Eerste blad    Vorig blad    Blad 34 van 68 bladen Volgend blad    Laatste blad

VIII.31 Boeschoten, Jansje.
 
Geboren op 02-08-1835 om 20.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Abraham Giel; Jacobus Duijtjes).
 
Geboorte is aangegeven 3-8-1835 om 16.00 uur door Willem Boeschoten(vader), van beroep groenteverkoper, oud 26 jaar, en Catharina Koerse, oud 30 jaar, te 's-Graveland.
Getuigen: Abraham Giel, oud 39 jaar, van beroep kleermaker, wonende te 's-Graveland, en Jacobus Duijtjes, oud 23 jaar, van beroep onderwijzer, wonende te 's-Graveland.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 12-08-1895 te Amsterdam, (NH) op 60-jarige leeftijd.
 
Dochter van Boeschoten, Willem (zie VII.21) en Coerse (Koerse), Catharina, dienstbaar (1831).
Ondertrouwd op 06-05-1859 te Ankeveen, (NH).
Heden den zesden mei achttienhonderd negen en vijftig, is door ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Ankeveen ingeschreven de Huwelijks-aangifte van Jan Victor Elsenerus, weduwenaar van Neeltje van Lente, van beroep logementhouder, oud twee en dertig jaren, wonende te Abcoude
 
en van Jansje Boeschoten, van beroep geen, oud drie en twintig jaren, wonende te Ankeveen
 
welke zich tot dat einde in persoon tot ons gewend hebben, met verklaring, dat zij voornemens zijn met elkander een huwelijk aan te gaan.
En hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door ons en de comparanten is geteekend.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-05-1859 te Ankeveen, (NH).
(getuige(n): Arie van Waveren, Adrianus Antonius van Wageningen, Johannes Bastiaan de Lange, C.. Boelhouwer).
 
Jan Victor Elsnerus, van beroep logementhouder, oud 32 jaar, geboren te Amsterdam en wonende te Abcoude, weduwenaar van Neeltje van Lente, meerderjarige zoon van Pieter Jan Elsnerus, logementhouder, en van Maria Elisabeth Antoinette Dunker.
 
En Jansje Boeschoten, buiten beroep, oud 23 jaar, geboren te 's-Graveland, en wonende te Ankeveen, meerderjarige dochter van Willem Boeschoten, koopman, en van Catharina Koerse, buiten beroep, wonende te Ankeveen te andere zijde.
Getuigen: Arie van Waveren, van beroep scheepstimmerman, oud 39 jaar, wonende te WeesperCarspel, behuwd broeder des bruid; Adrianus Antonius van Wageningen, van beroep slijter van gedistelleerd, oud 37 jaar, wonende te Ankeveen; Johannes Bastiaan de Lange, van beroep bode, oud 40 jaar, wonende te Ankeveen, en Cors Boelhouwer, buiten beroep, oud 31 jaar, wonende te Ankeveen.

Gehuwd voor de kerk op 22-05-1859 te 's-Graveland, (NH).
Echtgenoot is Elsnerus, Jan Victor, 32 jaar oud, logementhouder; stalknecht (1890).
 
Geboren op 30-09-1826 te Amsterdam, (NH).
 
Overleden op 17-06-1893 te Amsterdam, (NH) op 66-jarige leeftijd.
 
Zoon van Elsnerus, Victor Jan, logementhouder (1854), en Dunker, Maria Elisabeth Antoinetta.
Uit dit huwelijk:
1.  Elsnerus, Maria Elisabeth Anthonette.
 
Geboren op 09-01-1861 te Abcoude-Proostdij, (UT).
 
Overleden op 01-07-1861 te Abcoude-Proostdij, (UT), 173 dagen oud.
 
2.  Elsnerus, Willem, timmerman (1890).
 
Geboren op 27-02-1862 te Abcoude-Proostdij, (UT).
 
 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-09-1890 te Amsterdam, (NH).
 
Echtgenote is Lijesen, Naatje Maria.
 
Geboren ca 1864 te Amsterdam, (NH).
 
 
Dochter van Lijesen, Christiaan, timmerman (1890), en Vroom, Hillegonda Regina.
3.  Elsnerus, Victor Jan.
 
Geboren op 24-11-1863 te Abcoude-Proostdij, (UT).
 
 
4.  Elsnerus, Gerrit.
 
Geboren op 14-11-1865 te Abcoude-Proostdij, (UT).
 
Overleden op 28-05-1927 te Haarlem, (NH) op 61-jarige leeftijd.
 
5.  Elsnerus, Bartelt Hendrik, stalknecht (1896).
 
Geboren op 09-09-1868 te Abcoude-Proostdij, (UT).
 
 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-02-1896 te Nieuwer-Amstel, (NH).
 
Gescheiden na 9 jaar op 27-01-1906 te Amsterdam, (NH).
De echtscheiding is aangevraagd op grond van overspel.
Echtgenote is Jans Oosterveen, Woltertje, dienstbode (1896).
 
Geboren op 27-11-1863 te Avereest, (OV).
 
 
Dochter van Hendriks Oosterveen, Jan en Jannes Lover, Grietje.
6.  Elsnerus, Matthijs.
 
Geboren op 05-11-1874 te Abcoude-Proostdij, (UT).
 
Overleden op 28-04-1875 te Abcoude-Proostdij, (UT), 174 dagen oud.
 

VIII.32 Boeschoten, Catharina, schoolleerling.
 
Geboren op 24-06-1838 om 09:00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Johannes Bolderheij; Johan Willem Hendrik Haring).
 
[Transcriptie akte van geboorte]
Den vier en twintigsten dag der maand junij van 't jaar achttienhonderd acht en dertig ten vijf ure, na den middag.
Acte van geboorte van Catharina, geboren te 's-Graveland op heden des morgens ten negen ure, dochter van Willem Boeschoten, van beroep groenteverkooper, oud negen en twintig jaren, en Catharina Koerse, oud vier en dertig jaren, wonende te 's-Graveland.
Het kind is erkend te zijn van het vrouwelijk geslacht.
Getuigen Johannes Jacobus Bolderheij, oud twee en veertig jaren, van beroep tappersknecht, wonende te 's-Graveland, en Johan Hendrik Willem Haring, oud dertig jaren, van beroep zadelmaker, wonende te 's-Graveland.
Op verzoek aan ons gedaan door den vader.
Zijnde deze acte na mijne voorlezing geteekend door den vader en de getuigen bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester van den burgerlijken stand.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 24-12-1921 om 22:00 uur te 's-Graveland, (NH) op 83-jarige leeftijd (aangifte door: Jacob Hoogendoorn; Willem van de Meent).
 
[Transcriptie, akte van overlijden]
In het jaar negentienhonderd een en twintig, den zeven en twintigsten der maand december verschenen voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland:
Jacob Hoogendoorn, oud vier en vijftig jaren, van beroep aanspreker, wonende te 's-Graveland, en Willem van de Meent, oud twee en veertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te 's-Graveland, die verklaarden, dat op den vier en twintigsten der maand december dezes jaars, des namiddags ten tien ure, binnen deze gemeente in het huis nommer honderd achttien is overleden:
Catharina Boeschoten, oud drie en tachtig jaren, van beroep zonder, geboren te 's-Graveland en wonende aldaar, weduwe van Christiaan Sollman, dochter van Willem Boeschoten en van Catharina Koersen, beiden overleden.
Na voorlezing is deze akte door ons onderteekend met de aangevers.

Begraven op 29-12-1921 te 's-Graveland, (NH). Ligt begraven op de algemene begraafplaats te 's-Graveland, (NH)
.
Dochter van Boeschoten, Willem (zie VII.21) en Coerse (Koerse), Catharina, dienstbaar (1831).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-05-1861 te 's-Graveland, (NH).
(getuige(n): Willem van Bruggen, Cornelis Neef, Adrianus Antonius van Wageningen, Pieter Bosdam,).
 
[Transcriptie akte van huwelijk]
Heden den elfden mei achttienhonderd een en zestig, zijn voor ons ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Kristiaan Solman, zich schrijvende Christiaan Sollman, weduwenaar van Jansje Boeschoten, geboren en wonende te 's-Graveland, grof en hoefsmid, oud vijf en dertig jaren, meerderjarige zoon van Philippus Solman, overleden, en van Woutertje Posthouwer, zonder beroep, te 's-Graveland woonachtig.
 
En Catharina Boeschoten, geboren te 's-Graveland en wonende te Ankeveen, zonder beroep, oud twee en twintig jaren, minderjarige dochter van Willem Boeschoten, logement en stalhouder, en van Catharina Koerse, zonder beroep, beide te Ankeveen woonachtig.
 
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt dat de bruidegom aan de Nationale militie heeft voldaan,
ten tweede: hunne geboorte acten
ten derde: de acte van overlijden van de vorige echtgenoot des bruidegoms, en
ten vierde: het bewijs dat de beide afkondigingen van dit huwelijk te Ankeveen, op zondagen den acht en twintigsten april en den vijfden mei dezes jaars, zonder stuiting hebben plaats gehad, terwijl op gelijke zondagen, die afkondigingen alhier, mede onverhinderd zijn geschied.
Zijnde de ouders der bruid mede gecompareerd en verklaarde hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met ja, beantwoord zijne, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd.
In tegenwoordigheid van:
Willem van Bruggen, van beroep kleerbleker, oud vier en veertig jaren, neef der bruid, wonende te 's-Graveland; Cornelis Neef, kleerbleker, oud zes en vijftig jaren, neef van de bruid, wonende te 's-Graveland; Adrianus Antonius van Wageningen, slijter in gedisteleerd, oud veertig jaren, wonende te Ankeveen, en Pieter Bosdam, veldwachter, oud een en zestig jaren, te 's-Graveland woonachtig.En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.

Echtgenoot is Solman (Christiaan Sollman), Kristiaan, 35 jaar oud, winkelier (1859); grof- en hoefsmid (1861-1872).
 
Geboren op 01-11-1825 om 11:00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Adolf Hendrik Heerhuizen; Jan Carel Delheij).
 
[Transcriptie akte van geboorte]
Den eersten dag der maand november van 't jaar achttienhonderd vijf en twintig ten vier ure, na den middag
Acte van geboorte van Kristiaan, geboren den eerste november 1800 vijf en twintig de morgens ten elf ure, zoon van
Philippus Solman Woutertje Posthouwer, echtelieden, woonachtig te 's-Graveland, van beroep smit
Het kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
Getuigen Adolf Hendrik Heerhuizen, oud dertig jaren, van beroep zonder, wonende te 's-Graveland, en Jan Carel Delheij, oud twee en dertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te 's-Graveland, op het verzoek aan ons gedaan door de vader
Zijnde deze acte na mijne voorlezing geteekend door de vader en getuigen voormeld, bevestigd, in gevolge de wet door mij ondergeteekende Burgemeester, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente van 's-Graveland.
.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Was getuige bij het huwelijk van zijn schoonzusje Matje Boeschoten met Willem Bakhuijzen d.d. 9-02-1871 te Ankeveen.
Was getuige bij het huwelijk van zijn schoonzusje Catharina Boeschoten met Pieter Hennipman d.d. 1-05-1880.

Overleden op 01-02-1893 om 10:30 uur te 's-Graveland, (NH) op 67-jarige leeftijd (aangifte door: Philippus Sollman; Willem Backhuizen).
 
[Transcriptie, akte van overlijden]
Heden den tweeden februari achttienhonderd drie en negentig, verschenen voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland:
Philippus Sollman, van beroep smid, oud acht en twintig jaren, wonende te 's-Graveland, zoon van de overledene, en Willem Bakhuijzen, van beroep koopman, oud vijftig jaren, wonende te Sloten, provincie Noord-Holland, zwager van de overledene, die verklaarden dat op den eersten februari dezes jaars des morgens ten half elf ure, binnen deze gemeente in het huis staande nummero honderd negen en veertig, in den ouderdom van zeven en zestig jaren is overleden Christiaan Sollman, van beroep smid, geboren en wonende te 's-Graveland, echtgenoot van Catharina Boeschoten, zoon van wijlen de echtelieden Philippus Sollman en Woutertje Posthouwer.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons is onderteekend.

Zoon van Sollman, Philippus (Philip), Smid, en Posthouwer, Woutertje.
Uit dit huwelijk:
1.  Sollman, Woutertje.
 
Geboren op 26-02-1862 te 's-Graveland, (NH).
 
Overleden op 20-04-1862 te 's-Graveland, (NH), 53 dagen oud.
 
2.  Sollman, Willem.
 
Geboren op 28-04-1863 te 's-Graveland, (NH).
 
Overleden op 29-06-1863 te 's-Graveland, (NH), 62 dagen oud.
 
3.  Sollman, Philippus, geboren op 11-07-1864 te 's-Graveland, (NH) (zie IX.103).
4.  Sollman, Catharina.
 
Geboren op 27-05-1866 te 's-Graveland, (NH).
 
(gezindte: Nederlands Hervormd).
 
5.  Sollman, Wilhelmus.
 
Geboren 7-??-1869 te 's-Graveland, (NH).
 
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 07-11-1871 te 's-Graveland, (NH).
 
6.  Sollman, Wilhelmus.
 
Geboren op 20-05-1874 om 2:00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Christiaan Sollman).
 
Geboorte is aangegeven door Christiaan Sollman, van beroep smid, oud 48 jaren, wonende te 's-Graveland.
Is geboren in het huis staande te 's-Graveland nummer 149, uit Catharina Boeschoten, zijne echtgenote, zonder beroep, wonende mede te 's-Graveland.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden na 1946.
 
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-01-1903 te Kortenhoef, (NH).
 
Echtgenote is Hagen, Mathilda, 34 jaar oud.
 
Geboren op 23-01-1869 om 21:00 uur te Kortenhoef, (NH) (aangifte door: Jan Tobias Kost; Albert Vree).
 
[Transcriptie geboorte akte]
Heden den vijf en twintigsten januarij Achttienhonderd Negen en Zestig, is voor ondergetekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Kortenhoef verschenen:
Pieter Hagen, van beroep daglooner, oud negen en dertig jaren, wonende te Kortenhoef, welke ons heeft verklaard, dat op den drie en twintigsten januarij dezes jaars des avonds ten negen ure, in het huis staande te Kortenhoef nummer vijf en zeventig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Clara van den Berg, zijne echtgenoote, van beroep zonder, wonende mede te Kortenhoef, welk kind zal genaamd worden: Mathilda.
 
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Jan Tobias Kost, van beroep veldwachter, oud twee en dertig jaren, wonende te Kortenhoef en van:
Albert Vree, van beroep veldwachter, oud vijf en veertig jaren, wonende te 's-Graveland en is deze akte na voorlezing door ons benevens den vader en de getuigen onderteekend.

Overleden op 15-12-1947 om 11:00 uur te Hilversum, (NH) op 78-jarige leeftijd.
 
[Transcriptie van akte]
Heden zeventien december negentienhonderd zeven en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum:
Dekker, Johannes Jacobus, oud zes en vijftig jaren, begrafenisondernemer, wonende te Hilversum, die verklaarde daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op vijftien december dezes jaars, te elf uur in deze gemeente Zadelstraat vier en dertig is overleden:
Hagen, Mathilda oud acht en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Kortenhoef en wonende te Hilversum,, gehuwd met Sollman, Wilhelmus, dochter van Hagen, Pieter, en van van den Berg, Clara, beiden overleden.
Waarvan acte, welke is voorgelezen.

Dochter van Hagen, Pieter, daglooner (1869), en Berg, van den, Clara.
7.  Sollman, wilhelmina.
 
Geboren op 09-12-1876 te 's-Graveland, (NH).
 
 


Eerste blad    Vorig blad    Blad 34 van 68 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail