
 
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Jan Smit, oud een en veertig jaren, van beroep gemeente bode, wonende te Baarn, en van Teunis van Ooik, oud vier en dertig jaren, van beroep winkelier, wonende te Baarn als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den declarant en de getuigen.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden 1992 te Wassenaar, (ZH).
 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-08-1932 te 's-Gravenhage, (ZH).
(getuige(n): Jacob Meyer; Me.. Bouwman).
 

[Transcriptie acte van huwelijk]
Heden den vier en twintigsten augustus negentienhonderd twee en dertig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, in het openbaar, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Karel Gijsbertus van Leur, oud acht en twintig jaren, handelscorrespondent, geboren te Baarn, wonende alhier, meerderjarige zoon van Marten Jans van Leur, automobielhandelaar en van Johanna Jacoba van Boeschoten, zonder beroep, beiden wonende alhier, toestemmende bij authentieke akte.
En Louise Rosalie Lutter, oud vijf en dertig jaren, zonder beroep, geboren te Modjoketo, in Oost Indië, wonende alhier, weduwe van Roelof Hillegondus Marie van Schaik, meerderjarige dochter van Willem Frederik Lutter, overleden en van Caroline Charlotte Louise Ettling, zonder beroep, wonende alhier.
 
De afkondiging van dit huwelijk is zonder stuiting afgeloopen en had alhier plaats op den zesden dezer.
 
Bruidegom en bruid hebben mij overlegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten, die de wet aan den huwelijken staat verbindt, waarna ik in naam der wet heb verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
 
Als getuigen waren tegenwoordig: Jacob Meyer, oud twee en vijftig jaren, en Me... Bouwman, oud twee en veertig jaren, gemeenteboden, beiden wonende alhier.
Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Echtgenote is Lutter, Louise Rosalie, 35 jaar oud.
 
Geboren op 02-10-1896 te Modjokerto (Nederlands Oost Indië).
 
 
Dochter van Lutter, Willem Frederik, resident, en Ettling, Caroline Charlotte Louise.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren
3.  Leur, van, Marten Jans (Jan), Werkte bij de Poolse bank in Rotterdam of Den Haag.
 
Geboren op 29-07-1906 om 07:00 uur te Baarn, (UT) (aangifte door: Teunis van Ooik; Cornelis Hilhorst).
 

[Transcriptie, akte van geboorte]
In het jaar negentien honderd zes, den dertigsten der maand juli is voor ons Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Baarn, provincie Utrecht, verschenen:
Marten Jans van Leur, oud vijf en twintig jaren, van beroep koetsier, wonende te Baarn die ons heeft verklaard, dat op den negen en twintigsten der maand juli dezes jaars, des voormiddags ten zeven ure, te Baarn, wijk G numero twee honderd acht en negentig, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit hem declarant en zijne echtgenoote Johanna Jacoba van Boeschoten, zonder beroep, wonende te Baarn en aan dat kind te willen geven de voornamen van Marten Jans.
 
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Teunis van Ooik, oud zes en dertig jaren, van beroep koopman, wonende te Baarn, en van Cornelis Hilhorst, oud dertig jaren, van beroep kleermaker, wonende te Baarn als getuigen.
En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing, geteekend met den declarant en de getuigen.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Was buitengewoon dienstplichtig.
Overleden te Saarbruecken, Duitsland.
 
Relatie.
 
Partner is Liselotte (Lilo).
 
 
 
Op 31-10-1948 wordt dochter Liselotte geboren
4.  Leur, van, Wilhelmina Maria (Miep).
 
Geboren op 21-08-1907 te Baarn, (UT).
 
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden 1993 te Frankfurt am Main, Duitsland.
 
Relatie.
 
Partner is Schröder, Lothar.
 
 
 
Uit dit huwelijk worden rond 1935/1938 2 kinderen geboren te weten: Lothar en Hildegard
5.  Leur, van (kleine tante Ton), Antonia Gijsbertha.
 
Geboren op 04-04-1915 te Rotterdam, (ZH).
 
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Is niet gehuwd geweest.
Overleden 1988.
 
6.  Leur, van, Johan Jacob (Jaap), geboren in 1925 te Loosduinen, (ZH) (zie XI.107).

XI.107 Leur, van, Johan Jacob (Jaap).
 
Geboren in 1925 te Loosduinen, (ZH).
 
Overleden in 2001 te Blesdijke, (FR) op 76-jarige leeftijd.
 
Begraven ??-03-2001 te Blesdijke, (FR).
Ligt begraven op het Kerkhof aan de Markeweg 89 te Blesdijke (FR)
 
.
Zoon van Leur, van, Marten Jans, koetsier (1903-1906); Adj. Inspecteur van de Maatschappij voor verzekering 'Het Anker', Mariaplaats 17 te Utrecht (1911); chauffeur (1923); automobielhandelaar (1932), en Boeschoten, van, Johanna Jacoba (zie X.123).
Ondertrouwd (1) ??-10-1946 te Utrecht, (UT).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd in 1946 te Utrecht, (UT).
 
Gescheiden na 31 jaar in 1978.
Echtgenote is Van Vaalen, Wilhelmina Cornelia (Willy), kunstschilderes.
 
Geboren in 1924.
 
 
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd in 1978 te Zeist, (UT).
 
Echtgenote is Feitsma, Diederica Sophia (Ria), 42 jaar oud.
 
Geboren in 1936.
 

In 1994 was ze eigenares van Filigrane, een galerie voor kleding en stoffen van natuurlijke materialen in Blesdijke (FR)
 
.
Overleden in 1997 op 61-jarige leeftijd.
 
Begraven ??-06-1997 te Blesdijke, (FR).
Ligt begraven op het kerkhof aan de Markeweg 89 te Blesdijke, (FR)
 
.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Leur, van, Johan Jacob.
 
Geboren in 1947 te Utrecht, (UT).
 
 
2.  Leur, van, Willem Joris.
 
Geboren in 1948 te Utrecht, (UT).
 
 
3.  Leur, van, Hans.
 
Geboren in 1950 te Utrecht, (UT).
 
 
4.  Leur, van, Elisabeth Cornelia.
 
Geboren in 1952 te Utrecht, (UT).
 
 


Eerste blad    Vorig blad    Blad 36 van 77 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail