Eerste blad    Vorig blad    Blad 75 van 79 bladen Volgend blad    Laatste blad

VIII.50 Boeschoten, van, Cornelis, landbouwer, winkelier (1858-1868), werkman.
 
Geboren op 15-01-1819 om 10.00 uur te Linschoten, (UT) (aangifte door: Willem Booij, Arie Schinkel).
 
Geboorte is aangegeven door Gijsbert van Boeschoten, koopman, 27 jaren, wonende in deze gemeente in het huis no. 45 welke ons heeft voorgesteld een kind van het mannelijk geslacht, geboren uit Jannigje 't Lam, dezelfde huisvrouw.
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Willem Booij, schoenmaker, oud 23 jaren; en van Arie Schinkel, werkman, oud 30 jaren, beide wonende in deze gemeente.

Overleden op 06-10-1893 om 3.30 uur te Linschoten, (UT) op 74-jarige leeftijd (aangifte door: Cornelis Bodegraven; Albert van Mauwerik).
 
Overlijden is aangegeven door Cornelis Bodegraven, oud 43 jaren, timmerman, wonende alhier, niet verwant, en Albert van Mauwerik, oud 31 jaren, schoenmaker, wonende alhier, niet verwant.
Overlijden heeft plaats gevonden binnen deze gemeente, oud 74 jaren, beroep werkman, geboren en wonende alhier, echtgenoot van Johanna Alberta Jenne, zoon van Gijsbert van Boeschoten en van Jannigje 't Lam, beide overleden.

 
Zoon van Boeschoten, van, Gijsbertus (zie VII.20) en Lam, 't, Jannetje, winkelierster (1817).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 23-06-1854 te Linschoten, (UT).
(getuige(n): Cornelis van Vechten; Willem van Vliet; Anthony PelgrimTeunis Oskam).
 
Cornelis van Boeschoten, koopman, oud 35 jaren, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van Gijsbert van Boeschoten, winkelier, en van Jannigje Lam, zonder beroep, beiden alhier tegenwoordig en
 
Johanna Alberta Jenné, zonder beroep, oud 22 jaren, geboren en wonende binnen deze gemeente, meerderjarige dochter van Aalbert Jenné, overleden, en van Anna Frucht, zonder beroep, alhier tegenwoordig.
 
In tegenwoordigheid van: Cornelis van Vechter, bouwman, oud 54 jaren, neef des bruidegom, Willem van Vliet, oud 47 jaren, bouwman; Anthony Pelgrim, 39 jaren.

Echtgenote is Jenné, Johanna Alberta, 22 jaar oud.
 
Geboren op 19-01-1832 om 13.30 uur te Linschoten, (UT).
 
Overleden op 11-07-1921 te Linschoten, (UT) op 89-jarige leeftijd.
 
 
Dochter van Jenné, Aalbert en Fruchten, Anna.
Uit dit huwelijk:
1.  Boeschoten, van, Albertus, smid (1883); bankwerker (Centraal Spoor).
 
Geboren op 09-02-1856 om 10:00 uur te Linschoten, (UT) (aangifte door: Aart Leemkoel; Pieter Boot).
 

[Transcriptie akte van geboorte]
Op heden den elfden februaij achttien honderd zes en vijftig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Linschoten, Arrondisement en Provincie Utrecht, verschenen:
Cornelis van Boeschoten, oud zeven en dertig jaren, van beroep winkelier, wonende in deze gemeente in het huis nummero tien a, wijk A, welke ons heeft verklaard dat op den negenden dag dezer maand des morgens ten tien ure ten zijnen huize is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Johanna Alberta Jenne, zonder beroep, wonende in deze gemeente zijne echtgenoot, welk kind zal genaamd worden: Albertus.
 
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Aart Leemkoel, oud zeven en vijftig jaren, van beroep kastelein, wonende in deze gemeente; en Pieter Boot, oud vier en veertig jaren, van beroep klompenmaker, in deze gemeente woonachtig.
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den aangever en de getuigen onderteekend.


15-10-1890 in dienst getreden bij de Spoorwegen, standplaats Utrecht als Bankwerker met een bezoldiging van fl. 0,14.
17-04-1919 Locomotief-Bankwerker met een bezoldiging van fl. 0,56.
01-06-1921 Eervol ontslagen met toestemming van pensioen wegens leeftijd.

Overleden op 25-01-1927 om 12:30 uur te Utrecht, (UT) op 70-jarige leeftijd (aangifte door: Gerardus van der Veer; Gerard Blankert).
 

[Transcriptie akte van overlijden]
Op heden den zes en twintigsten januari negentienhonderd zeven en twintig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Utrecht, in het huis der gemeente verschenen:
Gerardus van der Veer, aanspreker, oud zeven en zestig jaren en Gerard Blankert, bode, oud dertig jaren, wonende beiden alhier, die ons verklaard hebben dat op den vijf en twintigsten dezer maand, des namiddags te half een uur, in den ouderdom van zeventig jaren alhier is overleden:
Alberus van Boeschoten, zonder beroep, geboren te Linschoten, wonende alhier Tramstraat, gehuwd met Reina Janna Cousijnse, zoon van Cornelis van Boeschoten en van Johanna Alberta Jenné, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

 
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 07-12-1887 te Utrecht, (UT).
(getuige(n): Gijsbertus van Boeschoten; Teunis van Veurendaal; Leendert van den Berg; Johannes de Bout).
 

[Transcriptie akte van huwelijk]
Op heden den zevenden december achttien honderd zeven en tachtig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den burgerlijken stand der stad Utrecht, aan het huis der gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
 
Albertus van Boeschoten, smid, geboren en wonende te Linschoten, oud een en dertig jaren, meerderjarige zoon van Cornelis van Boeschoten en van Johanna Alberta Jenné, beiden zonder beroep, en wonende te Linschoten.
 
En, Reina Janna Cousijnse, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud zeven en twintig jaren, meerderjarige dochter van Willem Cousijnse, zonder beroep, wonende alhier en van Anna Spierenburg, overleden.
 
De afkondigingen hebben alhier, zonder stuiting, plaats gehad den zeven en twintigsten der vorige en den vierden dezer maand.
Zij hebben tot dat einde aan ons overgelegd certificaat der gedane afkondigingen te Linschoten, hunne geboorte extracten, doodsextract van de moeder der bruid en certificaat van voldoening aan de militie
De vader der bruid alhier tegenwoordig verklaarde zijne toestemming te geven tot dit huwelijk en tevens wel te weten dat de namen Cousijnse en Cosijnse voorkomende in de overgelegde stukken des bruid op hemzelve betrekking hebben.
 
Waarna wij hun bij name en afzonderlijk hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen als man en vrouw, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen ieder in het bijzonder met ja beantwoord zijnde, hebben wij in aam der wet uitspraak gedaan, dat zij door huwelijk zijn vereenigd. - Alles in het openbaar, ingevolge de vierde afdeeling van den derden titel van het burgerlijk wetboek, en in tegenwoordigheid van Gijsbertus van Boeschoten, smid, oud dertig jaren, wonende te Amsterdam, broeder des bruidegom; Teunis van Veurendaal, smid, oud negen en twintig jaren, wonende alhier, zwager des bruid, Leendert van den Berg, zonder beroep, oud twee en zeventig jaren, oom van de bruid en Johannes de Bont, bleeker, oud negen en zestig jaren, oom van de bruid, woonende allen alhier.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan de comparanten, die met ons geteekend hebben.

Echtgenote is Cousijnse, Reina Janna, 27 jaar oud.
 
Geboren op 08-10-1860 om 6:00 uur te Utrecht, (UT) (aangifte door: Hendrik Poppers; Laurens de Rijk).
 

[Transcriptie akte van geboorte]
Op heden den tienden october achttien honderd zestig, is voor ons ondergeteekende ambtenaar van den burgerlijken stand der stad Utrecht, in het huis der gemeente, verschenen:
Willem Cousijnse, Wijnkopersknecht, oud twee en dertig jaren, wonende alhier aan den Springweg wijk E no. 165, welke ons verklaard heeft, dat op den achtsten dezer maand, des morgens ten zes ure, zijne wettige vrouw Anna Spierenburg, ten zijne huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal de voornamen van Reina Janna.
 
Deze verklaring gedaan en akte daarvan opgemaakt in tegenwoordigheid van: Hendrik poppers, wijndrager, oud zeven en dertig jaren, en Laurens de Rijk, wijnkoopersknecht, oud acht en veertig jaren, wonende beiden alhier, welke akte, na voorlezing is onderteekend door ons, den vader en de getuigen.

Overleden op 27-12-1945 om 07:00 uur te Utrecht, (UT) op 85-jarige leeftijd (aangifte door: Eibertus van der Kolk).
 

[Transcriptie akte van overlijden]
Heden acht en twintig december negentienhonderd vijf en veertig verscheen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Utrecht, van der Kolk, Eibertus, aanspreker, oud zeven en vijftig jaar, wonende alhier, die op grond van eigen wetenschap verklaarde, dat op den zeven en twintigsten dezer maand, te zeven uur in den ouderdom van vijf en tachtig jaar alhier is overleden:
Cousijnse, Reina Janna, zonder beroep, geboren en wonende alhier, weduwe van van Boescoten, Albertus, dochter van Cousijnse, Willem, en Spierenburg, Anna, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

 
Dochter van Cosijnse, Willem, Bediende (1858), Wijnkoopersknecht (1860), en Spierenburg, Anna.
2.  Boeschoten, van, Gijsbertus, geboren op 29-06-1857 te Linschoten, (UT) (zie IX.133).
3.  Boeschoten, van, Jannigje.
 
Geboren op 16-11-1858 om 11.00 uur te Linschoten, (UT) (aangifte door: Johan George Zumbuchl).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, oud 39 jaren, van beroep winkelier, wonende in deze gemeente in het huis nummer 10a Wijk A.
Is geboren ten zijne huize uit Johanna Alberta Jenné, zonder beroep, wonende in deze gemeente zijnde echtgenoot.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johan George Zumbuchl, oud 34 jaren, van beroep schoenmaker, wonende in deze gemeente; en Leendert de Weij, oud 25 jaren, van beroep kleermaker, in deze gemeente woonachtig.

Overleden op 05-06-1859 om 05.30 uur te Linschoten, (UT), 201 dagen oud (aangifte door: Johannes Theodorus Looman).
 
Overlijden is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, oud 40 jaren, van beroep winkelier, wonende in deze gemeente, vader van de overledene en Johannes Theodorus Looman, oud 40 jaren, van beroep schoenmaker, wonende in deze gemeente, bekende van de overledene.
Is overleden in deze gemeente, in het huis no. 10a Wijk A, zonder beroep, geboren en wonende alhier in den ouderdom van bijna 7 maanden, dochter van den eersten aangever en van Johanna Alberta Jenné, zonder beroep, mede alhier woonachtig.

 
4.  Boeschoten, van, Jannigje, huishoudster.
 
Geboren op 28-03-1860 te Linschoten, (UT).
 
(gezindte: Nederlands hervormd).
Was in 1907 inwonend bij de familie v.d. Plaats in Amsterdam.
Overleden op 31-01-1938 te Linschoten, (UT) op 77-jarige leeftijd.
 
 
5.  Boeschoten, van, Anna.
 
Geboren op 22-04-1861 om 6.00 uur te Linschoten, (UT) (aangifte door: Willem Versloot; Leendert de Weij).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, oud 42 jaren, van beroep winkelier, wonende in deze gemeente ten huize no. 26 Wijk A.
Is geboren ten zijne huize uit Johanna Alberta Jenné, zonder beroep, wonende in deze gemeente, zijne echtgenoot.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Versloot, oud 34 jaren, van beroep winkelier, wonende in deze gemeente, en Leendert de Weij, oud 28 jaren, van beroep kleermaker, in deze gemeente woonachtig.

Overleden op 15-11-1861 om 4.00 uur te Linschoten, (UT), 207 dagen oud (aangifte door: Anthonij Dijkgraaf).
 
Overlijden is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, oud 42 jaren, van beroep Winkelier, wonende in deze gemeente, vader van de overleden, en Anthonij Dijkgraaf, oud 52 jaren, van beroep Veldwachter, wonende in deze gemeente, bekende van de overledene.
Is overleden in deze gemeente in het huis no. 26 Wijk A, zonder beroep, geboren en wonende alhier, in den ouderdom van bijna 7 maanden, dochter van den eersten aangever, en van Johanna Alberta Jenné, zonder beroep, mede alhier woonachtig.

 
6.  Boeschoten, van, Hendrik.
 
Geboren op 09-06-1862 om 04:00 uur te Linschoten, (UT) (aangifte door: Anthony Dijkgraaf; Johannes Theodorus Looman).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, oud 43 jaren, van beroep winkelier, wonende in deze gemeente in het huis no 26, wijk A.
Is geboren ten zijne huize uit Johanna Alberta Jenné, zonder beroep, wonende in deze gemeente, zine echtgenoot.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Anthony Dijkgraaf, oud 53 jaren, van beroep veldwachter, wonende in deze gemeente; en Johannes Theodorus Looman, oud 44 jaren, van beroep schoenmaker, in deze gemeente woonachtig.

Overleden op 05-02-1863 om 11:00 uur te Linschoten, (UT), 241 dagen oud (aangifte door: Johannes Theodorus Looman).
 
Het overlijden is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, oud 44 jaren, van beroep winkelier, wonende in deze gemeente, vader van de overledene.
Is overleden in het huis nummero 26 Wijk A, zonder beroep, geboren en wonende alhier, in den ouderdom van bijna 8 maanden, zoon van den eerste aangever en van Johanna Alberta Jenné, zonder beroep, mede alhier woonachtig.

 
7.  Boeschoten, van, Hendrik.
 
Geboren op 14-08-1863 om 8.00 uur te Linschoten, (UT) (aangifte door: Anthonij Pelgrim, Johannes Theodorus Looman).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, 44 jaren, van beroep winkelier, wonende in deze gemeente in het huis no 26a, Wijk A.
Is geboren ten zijne huize uit Johanna Alberta Jenné, zonder beroep, wonende in deze gemeente zijne echtgenoot.
Van deze verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Anthonij Pelgrim, oud 49 jaren, van beroep timmerman, wonende in deze gemeente en Johannes Hendrikus Looman, oud 44 jaren, van beroep schoenmaker, in deze gemeente woonachtig.

Overleden op 07-12-1863 om 23.00 uur te Linschoten, (UT), 115 dagen oud (aangifte door: Jan Leemkool).
 
Overlijden is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, oud 44 jaren, van beroep winkelier, wonende in deze gemeente, vader van de overledene en Jan Leemkool, oud 26 jaren, van beroep bode, wonende in deze gemeente, bekende van de overledene.
Is overleden in deze gemeente in het huis no. 26a Wijk A, zonder beroep, geboren en wonende alhier, in den ouderdom van bijna 4 maanden, zoon van den eerste aangever en van Johanna Alberta Jenné, zonder beroep, mede alhier woonachtig.

 
8.  Boeschoten, van, Hendrik.
 
Geboren op 23-04-1865 te Linschoten, (UT).
 
Overleden op 15-05-1865 om 21.30 uur te Linschoten, (UT), 22 dagen oud (aangifte door: Willem Berghoef).
 
Overlijden is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, oud 46 jaren, van beroep winkelier, wonende in deze gemeente, vader van de overledene, en Willem Berghoef, oud 26 jaren, van beroep schoenmaker, wonende in deze gemeente, bekende van de overledene.
Is overleden in deze gemeente in het huis no 26a Wijk A, zonder beroep, geboren en wonende alhier, in den ouderdom van 23 dagen, zoon van den eerste aangever en van Johanna Alberta Jenné, zonder beroep, mede alhier woonachtig.

 
9.  Boeschoten, van, Cornelis.
 
Geboren op 21-05-1866 om 1.00 uur te Linschoten, (UT) (aangifte door: Jan Leemkool; Willem Berghoef).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, oud 47 jaren, van beroep winkelier, wonende in deze gemeente in het huis no 26a Wijk A.
Is geboren ten zijne huize uit Johanna Alberta Jenné, zonder beroep, wonende binnen deze gemeente, zijne echtgenoot.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Willem Berghoef, oud 26 jaren, van beroep schoenmaker, wonende in deze gemeente, en Jan Leemkool, oud 28 jaren, van beroep kastelein, in deze gemeente woonachtig.

Overleden op 18-08-1866 om 23:00 uur te Linschoten, (UT), 89 dagen oud (aangifte door: Willen Berghoef).
 
Overlijden is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, oud 47 jaren, van beroep winkelier, wonende in deze gemeente, en Willem Berghoef, oud 27 jaren, van beroep schoenmaker, wonende in deze gemeente.
Is overleden in deze gemeente in het huis no. 26a Wijk A, zonder beroep, geboren en wonende in deze alhier, in den ouderdom van bijna 3 maanden, zoon van den eersten aangever en van Johanna Alberta Jenné, zonder beroep, mede alhier woonachtig.

 
10.  Boeschoten, van, Anna.
 
Geboren op 20-01-1868 om 16.00 uur te Linschoten, (UT) (aangifte door: Anthonie Dijkgraaf; Jan Leemkool).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, oud 49 jaren, van beroep Winkelier, wonende in den gemeente in het huis nummer 26 wijk A, in welke ons heeft verklaard dat op den twintigste dezen maand, des namiddags ten vier ure, ten zijnen huis is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Johanna Albert jenne', zonder beroep, wonende in deze gemeente.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Anthonie Dijkgraaf, oud 58 jaren, van beroep veldwachter, wonende in deze gemeente; en Jan Leemkool, oud 30 jaren, van beroep kastelein, in deze gemeente woonachtig.

 
 
11.  Boeschoten, van, Johannes.
 
Geboren op 10-11-1868 om 07:30 uur te Linschoten, (UT) (aangifte door: Anthonij Dijkgraaf; Willem Berghoof).
 
Geboorte is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, oud 49 jaren, van beroep winkelier, wonende in deze gemeente in het huis no 26, wijk A.
Is geboren ten zijne huize uit Johanna Alberta Jenné, zonder beroep, wonende in deze gemeente, zijne echtgenoot.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Anthonij Dijkgraaf, 50 jaren, van beroep veldwachter, wonende in deze gemeente en Willem Berghoof, oud 30 jaren, van beroep schoenmaker, in deze gemeente woonachtig.

Overleden op 14-11-1868 om 21:00 uur te Linschoten, (UT), 4 dagen oud (aangifte door: Willem Berghoof).
 
Overlijden is aangegeven door Cornelis van Boeschoten, oud 49 jaren, van beroep winkelier, wonende in deze gemeente, en Willem Berghoof, oud 30 jaren, van beroep schoenmaker, wonende in deze gemeente.
Is overleden in het huis no. 26 wijk A, geboren en wonende alhier, in den ouderdom van 5 dagen, zoon van den eersten aangever en van Johanna Alberta Jenné, zonder beroep, mede alhier woonachtig.

 


Eerste blad    Vorig blad    Blad 75 van 79 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail