Eerste blad    Vorig blad    Blad 34 van 64 bladen Volgend blad    Laatste blad

VIII.33 Boeschoten, Gerrit, veehouder te Ankeveen (1872), logementhouder (1916).
 
Geboren op 11-06-1840 om 8.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Louwrent van der Plas; Hermanus Wolzak).
Op heden den vijftienden junij Achttienhonderd en veertig, is voor ons ondergetekeekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der Gemeente 's-Graveland verschenen:
 
Willem Boeschoten, van beroep groenteverkoper, oud drieendertig jaren, wonende te 's-Graveland no. 22, welke ons heeft verklaard dat in zijne tegenwoordigheid op den elfden junij des morgens ten agt ure, in het huis staande te 's-Graveland is geboren een Kind van het mannelijke geslacht, uit Catharina Koerse, zonder beroep, wonende te 's-Graveland, oud vijfendertig jaren, zijne echtgenote.
Welk kind zal genaamd worden Gerrit.
 
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Louwrent van der Plas, van beroep timmerman, oud vijfendertig jaren, wonende te 's-Graveland
en van Hermanus Wolzak, van beroep timmermansknecht, oud achtentwintig jaren, wonende te 's-Graveland en is deze akte door Ons, benevens den vader en de getuigen, na voorlezing onderteekend.
 

Overleden op 10-04-1918 om 6.30 uur te Ankeveen, (NH) op 77-jarige leeftijd (aangifte door: Gerrit Boeschoten; Hendrikus Winthorst).
Overlijden is aangegeven door Gerrit Boeschoten, oud 33 jaren, van beroep fouragehandelaar, wonende te Hilversum, zoon van de overledene, en Hendrikus Winthorst, 59 jaar oud, van beroep werkman, wonende te Ankeveen.
Is overleden binnen deze gemeente in het huis Nommer 30, 77 jaar oud, van beroep hotelhouder, geboren te 's-Graveland en wonende te Ankeveen, echtgenoot van Catharina Wilhelmina Neef, zoon van Willem Boeschoten en van Catharina Koerse, beiden overleden.

Zoon van Boeschoten, Willem (zie VII.21) en Coerse (Koerse), Catharina, dienstbaar (1831).
Ondertrouwd op 12-04-1872 te 's-Graveland, (NH).
Heden den twaalfden april achttienhonderd twee en zeventig, is door ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland ingeschreven de Huwelijks-aangifte van Gerrit Boeschoten van beroep veehouder oud een en dertig jaren, wonende te Ankeveen en van Catharina Wilhelmina Neef zonder beroep, oud twee en twintig jaren, wonende te 's-Graveland, welke zich to dat einde in persoon tot ons gewend hebben, met verklaring, dat zij voornemens zijn met elkander een huwelijk aan te gaan.
En hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27-04-1872 te 's-Graveland, (NH).
(getuige(n): Matthijs Boeschoten; Christiaan Sollman; Adrianus Antonius van Wageningen; Albert Vree).
Gerrit Boeschoten, geboren te 's-Graveland en wonende te Ankeveen, veehouder, oud 31 jaren, meerderjarige zoon van Willem Boeschoten, logementhouder, wonende te Ankeveen en van Catharina Koerse, overleden.
 
en Catharina Willemina Neef, geboren en wonende te 's-Graveland, zonder beroep, oud 22 jaren, minderjarige dochter van Cornelis Neef, kleerbleeker en van Johanna van Bruggen, zonder beroep, beiden te 's-Graveland woonachtig.
 
In tegenwoordigheid van Matthijs Boeschoten, winkelier, oud 38 jaren, broeder der bruidegom, Christiaan Sollman, grof en hoefsmid, oud 46 jaren, zwager van den bruidegom, Adrianus Antonius van Wageningen, slijter in gedistelleerd, oud 50 jaren en Albert Vree, gemeenteveldwachter, oud 49 jaren, allen in de gemeente 's-Graveland woonachtig.

Echtgenote is Neef, Catharina Willemina, 22 jaar oud, hotelhoudster.
 
Geboren op 08-10-1849 om 03:00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Gerrit Hazeleger; Gerrit Ashoff).

[Transcriptie akte van geboorte]
Heden den achtsten october Achttienhonderd negen en veertig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland verschenen:
Cornelis Neef, van beroep kleerenbleeker, oud vier en veertig jaren, wonende te 's-Graveland welke ons heeft verklaard dat op den achtsten october dezes jaars des morgens ten drie ure, in het huis staande te 's-Graveland is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Johanna van Bruggen, zijne echtgenoote van beroep zonder, wonende te 's-Graveland, welk kind zal genaamd worden: Catharina Willemina.
 
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Gerrit Hazeleger, van beroep kleerenbleeker, twee en dertig jaren, wonende te 's-Graveland en van Gerrit Ashoff, van beroep schoenmaker, negen en dertig jaren, wonende te 's-Graveland en is deze akte na voorlezing door ons, de vader en de getuigen onderteekend.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 02-02-1939 om 14:00 uur te Ankeveen, (NH) op 89-jarige leeftijd (aangifte door: Cornelis Jan van Vuuren;).

[Transcriptie akte van overlijden]
Heden drie februari negentienhonderd negen en dertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Ankeveen:
van Vuuren, Cornelis Jan, oud een en dertig jaren, begrafenisondernemer, wonende te Hilversum, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op twee februari dezes jaars, des namiddags ten twee ure, in deze gemeente is overleden:
Neef, Catharina Willemina, oud negen en tachtig jaren, zonder beroep, geboren te 's-Graveland, wonende te Ankeveen, weduwe van Gerrit Boeschoten, dochter van Cornelis Neef, en van Johanna van Bruggen, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Begraven op 06-02-1939 te Ankeveen, (NH).
Dochter van Neef, Cornelis, kleerbleker (1839), en Bruggen, van, Johanna.
Uit dit huwelijk:
1.  Boeschoten, Willem, geboren op 24-01-1873 te Ankeveen, (NH) (zie IX.110).
2.  Boeschoten, Cornelis.
 
Geboren op 26-04-1874 om 4.30 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Christiaan Sollman; Jan Tobias Kost).
Geboorte is aangegeven door Gerrit Boeschoten (vader), van beroep veehouder, oud 33 jaren, wonende te Ankeveen.
De geboorte heeft plaats gevonden in het huis staande te 's-Graveland nummer 226, uit Catharina Wilhelmina Neef, Zijne echtgenote, zonder beroep, wonende mede te Ankeveen.
In tegenwoordigheid van Christiaan Sollman, van beroep smid, wonende te 's-Graveland, en Jan Tobias Kost, van beroep gemeente veldwachter, 37 jaar oud, wonende te Kortenhoef.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 26-09-1874 om 1.30 uur te 's-Graveland, (NH), 153 dagen oud (aangifte door: Gerrit Boeschoten; Johannes Hermeij).
Overlijden is aangegeven door Gerrit Boeschoten, van beroep veehouder, oud 34 jaren, wonende te Ankeveen, vader van de overledene, en Johannes Hermey, van beroep stalknecht, oud 24 jaren, wonende te 's-Graveland, geen familie van de overledene.
Overlijden heeft plaats gevonden in het huis staande te 's-Graveland nummer 27, in de ouderdom van 5 maanden, zonder beroep, geboren te 's-Graveland, en wonende te Ankeveen, zoon van Gerrit Boeschoten, bovengemeld, en van Catharina Wilhelmina Neef, zonder beroep, mede wonende te Ankeveen.

3.  Boeschoten, Catharina, huishoudster.
 
Geboren op 08-05-1875 om 02.00 uur te Ankeveen, (NH) (aangifte door: Dirk Booij; Pieter den Hollander).
Geboorte is aangegeven door Gerrit Boeschoten, van beroep logementhouder, oud 34 jaren, wonende te Ankeveen.
Geboorte heeft plaats gevonden te Ankeveen in het huis no. 9 uit Catharina Wilhelmina Neef, zijne echtgenote, zonder beroep en wonende mede te Ankeveen.
Akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Booij, van beroep werkman, oud 46 jaren, wonende te Ankeveen, en van Pieter den Hollander, van beroep gemeenteveldwachter, oud 53 jaren, wonende te Ankeveen.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden > 1940 te 's-Graveland, (NH).
Relatie.
Partner is Vollenhoven, Frederik Jacob, Kunstschilder.
 
Geboren op 17-10-1878 te Amsterdam, (NH).
(gezindte: Doops gezind).
4.  Boeschoten, Cornelis, geboren op 22-02-1877 te Ankeveen, (NH) (zie IX.115).
5.  Boeschoten, Johanna (Jo), geboren op 14-03-1879 te Ankeveen, (NH) (zie IX.119).
6.  Boeschoten, Gerrit.
 
Geboren op 16-03-1883 om 7.00 uur te Ankeveen, (NH) (aangifte door: Antonius Verhoeven; Pieter den Hollander).
Geboorte is aangegeven door Gerrit Boeschoten (vader), van beroep logementhouder, oud 42 jaren, wonende te Ankeveen.
Is geboren in het huis staande te Ankeveen nr. 9 uit Catharina Wilhelmina Neef, zijne echtgenoot, zonder beroep wonende te Ankeveen in bovengemeld huisnummer.
In tegenwoordigheid van Antonius Verhoeven, van beroep schipper, oud 56 jaren, wonende te Ankeveen, en van Pieter den Hollander, van beroep gemeenteveldwachter, oud 60 jaren, wonende mede te Ankeveen.

Overleden op 14-03-1884 om 16.00 uur te Ankeveen, (NH), 364 dagen oud (aangifte door: Gerrit Boeschoten; Antonius Verhoeven).
Overlijden is aangegeven door Gerrit Boeschoten (vader), van beroep logementhouder, oud 43 jaren, wonende te Ankeveen, en de getuige Antonius Verhoeven, van beroep schipper, oud 57 jaren, wonende te Ankeveen, geen familie van de overledene.
Is overleden in het huis staande te Ankeveen nr. 9 in den ouderdom van 1 jaar, zonder beroep en geboren te Ankeveen, Zoon van Gerrit Boeschoten bovengemeld en van Catharina Wilhelmina Neef, zonder beroep, mede te Ankeveen woonachtig.

7.  Boeschoten, Gerrit, geboren op 09-01-1885 te Ankeveen, (NH) (zie IX.121).
8.  Boeschoten, Catharina Wilhelmina (Cato), geboren op 10-12-1886 te Ankeveen, (NH) (zie IX.125).
9.  Boeschoten, Jansje (Janet), geboren op 14-02-1890 te Ankeveen, (NH) (zie IX.127).
10.  Boeschoten, Cateau.
 
Vrijgezel gebleven.

IX.110 Boeschoten, Willem, boer; koopman (1902), fouragehandelaar ( 1909).
 
Geboren op 24-01-1873 om 09:00 uur te Ankeveen, (NH) (aangifte door: Antonius Verhoeven; Dirk Booij).

[Transcriptie, akte van geboorte]
Heden den vijf en twintigsten jauarij Achttienhonderd drie en zeventig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Ankeveen verschenen:
Gerrit Boeschoten, van beroep logementhouder, oud twee en dertig jaren, wonende te Ankeveen, welke ons heeft verklaard, dat op den vier en twintigsten januarij, dezes jaars, des voormiddags ten negen ure, in het huis staande te Ankeveen, nummer negen, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Catharina Wilhelmina Neef, zijne echtenote, zonder beroep, mede wonende te Ankeveen welk kind zal genaamd worden: Willem.
 
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Antonius Verhoeven, van beroep schipper, oud vijf en veertig jaren, wonende te Ankeveen, en van Dirk Booij, van beroep werkman, oud vier en veertig jaren, wonende mede te Ankeveen en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 08-12-1940 om 2:00 uur te Soestdijk, (UT) op 67-jarige leeftijd (aangifte door: Johan Evertse).

[Transcriptie akte van overlijden]
Heden negen december negentienhonderd veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Soest:
Evertse, Johan, oud zeven en dertig jaren, postambtenaar, wonende te Amersfoort, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op acht december dezes jaars, te twee uur, in deze gemeente is overleden Boeschoten, Willem, oud zeven en zestig jaar, geboren te Ankeveen, zonder beroep, wonende te Soest, weduwenaar van Moolhuizen, Johanna Antoinette Marianne, zoon van Boeschoten, Gerrit en van Neef, Catharina Wilhelmina, beiden overleden
Waarvan akte, welke is voorgelezen.

Begraven ??-12-1940 te Amersfoort, (UT).
Ligt begraven op begraafplaats Rusthof te Amersfoort
.
Zoon van Boeschoten, Gerrit (zie VIII.33) en Neef, Catharina Willemina, hotelhoudster.
Ondertrouwd 00-11-1902 te Weespercarspel, (NH).

Vermelding van ondertrouw in de Hilversumse courant op 08-11-1902.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-11-1902 te Weespercarspel, (NH).
(getuige(n): Cornelis Boeschoten;).

[Transcriptie akte van huwelijk]
Heden den dertienden november mnegentienhonderd twee, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Weesperkarspel in het huis derzelve gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Willem Boeschoten, oud negen en twintig jaren, van beroep graanhandelaar, geboren en wonende te Ankeveen, meerderjarige zoon van Gerrit Boeschoten, hotelhouder en van Catharina Wilhelmina Neef, zonder beroep, wonende te Ankeveen en:
Johanna Antoinette Marianne Moolhuizen, oud zes en twintig jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Weesperkarspel, meerderjarige dochter van Coenraad Moolhuizen, van beroep timmerman en van Marretje Brouwer, zonder beroep, beiden wonende te Weesperkarspel.
 
Van welk huwelijk de vereischte afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondagen den tweeden en den negenden november dezes jaars binnen deze gemeente en te Ankeveen.
Door de aanstaande echtgenooten zijn ons overgelegd:
a. Hunne geboorte-akten, b. het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
De ouders van den bruidegom en die van de bruid hier tegenwoordig verklaren in dit huwelijk toe te stemmen.
 
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; hetwelk door hen toestemmend beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet verklaard dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van:
Cornelis Boeschoten, smid, oud vijf en twintig jaren, wonende te Nederhorst den Berg, broeder van den bruidegom; Coenraad Moolhuizen, kleermaker, oud vier en tachtig jaren, wonende te Weesp, oud-oom van de bruid; Hendrik Bernardus Brouwer, veehouder, oud vijf en twintig jaren, wonende te Nederhorst den Berg, neef van de bruid en Maarten van Garderen, oud vier en zestig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Weesp.
 
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons de comparanten, de ouders van den bruidegom en die van de bruid en de getuigen is geteekend.

Echtgenote is Moolhuizen, Johanna Antoinette Marianne, 26 jaar oud.
 
Geboren op 06-02-1876 om 00:30 uur te Weespercarspel, (NH) (aangifte door: Coenraad Moolhuizen; Hendrik Berg).

[Transcriptie, akte van geboorte]
Heden den zevenden februari Achttienhonderd zes en zeventig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Weespercarspel verschenen:
Coenraad Moolhuizen, van beroep timmerman, oud vijf en dertig jaren, wonende te Weespercarspel weke ons heeft verklaard, dat ten zijne huize op den zesden februari dezes jaars des nachts ten half een ure, in het huis staande aan de Leijenbrug is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Marretje Brouwer, zonder beroep, wonende te Weespercarspel, zijne echtgenoote.
welk kind zal genaamd worden Johanna Antoinette Marianne.
 
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Coenraad Moolhuizen, van beroep aanspreker, oud zeven en vijftig jaren, wonende te Weesp en van Hendrik Berg, van beroep Bleeker oud twee en vijftig jaren, wonende mede te Weesp en is deze akte na voorlezing door ons benevens den aangever ende getuigen onderteekend.

(gezindte: Nederlands hervormd).
Overleden op 04-05-1934 om 20:00 uur te Amersfoort, (UT) op 58-jarige leeftijd (aangifte door: Willem Frederik Voges; Hermanus Arnoldus van Zwieten).

[Transcriptie akte van overlijden]
Heden zeven mei negentienhonderd vier en dertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Amersfoort:
Willem Frederik Voges, oud zes en vijftig jaren, aanspreker, wonende alhier en Hermanus Arnoldus van Zwieten, oud zes en vijftig jaren, concierge, wonende alhier, die verklaarden, dat op vier mei dezes jaars, des namiddags ten acht ure, in deze gemeente is overleden:
Johanna Antoinette Marianne Moolhuijzen, oud acht en vijftig jaar, geboren te Weespercarspel, zonder beroep, wonende te Soest, echtgenoote van Willem Boeschoten, dochter van Coenraad Moolhuizen en Marretje Brouwer, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Begraven op 08-05-1934 te Amersfoort, (UT).
Ligt begraven op de begraafplaats Rusthof te Amersfoort, (UT).

Dochter van Moolhuizen, Coenraad, timmerman (1876), en Brouwer, Marretje.
Uit dit huwelijk:
1.  Boeschoten, Catharina Wilhelmina Marianne, geboren op 28-08-1906 te Hilversum, (NH) (zie X.145).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 34 van 64 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail