Eerste blad    Vorig blad    Blad 37 van 62 bladen Volgend blad    Laatste blad

VIII.37 Boeschoten, Matje, schoolleerling.
Geboren op 25-05-1842 om 1.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Pieter Bosman; Jacob Cornelis Keur).
Geboorte aangifte door Willem Boeschoten (vader), van beroep groenteverkoper, oud 34 jaar, wonende te 's-Graveland, en Pieter Bosman, van beroep veldwachter, oud 42 jaar, wonende te 's-Graveland, en Jacob Cornelis Keur, van beroep apothekersbediende, oud 32 jaar, wonende te 's-Graveland.
(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden na 1919.
Dochter van Boeschoten, Willem (zie VII.21) en Coerse (Koerse), Catharina, dienstbaar (1831).
Ondertrouwd (1) op 29-01-1871 te Ankeveen, (NH).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-02-1871 te Ankeveen, (NH).
(getuige(n): Matthijs Boeschoten, Kristiaan Sollman, Simon Cornelis Bakhuyzen).
Willem Bakhuijzen, geboren te Nieuwer Amstel en wonende te Sloten, logementhouder, oud 28 jaren, meerderjarige zoon van Willem Bakhuijzen, zonder beroep, mede te Sloten woonachtig, en van Maria Snijders, overleden.
 
En Matje Boeschoten, geboren te 's-Graveland en wonende te Ankeveen, zonder beroep, oud 28 jaren, meerderjarige dochter van Willem Boeschoten, koopman, en van Catharina Koerse, zonder beroep, beiden te Ankeveen woonachtig.
 
Heeft de nationale militie volbracht.
Getuigen bij het huwelijk: Matthijs Boeschoten, oud 38 jaren, koopman, wonende te 's-Graveland, broer van de bruid, en Christiaan Solleman, 45 jaar oud, wonende te 's-Graveland, zwager van de bruid, en Simon Cornelis Bakhuijzen, 34 jaar oud, van beroep schuitemaker, wonende te Nieuwer Amstel, broer van de bruidegom, Cornelis Bakhuijzen, oud 32 jaar, van beroep stalhouder, wonende te Amsterdam. broer van de bruidegom.

Echtgenoot is Bakhuijzen, Willem, 28 jaar oud, logementhouder; koopman (1892).
Geboren op 30-11-1842 te Nieuwer Amstel, (NH).
Overleden op 06-08-1899 te Sloten, (NH) op 56-jarige leeftijd.
Zoon van Bakhuijzen, Willem, koopman (1832); schoenmaker (1842), en Snijders, Maria.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 15-07-1903 te Haarlemmermeer, (NH).
Echtgenoot is Eindhoven, Jilles, 62 jaar oud.
Geboren op 07-11-1840 te Bleiswijk, (ZH).
Overleden op 03-01-1920 om 21:00 uur te Sloten, (NH) op 79-jarige leeftijd.
Zoon van Eindhoven, Jan en Markus, Cornelia.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Bakhuijzen, Willem, koopman (1892-1921); korenmolenaar (1918).
Geboren circa 1872 te Sloten, (NH).
Gehuwd op 15-09-1892 te Sloten, (NH).
Echtgenote is Hoogenhoud, Lijsje.
Geboren circa 1862 te Sloten, (NH).
Dochter van Hoogenhoud, Harmen en Roozeboom, Maria.

VIII.39 Boeschoten, Willem, logementhouder, stalhouder (1874-).
Geboren op 02-08-1844 om 16:00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Teunis Peelen; Jacob Cornelis Keur).
[Transcriptie akte van geboorte]
Heden den vierden augustus Achttienhonderd vier en veertig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland verschenen: Willem Boeschoten, van beroep koopman in groenten, oud zes ne dertig jaren, wonende te 's-Graveland, welke ons heeft verklaard dat op den tweeden augustus dezes jaars, des middags ten vier ure, in het huis staande te 's-Graveland is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Catharina Koersen, zijne echtgenoote, van beroep zonder, wonende te 's-Graveland, oud veertig jaren, welk kind zal genaamd worden: Willem
 
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Teunis Peelen, van beroep winkelier, oud negen en dertig jaren, wonende te 's-Graveland en van Jacob Cornelis Keur, van beroep apothekers bediende, oud vier en dertig jaren, wonende te 's-Graveland, en is deze akte na voorlezing door ons, de vader en de getuigen ondertekend.

Overleden op 12-09-1908 om 15.00 uur te Hilversum, (NH) op 64-jarige leeftijd (aangifte door: Jan van Geelen; Jacob jelles Remmert).
[Transcriptie akte van overlijden]
In het jaar negentienhonderd acht, den vijftienden der maand september verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hilversum:
Jan van Geelen, oud zes en dertig jaren, van beroep aanspreker, wonende alhier en Jacob Jelles Remmert, oud negen en deetig jaren, van beroep aanspreker, wonende alhier, die verklaarden, dat op den twaalfden der maand september dezes jaars, des namiddags ten drie ure, binnen deze Gemeente in het huis staande aan den Krugerweg nummer vijf is overleden:
Willem Boeschoten, oud vier en zestig jaren, van beroep stalhouder, geboren te 's-Graveland en wonende alhier, echtgenoot van Jannetje van Rijn, zoon van Willem Boeschoten en van Catharina Koersen, beiden overleden.
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de comparanten.

Begraven te 's-Graveland, (NH).

Willem Boeschoten kocht rond 1874 het Wapen van Amsterdam te 's-Graveland van Everardus Jansen.
Hij verkocht het weer aan Matthijs Cator, Willem had ook nog pension Boeschoten, (villa Laanzicht) aan de Krugerweg 5 te Hilversum, alwaar hij ook is overleden.

Zoon van Boeschoten, Willem (zie VII.21) en Coerse (Koerse), Catharina, dienstbaar (1831).
Ondertrouwd op 05-07-1874 te Ankeveen, (NH).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-07-1874 te 's-Graveland, (NH).
(getuige(n): Matthijs Boeschoten, Gerrit Boeschoten, Christiaan Volman, Johan Hendrik Wernsen).
[Transcriptie akte van huwelijk]
Heden den vijftienden julij Achttienhonderd Vier en Zeventig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland in het huis der gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Willem Boeschoten, geboren en wonende te 's-Graveland, kortelings te Ankeveen woonachtig, logementhouder, oud negen en twintig jaren, meerderjarige zoon van Willem Boeschoten, zonder beroep, wonende te 's-Graveland, en van Catharina Koerse, overleden.
 
En Jannetje van Rijn, geboren en wonende te 's-Graveland, zonder beroep, oud twintig jaren, minderjarige dochter van Arie van Rijn, veerschipper, en van Elisabeth Wernsen, zonder beroep, beide te 's-Graveland woonachtig.
 
En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd, vooreerst:
de akten waaruit blijkt, dat de Bruidegom aan de Nationale militie heeft voldaan
ten tweede hunne geboorte akten
ten derde de akte van overlijden van de moeder des bruidegom's
ten vierde de bewijzen dat de beide afkondigingen van dit huwelijk zowel te Ankeveen als hier op zondagen den vijfden en den twaalfden Julij dezes jaars zonder stuiting hebben plaats gehad.
Zijnde de vader van den Bruidegom en de ouders des bruid mede gecompareerd en verklaarden deze hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
 
Waarna wij hun hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk mat Ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn verenigd, In tegenwoordigheid van:
Matthijs Boeschoten, koopman, oud veertig jaren, broeder van de bruidegom, Gerrit Boeschoten, veehouder, oud vier en dertig jaren, mede broeder van den bruidegom,
Christiaan Sollman, grof en hoefsmid, oud acht en veertig jaren, zwager van den bruidegom, en
Johan Hendrik Wernsen, Winkelier, oud twee en vijftig jaren, oom van de bruid, allen in de gemeente 's-Graveland woonachtig
 
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.

Echtgenote is Rijn, van, Jannetje, 20 jaar oud.
Geboren op 09-05-1854 om 03:30 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Peter Bosdam; Johannes Theodorus Eggink).
[Transcriptie akte van geboorte]
Heden den tienden mei Achttienhonderd vier en vijftig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland verschenen
Arie van Rijn, van beroep schipper, oud zes en dertig jaren, wonende te 's-Graveland, welke ons heeft verklaard, dat op den negenden mei dezes jaars des morgens ten half vier ure, in het huis staande te 's-Graveland is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Elisabeth Wernsen, zijne echtgenoote, van beroep, zonder, wonende mede te 's-Graveland, welk kind zal genaamd worden: Jannetje
 
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Bosdam, van beroep veldwachter, oud vier en vijftig jaren, wonende te 's-Graveland, en Johannes Theodorus Eggink, van beroep veldwachter, oud zeven en veertig jaren, wonende te Kortenhoef, en is deze akte na voorlezing door ons benevens den vader en de getuigen onderteekend.

Overleden op 05-01-1922 om 23:00 uur te Hilversum, (NH) op 67-jarige leeftijd (aangifte door: Hidde Haarsma; Willem Westerveld).
[Transcriptie akte van overlijden]
In het jaar negentienhonderd twee en twintig, den zevenden der maand januari, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum:
Hidde Haarsma, oud negen en veertig jaren, van beroep aanspreker, wonende alhier, en Willem Westerveld, oud een en zeventig jaren, van beroep aanspreker, wonende alhier, die verklaarden, dat op den vijfden der maand januari dezes jaars, des namiddags ten elf ure, binnen deze gemeente in het huis staande aan de Tromplaan nummer drie is overleden:
Jannetje van Rijn, oud zeven en zestig jaren, van beroep zonder, geboren te 's-Graveland, en wonende alhier, weduwe van Willem Boeschoten, dochter van Arie van Rijn, en Betje Wernsen, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Begraven te 's-Graveland, (NH).
Ligt begraven op de begraafplaats aan de Behresteinseweg te 's-Graveland, (NH).
Dochter van Rijn, van, Arie, Veerschipper (1854), en Wernsen, Elisabeth (Betje).
Uit dit huwelijk:
1.  Boeschoten, Catharina, geboren op 11-05-1875 te 's-Graveland, (NH) (zie IX.132).
2.  Boeschoten, Elisabeth (Betsie).
Geboren op 21-08-1876 om 15.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Arie Wildschut; Albert Vree).
Geboorte is aangegeven door Willem Boeschoten (vader), van beroep logementhouder, 32 jaar oud, wonende te 's-Graveland geboorte te 's-Graveland op no. 107.
Getuigen van de aangifte: Arie Wildschut, van beroep winkelier, 32 jaar oud, wonende te 's-Graveland, en Albert Vree, van beroep gemeenteveldwachter, oud 53 jaar, wonende te 's-Graveland.

Overleden op 16-03-1896 om 22.30 uur te 's-Graveland, (NH) op 19-jarige leeftijd (aangifte door: Antonie van der Koppel; Hans Hendricus Lemke).
Overlijden is aangegeven door Antonie van der Koppel, oud 35 jaar, van beroep veehouder, wonende te 's-Graveland zijnde oom van de overledene, en Hans Hendricus Lemke, oud 29 jaar, van beroep gemeentesecretaris, wonende te 's-Graveland.
Overleden aan het adres no. 126 te 's-Graveland.
kbo1016.jpg
[bron:http://kranten.kb.nl]
.
3.  Boeschoten, Arie, koopman, rijtuigenhandelaar, stalhouder.
Geboren op 12-06-1879 om 0.30 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Albert Vree; Hendrik Hafkamp Janszn).
Geboorte is aangegeven door Willem Boeschoten, van beroep logementhouder, oud 34 jaren, wonende te 's-Graveland.
Geboorte heeft plaats gevonden in het huis staande te 's-Graveland nummer 107 uit Jannetje van Rijn, zijne echtgenote, zonder beroep, wonende mede te 's-Graveland.
In tegenwoordigheid van Albert Vree, van beroep gemeenteveldwachter, oud 56 jaren, wonende te 's-Graveland, en van Hendrik Hafkamp Janzoon, van beroep schilder, oud 38 jaren, wonende te 's-Graveland.

(gezindte: Nederlands Hervormd).
Overleden op 20-09-1951 om 16.20 uur te Rotterdam, (ZH) op 72-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik Jan Abraham Bulten).
Overlijden is aangegeven door Bulten, Hendrik Jan Abraham, oud 77 jaren, zonder beroep, wonende te Rotterdam.
Is overleden, oud 72 jaren, geboren te 's-Graveland, wonende te Rotterdam, zonder beroep, zoon van: Boeschoten, Willem, en van: Rijn, Jannetje, beiden overleden.

Begraven op 24-09-1951 te 's-Graveland, (NH).
Arie Boeschoten bouwde samen met zijn broer Willem rond de jaren 1900 koetsjes, welke in 2007 op de veiling van Hessink in Nijmegen nog geveild worden.

4.  Boeschoten, N.N.
Geboren op 18-09-1884 om 11.30 uur te 's-Graveland, (NH).
levenloos geboren.
Overleden op 18-09-1884 om 11.30 uur te 's-Graveland, (NH), 0 dagen oud (aangifte door: Willem Boeschoten; Abraham Heitman).
Aangifte is gedaan door Willem Boeschoten(vader), van beroep logementhouder, oud 40 jaren, wonende te 's-Graveland, en Abraham Heitman, van beroep doodgraver, oud 63 jaren, wonende mede te 's-Graveland, welke als levenloos hebben aangegeven een kind geboren op den achttienden september dezes jaars, des voormiddags ten half twaalf ure, in het huis te 's-Graveland, nummer eenhonderd zeven, van het mannelijk geslacht, uit Jannetje van Rhijn, zonder beroep, wonend te 's-Graveland in genoemd huisnummer, echtgenoot van Willem Boeschoten boven genoemd.
5.  Boeschoten, Willem, rijtuighandelaar; autohandelaar (1951).
Geboren op 02-03-1887 om 9.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Pieter Raven; Jan Tobias Kost).
[Transcriptie akte van geboorte]
Heden den tweeden maart Achttienhonderd Zeven en Tachtig is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente 's-Graveland verschenen:
Willem Boeschoten, van beroep logementhouder, oud twee en veertig jaren, wonende te 's-Graveland, welke ons heeft verklaard, dat op den tweeden maart dezes jaars des morgens ten negen ure in het huis staande te 's-Graveland nummer een honderd acht, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Jannetje van Rijn, zijne echtgenote, van beroep zonder, wonende mede te 's-Graveland in gemeld huis, welk kind genaamd zal worden: Willem.
 
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader in tegenwoordigheid van Pieter Raven, van beroep werkman, oud dertig jaren, wonende te Kortenhoef, en van Jan Tobias Kost, van beroep gemeenteveldwachter, oud vijftig jaren, wonende te 's-Graveland en is deze akte na voolezing door ons benevens den vader en de getuigen onderteekend.

Overleden op 28-10-1951 om 22:30 uur te Hilversum, (NH) op 64-jarige leeftijd (aangifte door: Johannes van Dijk).
[Transcriptie akte van overlijden]
Heden dertig october negentienhonderd een en vijftig, verscheen voor mij; ambtenaar van de burgerlijken stand van Hilversum:
van Dijk, Johannes, oud vier en vijftig jaren, concierge, wonende te Hilversum, die verklaarde dat op acht en twintig october negentienhonderd een en vijftig, te twee en twintig uur, dertig minuten in de gemeente Hilversum is overleden: Boeschoten, Willem, oud vier en zestig jaar, autohandelaar, geboren te 's-Graveland, wonende te Hilversum, ongehuwde zoon van Boeschoten, Willem en van van Rijn, Jannetje, beiden overleden.

Begraven op 31-10-1951 te 's-Graveland, (NH).
Willem Boeschoten bouwde samen met zijn broer Arie rond de jaren 1900 koetsjes, welke in 2007 op de veiling van Hessink in Nijmegen nog geveild worden.
6.  Boeschoten, Johan Willem.
Geboren op 05-07-1893 om 9.00 uur te 's-Graveland, (NH) (aangifte door: Jan Tobias Kost; Pieter den Hollander).
Geboorte is aangegeven door Willem Boeschoten (vader), van beroep stalhouder, 48 jaar oud, wonende te 's-Graveland, en Jan Tobias Kost, van beroep gemeenteveldwachter, oud 56 jaar, wonende te 's-Graveland, en Pieter den Hollander, van beroep gemeenteveldwachter, oud 71 jaar, wonende te Ankeveen, geboorteadres no. 126 te 's-Graveland.
Overleden op 12-07-1893 om 16.00 uur te 's-Graveland, (NH), 7 dagen oud (aangifte door: Willem Boeschoten; Jan Tobias Kost).
Overlijden is aangegeven door Willem Boeschoten, van beroep stalhouder, oud 48 jaren, wonende te 's-Graveland, vader van de overledene, en Jan Tobias Kost, van beroep gemeenteveldwachter, oud 56 jaren, wonende te 's-Graveland, bekende van de overledene.
Overlijden heeft plaats gevonden binnen deze gemeente in het huis staande op no. 176 in den ouderdom van 7 dagen, zonder beroep, geboren te 's-Graveland en wonende te 's-Graveland, zoon van Willem Boeschoten, bovengemeld, en van Jannetje van Rijn, zonder beroep, mede wonende te 's-Graveland.

7.  Boeschoten, Johan Willem, geboren op 15-04-1895 te 's-Graveland, (NH) (zie IX.138).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 37 van 62 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail