Eerste blad    Vorig blad    Blad 33 van 68 bladen Volgend blad    Laatste blad

X.133 Boeschoten, Wilhelmina Anna Johanna, costumiere.
 
Geboren op 20-06-1894 om 7.30 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Willem Boeschoten; Pieter Hennipman).
 
Geboorte is aangegeven door Hendrik Boeschoten, oud 28 jaren, van beroep koopman, wonende te 's-Graveland.
Geboorte heeft plaats gevonden binnen deze gemeente in het huis nommer 47, uit Maria Elizabeth Hennipman, zijne echtgenoote, zonder beroep, woonende mede te 's-Graveland in genoemd huis.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van: Willem Boeschoten, oud 31 jaren, van beroep koopman, en van Pieter Hennipman, oud 45 jaren, van beroep broodbakker, beiden wonende te 's-Graveland.

Overleden op 08-07-1945 om 06.30 uur te Hilversum, (NH) op 51-jarige leeftijd (aangifte door: Huijsman, Bernardus Maria).
 
Overlijden is aangegeven door Huijsmans, Bernardus Maria, oud 21 jaren, chauffeur, wonende te Hilversum.
Overlijden heeft plaats gevonden aan de Hindelaan 8, oud 58 jaren, zonder beroep, geboren te 's-Graveland, en wonende te Hilversum, gescheiden van Jongert, Jacob, dochter van Boeschoten, Hendrik en van Hennipman, Maria Elisabeth, beiden overleden.

Begraven te Nieuw-Loosdrecht, (NH), gs1458.jpg.
Dochter van Boeschoten, Hendrik (zie IX.89) en Hennipman, Maria Elizabeth.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-04-1916 te 's-Graveland, (NH).
(getuige(n): Willem Boeschoten; Hendrik Kop).
 
Jacob Jongert, oud 28 jaren, van beroep banketbakker, geboren en wonende te Baarn, meerderjarige zoon van Pieter Jongert, oud 57 jaren, banketbakker, en van Maartje Roet, zonder beroep, beide wonende te Baarn.
 
En Wilhelmina Anna Johanna Boeschoten, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te 's-Graveland, meerderjarige dochter van Hendrik Boeschoten, oud 50 jaren, graanhandelaar, en van Maria Elisabeth Hennipman, oud 44 jaren, zonder beroep, beiden wonende te 's-Graveland.
De vader des bruidegom en de ouders des bruid, hierbij tegenwoordig verklaren hunne toestemming te geven, terwijl de moeder des bruidegoms hare toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk heeft gegeven blijkens de hierbij overgelegde notariële akte.
 
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van: Willem Boeschoten, oud 53 jaren, fouragehandelaar, wonende te Ankeveen, oom des bruid; en Hendrik Kop, oud 49 jaren, chef van een balkenhaven, wonende te Zaandam, oom der bruidegom.

Gescheiden na 8 jaar op 17-03-1925 te 's-Graveland, (NH).
In het jaar 1925 den 17 maart is bij acte nommer 5 in het huwelijksregister der gemeente 's-Graveland ingeschreven het vonnis van de arrondisements rechtbank te Haarlem in dato 25 november 1924 waarbij dit huwelijk door echtscheiding is ontbonden verklaard.

Echtgenoot is Jongert, Jacob, Banketbakker.
 
Geboren op 25-01-1888 om 12:30 uur te Baarn, (UT) (aangifte door: Pieter Jongert; Diederik Frederik Wegerif).
 
 
Zoon van Jongert, Pieter, banketbakker, en Roet, Maartje.
Uit dit huwelijk:
1.  Jongert, Marie.
 
Geboren op 16-01-1917 te Baarn, (UT).
 
 
2.  Jongert, Hendrika.
 
Geboren op 05-08-1918 te Baarn, (UT).
 
 

X.136 Boeschoten, Geertruida.
 
Geboren op 09-05-1897 om 4:00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Arie Wildschut; Jan Tobias Kost).
 

[Transcriptie, akte van geboorte]
In het jaar achttienhonderd zeven en negentig, den tienden der maand mei verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Graveland;
Hendrik Boeschoten, oud een en dertig jaren, van beroep winkelier, wonende te 's-Graveland, die verklaarde dat op den negenden der maand mei dezes jaars, des voormiddags ten vier ure, binnen deze gemeente in het huis nommer zeven en veertig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Maria Elizabeth Hennipman, zijne echtgenoote, zonder beroep, woonende mede te 's-Graveland, welk kind zal genaamd worden; Geertruida
 
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van: Arie Wildschut, oud drie en vijftig jaren, van beroep winkelier, en Jan Tobias Kost, oud zestig jaren, van beroep gemeenteveldwachter, beiden woonende te 's- Graveland.
Na voorlezing is deze akte door ons onderteekend met den vader en de getuigen.

11 mei 1923 naar Heelsum/Renkum vertrokken.
Overleden in 1976 op 79-jarige leeftijd.
 
Begraven te Loenen aan de Vecht, (UT).
Ligt begraven op de algemene begraafplaats aan de Driehovenlaan te Loenen aan de Vecht.

Dochter van Boeschoten, Hendrik (zie IX.89) en Hennipman, Maria Elizabeth.
Ondertrouwd op 19-04-1923.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-05-1923 te 's-Graveland, (NH).
(getuige(n): Jacob Jongert, Klaas Houtman).
 

[Transcriptie, akte van huwelijk]
In het jaar negentienhonderd drie en twintig, den derden der maand mei, zijn voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Dirk Houtman, oud zeven en twintig jaren, van beroep bouwkundig opzichter, geboren te Loosdrecht, en wonende te Loosdrecht, meerderjarige zoon van Gerardus Gijsbertus Houtman, oud drie en vijftig jaren, van beroep metselaar, en van Lumpje Wilgenkamp, oud zeven en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Loosdrecht.
 
en, Geertruida Boeschoten, oud vijf en twintig jaren, van beroep; zonder, geboren te 's-Graveland en wonende te 's Graveland, meerderjarige dochter van Hendrik Boeschoten, oud zeven en vijftig jaren, Koopman, en van Elizabeth Hennipman,oud twee en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te 's Graveland.
De ouders des bruidegoms en die der bruid, allen hierbij tegenwoordig, hebben ons verklaard hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk te geven.
 
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelij ter onzer kennis zijn gebracht, en de afkondiging in deze gemeente en in de gemeente Loosdrecht op zaterdag, den een en twintigsten april dezes jaars, zonder stuiting is afgeloopen, hebben wij de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden.
Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door ons in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
 
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Jacob Jongert, oud vijf en dertig jaren, banketbakker, wonende te Baarn, zwager der bruid en
Klaas Houtman, oud vier en twintig jaren, behanger, wonende te Loosdrecht, broeder van den bruidegom.
Na voorlezing is deze akte door ons onderteekend met de comparanten, hunner ouders en de getuigen.

Echtgenoot is Houtman, Dirk, 27 jaar oud, bouwkundig opzichter; aannemer (1927).
 
Geboren op 29-01-1896 om 2:00 uur te Loosdrecht, (NH).
 

[Transcriptie akte van geboorte]
In het jaar Achttien honderd zes en negentig, den dertigsten dag der maand januari, verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Loosdrecht:
Gerardus Gijsbertus Houtman, oud zes en twintig jaren, van beroep metselaar, wonende te Loosdrecht.
Dewelke ons verklaarde, dat op den negen en twintigsten dag der maand januari dezes jaars, des nachts ten twee ure, binnen deze gemeente ten zijnen huize (Wijk A Numero twintig) is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijn huisvrouw Lumpje Wilgenkamp, zonder beroep, wonende te Loosdrecht. aan welk kind gegeven wordt de voornaam van Dirk
 
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Snel, oud zes en vijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Loosdrecht, en Frans Adriaan van Geijtenbeek, oud een en vijftig jaren, van beroep secretaris, wonende te Loosdrecht als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend met den aangever en de getuigen.
 

Overleden in 1969 op 72-jarige leeftijd.
 
Begraven te Loenen aan de Vecht, (UT).
Ligt begraven op de algemene begraafplaats aan de Driehovenlaan te Loenen aan de Vecht.

Zoon van Houtman, Gerardus Gijsbertus, metselaar (1896-1923), en Wilgenkamp, Lumpje.
Uit dit huwelijk:
1.  Houtman, Hendrik (Henk).
 
Geboren in 1930 te Loenen aan de Vecht, (UT).
 
Overleden in 2002 te Loenen aan de Vecht, (UT) op 72-jarige leeftijd.
 
Begraven te Loenen aan de Vecht, (UT).
Ligt begraven op de algemene begraafplaats aan de Driehovenlaan te Loenen aan de Vecht.

Relatie.
 
Partner is Rootselaar, van, Rie.
 
Geboren in 1933.
 
Overleden in 2015 te Loenen aan de Vecht, (UT) op 82-jarige leeftijd.
 
Begraven te Loenen aan de Vecht, (UT).
Ligt begraven op de begraafplaats aan de Driehovenlaan te Loenen aan de Vecht.


IX.92 Boeschoten, Matje.
 
Geboren op 22-06-1869 om 18:30 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Pieter den Hollander; Jan Tobias Kost).
 

[Transcriptie, akte van geboorte]
Heden den Drie en twintigsten Junij Achttienhonderd Negen en Zestig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland verschenen:
Matthijs Boeschoten, van beroep winkelier, oud zes en dertig jaren, wonende te 's-Graveland, welke ons heeft verklaard, dat op den twee en twintigsten Junij dezes jaars des namiddags ten half zeven ure, in het huis staande te 's-Graveland, nummer een en vijftig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Geertruida Hoogland, zijne echtgenoote, van beroep zonder, wonende mede te 's-Graveland welk kind zal genaamd worden Matje.
 
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Pieter den Hollander, van beroep veldwachter, oud zeven en veertig jaren, wonende te Ankeveen, en van Jan Tobias Kost, van beroep veldwachter, oud twee en dertig jaren, wonende te Kortenhoef en is deze akte na voorlezing door ons benevens den vader en de getuigen onderteekend.

(gezindte: Nederlands Hervormd).

Was tot haar dood vrijwilligster bij Vereniging kinderzorg, te Amersfoort, waar zij tijdens de jaarvergadering van 1936 na haar dood werd herdacht(UT).
Bron: Het vaderland 14-05-1936
.
Overleden op 07-05-1936 om 12:00 uur te Utrecht, (UT) op 66-jarige leeftijd (aangifte door: Gerrit de jager).
 

[Transcriptie, akte van overlijden]
Heden acht mei, negentienhonderd zes en dertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Utrecht, de Jager, Gerrit, aanspreker, oud acht en zestig jaar, wonende alhier, die op grond van eigen wetenschap verklaarde, dat op den zevenden dezer maand, te twaalf uur in den ouderdom van zes en zestig jaren alhier is overleden: Boeschoten, Matje, zonder beroep, geboren te 's-Graveland, wonende alhier, gehuwd met Bokhorst, Gerard, dochter van Boeschoten, Matthijs en van Hoogland, Geertruida, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Begraven 00-05-1936 te Bilthoven, (UT).
Ligt begraven op de Rooms Katholieke begraafplaats Brandenburg te Bilthoven, (UT).

Dochter van Boeschoten, Matthijs (zie VIII.28) en Hoogland, Geertruida, dienstbode.
Ondertrouwd op 10-03-1897 te Utrecht en 's-Graveland.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-03-1897 te 's-Graveland, (NH).
(getuige(n): Menzo Bokhorst; Hendrik Jacob Bokhorst; Willem Boeschoten, Mathijszoon; Hendrik Boeschoten).
 

[Transcriptie acte van huwelijk]
In het jaar achttienhonderd zeven en negentig, den vijf en twintigsten der maand maart zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Graveland, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Gerard Bokhorst, oud negen en twintig jaren, van beroep onderwijzer, geboren te Kampen, en wonende te Utrecht.
Meerderjarige zoon van Dirk Deuves Joan Bokhorst, van beroep kruidenier, en van Wijna Berendina de Rooij, zonder beroep, beiden wonende te Kampen.
 
Matje Boeschoten, oud zeven en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te 's-Graveland.
Meerderjarige dochter van Matthijs Boeschoten, van beroep koopman, en van Geertruida Hoogland, zonder beroep, beiden wonende te 's-Graveland.
 
De ouders des bruidegom en die des bruid hierbij tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
 
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter Onzer kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente en in de gemeente Utrecht op zondagen, den veertienden en den een en twintigsten maart dezes jaars, zonder stuiting zijn afgeloopen, hebben wij de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden.
Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door Ons in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
 
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Menzo Bokhorst, oud vier en dertig jaren, van beroep boekhandelaar, wonende te Utrecht;
Hendrik Jacob Bokhorst, oud drie en twintig jaren, van beroep banketbakker, wonende te Arnhem;
Willem Boeschoten Matthijszoon, oud drie en dertig jaren, van beroep koopman, wonende te 's-Graveland;
Hendrik Boeschoten, oud een en dertig jaren, van beroep koopman, wonende te 's-Graveland,
zijnde de twee eerste getuigen broeders den Bruidegom en de twee laatste getuigen broeders des bruid.
 
Na voorlezing is deze akte door Ons ondertekend met de comparanten, de ouders des bruidegoms, die der bruid en de getuigen.

Echtgenoot is Bokhorst, Gerard, 29 jaar oud, onderwijzer.
 
Geboren op 07-05-1867 om 01:30 uur te Kampen, (OV) (aangifte door: Sijbrand Bokhorst; Albertus Egbert Willem de Rooij).
 

[Transcriptie Acte van geboorte]
Nommer honderd vijf en zeventig
Op heden den negenden mei achttien honderd zeven en zestig, verscheen voor ons Meester Frederik Lodewijk Rambonnet Françoiszoon, wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Kampen,
Dirk Dwes Joan Bokhorst, oud vijf en dertig jaren, winkelier, wonende te Kampen, geadisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd
Sijbrand Bokhorst, oud zeven en veertig jaren, bakker, wonende te Kampen en de tweede;
Albertus Egbert Willem de Rooij, oud een en dertig jaren, smid, wonende te Kampen, dewelke ons heeft verklaard dat zijne wettige vrouw, Wijna Berendina de Rooij, zonder beroep, wonende te Kampen op de oudestraat, wijk twee nummer drie honderd twee en zeventig op den zevenden mei dezes jaars, des voormiddags te half twee ure te Kampen is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Gerard
 
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die na gedane voorlesing is geteekend door ons, den comparant en getuigen.

Overleden op 17-06-1943 om 03:00 uur te Utrecht, (UT) op 76-jarige leeftijd (aangifte door: Gerrit de Jager).
 

[Transcriptie akte van overlijden]
Heden achttien Juni negentienhonderd drie en veertig verscheen voor mij, ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Utrecht, de Jager, Gerrit, aanspreker, oud vijf en zeventig jaar, wonende alhier, die op grond van eigen wetenschap verklaarde, dat op den zeventienden dezer maand, te drie uur in den ouderdom van zes en zeventig jaar alhier is overleden:
Bokhorst, Gerard, zonder beroep, geboren te Kampen, hier wonende, weduwenaar van Boeschoten, Matje, zoon van Bokhorst, Dirk Dewes Joan en de Rooij, Wijna Berendina, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Begraven 00-06-1943 te Bilthoven, (UT).
Ligt begraven op Rooms Katholieke begraafplaats Brandenburg te Bilthoven, (UT).

Zoon van Bokhorst, Dirk Dewes Joan, kruidenier, en Rooij, de, Wijna Berendina.
Uit dit huwelijk:
1.  Bokhorst, Wijna Berendina.
 
Geboren op 17-07-1898 om 13:00 uur te Nederhorst den Berg, (NH) (aangifte door: Johan Ernst Heinrich In Oldenhagen; Frederik van Asperen).
 
[Transcriptie akte van geboorte]
Heden den achttienden juli achttienhonderd acht en negentig, verscheen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nederhorst den Berg, Gerard Bokhorst, van beroep onderwijzer, oud een en dertig jaren, wonende te Nederhorst den Berg, die verklaarde, dat op den zeventienden juli dezes jaars des namiddags ten een ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier aan de Voorstraat Wijk A nummer twee en vijftig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Matje Boeschoten, zijne echtgenoot van beroep zonder, wonende te Nederhorst den Berg in boven omschreven huis, welk kind zal genaamd worden Wijna Berendina.
 
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Johan Ernst Heinrich In Oldenhagen, van beroep tuinman, oud een en veertig jaren, wonende te Nederhorst den berg en van Frederik van Asperen, van beroep timmerman, oud drie en dertig jaren, wonende te Nederhorst den Berg en is deze akte na voorlezing, door ons onderteekend met den comparant en de getuigen.

Overleden in 1979 op 80-jarige leeftijd.
 
Begraven 00-03-1979 te Bilthoven, (UT). Ligt begraven op de begraafplaats Brandenburg te Bilthoven, (UT).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 33 van 68 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail